ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*forbear*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น forbear, -forbear-

*forbear* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
forbear (vi.) อดกลั้น See also: อดทน, ข่มใจ, หักห้าม, บังคับใจ Syn. tolerate, abstain, restrain Ops. continue, proceed
forbear (n.) บรรพบุรุษ See also: บรรพชน Syn. forebear Ops. descendant
forbear from (phrv.) งดเว้นจาก See also: ละเว้นจาก, หลีกเลี่ยง (โดยควบคุมตัวเอง), ป้องกันตนจาก Syn. refrain from, withhold from
forbearance (n.) ความอดกลั้น See also: ขันติ, ความอดทน, การบังคับจิตใจ, การข่มใจ Syn. patience, tolerance Ops. impatience
English-Thai: HOPE Dictionary
forbear(ฟอแบร์') v. อดีตกาลของforbid,อดทน,อดกลั้น,หักห้าม,บังคับจิตใจ,ข่มใจ,ละเว้น. -forbearer n.
forbearance(ฟอแบ'เรินซฺ) n. การอดทน,การอดกลั้น,การข่มใจ,ขันติ, Syn. restraint
English-Thai: Nontri Dictionary
forbear(vi,vt) อดกลั้น,หักห้าม,ระงับ,ละเว้น,อดทน,ข่มใจ
forbearance(n) การข่มใจ,การหักห้าม,การระงับ,ความอดทน,การละเว้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
forbearanceการงดใช้สิทธิเรียกร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
forbore (vt.) กริยาช่อง 2 ของ forbear
forborne (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ forbear
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How tolerance, forbearance, I have a good many times heไม่ได้หรอก ความอดทนข้าก็มีจำกัดนะ
Russian President Boris Matveyev has joined from Moscow to be an honorary forbearer of the man who's called, "his greatest friend in the West".ประธานาธิบดีรัสเซีย บอริส แมตเวเยฟ พึ่งเดินทางมาถึงจากมอสโคว์
Hell, that's why our forbearers busted away from england to begin with, so we could be free!that's why our forbearers busted away from england so we could be free!
But Ashur has earned himself some forbearance.แต่อัชเชอร์ ท่านทำเกินไปหน่อย
It implies self-control and forbearance.บ่งบอกถึงการควบคุมตนเองและขันติ
But you did not spare him out of brotherly love, you only did it to show Father that his son is blessed with forbearance.แต่เสด็จพี่ไม่ได้ทรงตัดเขาออก ไปจากความรักระหว่างพี่น้อง เสด็จพี่ทรงทำไปเพื่อให้เสด็จพ่อได้ทอดพระเนตร เห็นว่าโอรสของฝ่าบาทมีความอดทน

*forbear* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耐心帮助[nài xīn bāng zhù, ㄋㄞˋ ㄒㄧㄣ ㄅㄤ ㄓㄨˋ, 耐心帮助 / 耐心幫助] forbearance; tolerance; patient help

*forbear* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不作為[ふさくい, fusakui] (n) forbearance
勘弁[かんべん, kanben] (n,vs) pardon; forgiveness; forbearance; (P)
堪忍;勘忍[かんにん, kannin] (int,n) pardon; patient endurance; forbearance; forgiveness
寛容[かんよう, kanyou] (adj-na,n) tolerance; open-mindedness; forbearance; generosity; (P)
[にん, nin] (n) (arch) endurance; forbearance; patience; self-restraint
忍辱[にんにく, ninniku] (n) {Buddh} forbearance (in the face of difficulty, persecution, etc.)

*forbear* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขันติ ; ขันตี[n.] (khanti ; kh) EN: patience ; forbearance ; tolerance ; endurance ; fortitude ; willingness to listen ; broad mindedness FR:
ความอดกลั้น[n.] (khwām otkla) EN: tolerance ; endurance ; patience ; sufferance ; forbearance FR: tolérance [f] ; indulgence [f]
ความอดทน[n.] (khwām ottho) EN: tolerance ; forbearance ; patience ; fortitude ; tenavity ; grit FR: endurance [f] ; patience [f] ; tolérance [f] ; indulgence [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *forbear*
Back to top