ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*guaranty*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น guaranty, -guaranty-

*guaranty* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
guaranty (n.) การรับรอง See also: การค้ำประกัน, การรับประกัน Syn. certification, warrant, promise
guaranty (vt.) รับรอง See also: รับประกัน Syn. confirm, ensure, promise
English-Thai: HOPE Dictionary
guaranty(แก'เรินที) n. การรับรอง,การค้ำประกัน,การรับประกัน,หนังสือรับรอง,สิ่งที่ใช้ค้ำประกัน. vt. รับรอง,รับประกัน, Syn. warranty
English-Thai: Nontri Dictionary
guaranty(n) การรับประกัน,การรับรอง,การประกัน,การค้ำประกัน,หนังสือรับรอง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suretyship and guarantyการค้ำประกัน และการรับประกัน [เศรษฐศาสตร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If we leave it like this I can't guaranty you'll live longถ้าเราปล่อยให้เป็นแบบนี้ ผมไม่สามารถรับประกันคุณจะมีชีวิตอยู่นานแค่ไหน
There's no guaranty I can find the cure again.มันไม่มีหลักประกัน ว่าเราจะค้นพบวิธีรักษาอีก

*guaranty* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギャランティー[, gyarantei-] (n) guaranty; guarantee

*guaranty* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หนังสือค้ำประกัน[n. exp.] (nangseū kha) EN: guaranty ; warranty FR:
ประกัน[n.] (prakan) EN: insurance ; security ; guaranty ; guarantee FR: assurance [f]

*guaranty* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anzahlungsgarantie {f}advance guaranty

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *guaranty*
Back to top