ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

forebear

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *forebear*, -forebear-

forebear ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
forebear (n.) บรรพบุรุษ See also: บรรพชน Syn. forerunner, ancestor, forefather Ops. descendant, offspring
forebearing (adj.) อดทน See also: อดกลั้น, หักห้ามใจ Syn. calm, long-suffering, resigned, uncomplaining Ops. agitate, hostile, impatient
English-Thai: HOPE Dictionary
forebear(s) (ฟอร์'แบร์ซฺ) n. บรรพบุรุษ., Syn. ancestors
English-Thai: Nontri Dictionary
forebear(n) บรรพบุรุษ,โคตรเหง้า,บรรพชน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you solemnly swear to govern the people of this kingdom and its dominions according to the statutes, customs and laws laid down by your forebears?เจ้าจะสาบานได้มั้ย ว่าจะปกครองอาณาจักรนี้อย่างจริงจัง ตามพระราชบัญญัติและตามกฎหมาย
Tonight, we're gonna harken back to our forebearers.คืนนี้ เราจะกลับไปใช้วิธีเดียวกับสมัยบรรพบุรุษ
Mithril it was called by my forebears.มันเป็นเรื่องที่สร้างขึ้น โดยบรรพบุรุษของฉัน
Ourforebearers settled the Vale thousands of years ago.ต้นตระกูลข้าตั้งรกรากที่เวล t·ntrà kul q·atá·g rkrakţi' vel เมื่อหลายพันปีมาแล้ว mew'ohlayᵽánpimalê·v

forebear ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
祖先[zǔ xiān, ㄗㄨˇ ㄒㄧㄢ, 祖先] ancestor; forebears
祖宗[zǔ zōng, ㄗㄨˇ ㄗㄨㄥ, 祖宗] ancestor; forebear
祠庙[cí miào, ㄘˊ ㄇㄧㄠˋ, 祠庙 / 祠廟] ancestral hall; temple to one's forebears
前人[qián rén, ㄑㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, 前人] predecessor; forebears; the person facing you

forebear ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรพบุรุษ[n.] (banphaburut) EN: ancestor ; primogenitor ; forefather ; forebears ; antecedents FR: ancêtre [m, f] ; ancêtres [mpl]
บรรพชน[n.] (banphachon) EN: ancient ; ancestors ; forebears FR:
ก่นโคตร[v.] (konkhōt) EN: revile one's forebears ; reproach one's ancestors FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า forebear
Back to top