ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-guaranty-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น guaranty, *guaranty*,

-guaranty- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If we leave it like this I can't guaranty you'll live longถ้าเราปล่อยให้เป็นแบบนี้ ผมไม่สามารถรับประกันคุณจะมีชีวิตอยู่นานแค่ไหน
There's no guaranty I can find the cure again.มันไม่มีหลักประกัน ว่าเราจะค้นพบวิธีรักษาอีก

-guaranty- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หนังสือค้ำประกัน[n. exp.] (nangseū kha) EN: guaranty ; warranty FR:
ประกัน[n.] (prakan) EN: insurance ; security ; guaranty ; guarantee FR: assurance [f]

-guaranty- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anzahlungsgarantie {f}advance guaranty

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -guaranty-
Back to top