ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*eager*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น eager, -eager-

*eager* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eager (adj.) กระตือรือร้น Syn. enthusiastic
eager beaver (idm.) คนทำงานหนัก
eager-beaver (sl.) คนที่กระตือรือร้น
eagerly (adv.) อย่างคล่องแคล่ว See also: อย่างกระฉับกระเฉง, อย่างมีพลัง Syn. alertly, energetically, nimbly Ops. calmly, aimlessly, slowly
eagerness (n.) ความกระตือรือร้น Syn. enthusiasm, zeal
meager (adj.) ขาดแคลน See also: ยากจน, ไม่พอเพียง, มีน้อยมาก Syn. few, scant, scarce Ops. many, numerous
meager (adj.) ผอม See also: บาง, แห้ง Syn. skinny, bony
meagerly (adv.) อย่างขาดแคลน Syn. scantly, skimpily
meagerness (n.) ความขาดแคลน Syn. scarcity, need, poverty
English-Thai: HOPE Dictionary
eager(อี'เกอะ) adj. กระหาย,อยากได้,ร้อนรน,กระตือรือร้น,ทะเยอทะยาน, See also: eagerness n. ดูeager., Syn. avid
meager(มี'เกอะ) adj. ขาดแคลน,น้อย,ไม่พอเพียง,ยากจน,ผอม, See also: meagerness n. meagreness n., Syn. poor,scanty
English-Thai: Nontri Dictionary
eager(adj) กระหาย,กระตือรือร้น,อยากได้,ทะเยอทะยาน,อยากรู้อยากเห็น
eagerness(n) ความกระหาย,ความทะเยอทะยาน,ความอยากได้,ความกระตือรือร้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความกระหาย (n.) eagerness See also: keenness, enthusiasm Syn. ความอยาก, ความต้องการ
อยากทราบ (v.) eager to know See also: be curious, be studious Syn. ใคร่รู้
อยากรู้ (v.) eager to know See also: be curious, be studious Syn. อยากทราบ, ใคร่รู้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Why are you so eager to help me?ทำไมคุณถึงกระตือรือร้นที่จะช่วยฉันนัก
I was so eager to see youฉันอยากเจอคุณเหลือเกิน
I have someone who is very eager to meet youฉันมีใครบางคนที่อยากจะพบกับเธอเอามากๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
2,975,000 eager citizens are massed in the station square awaiting Benzino Napaloni.000 คน เฝ้ารอการตอนรับอย่างหนาแน่น ในการมาของ เบนซิโน เนโพโลนี
We were eager to secure a Rhine river bridgehead but we despaired of taking a bridge intact.สะพานแม่น้ำไรน์ แต่เราหวังสละสะพาน เหมือนเดิม
Enough. I am eager to hear Signora Maggi's voiceพอ ฉันอยากได้ถึง hear Signora เสียงของ Maggi
I am eager to know how you first met Signora Maggiฉันอยากได้ที่จะความชำนาญที่ you first พบมาดาม Maggi
I was patient, and they were eager to learn.ผมอดทน เเละพวกเขาก็ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้
Good evening. You're eagerly awaited.สวัสดีครับ มีคนกำลังอยากพบคุณอยู่เลย
We have a very tight schedule and Mr. Garrad's very eager to get on.เรามีตารางที่ยุ่งมาก ๆ และ คุณการาดก็อยากเดินทางต่อ
And his eagerness to leave the womb was the reason he was selected.แน่ละ การที่เขารีบออกจากท้องแม่ ทำให้เขาได้ติดกลุ่มผู้ถูกคัดเลือก
Well, aren't you eager to call Lucie?แล้ว.. คิดจะโทรหาลูซี่บ้างรึยัง?
Do not be too eager to deal out death and judgment.อย่าได้กระหายในการลงโทษโดนการฆ่าหรือตัดสินชีวิตใคร
Suppose there was a night in Myoko. Hundreds of men all in one place, eager to bid for you.คืนเดียวที่มิโยโกะ ผู้ชายเป็นร้อยที่นั่น พร้อมจะประมูลเพื่อตัวเธอ
And I don't think those are the shoes you should be so eager to fill.ผมไม่คิดว่ารองเท้าพวกนั้นคุณอยากใส่มัน

*eager* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
殷切[yīn qiè, ㄑㄧㄝˋ, 殷切] ardent; eager; earnest
相濡以沫[xiāng rú yǐ mò, ㄒㄧㄤ ㄖㄨˊ ㄧˇ ㄇㄛˋ, 相濡以沫] give one's meager resources to help another in time of need; help each other when both are in humble circumstances
竞相[jìng xiāng, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄤ, 竞相 / 競相] competitive; eagerly; to vie
切望[qiē wàng, ㄑㄧㄝ ㄨㄤˋ, 切望] crave; eager; longing
好学[hào xué, ㄏㄠˋ ㄒㄩㄝˊ, 好学 / 好學] eager to study; studious; erudite
急切[jí qiè, ㄐㄧˊ ㄑㄧㄝˋ, 急切] eager; impatient
要强[yào qiáng, ㄧㄠˋ ㄑㄧㄤˊ, 要强 / 要強] eager to excel; wishing to outdo others
踊跃[yǒng yuè, ㄩㄥˇ ㄩㄝˋ, 踊跃 / 踴躍] eager; enthusiastically
跃跃欲试[yuè yuè yù shì, ㄩㄝˋ ㄩㄝˋ ㄩˋ ㄕˋ, 跃跃欲试 / 躍躍慾試] eager to give it a try (成语 saw); raring to go
爭相[zhēng xiāng, ㄓㄥ ㄒㄧㄤ, 爭相] to fall over each other in their eagerness to...
薄礼[bó lǐ, ㄅㄛˊ ㄌㄧˇ, 薄礼 / 薄禮] humility term: my meager gift
薄面[bó miàn, ㄅㄛˊ ㄇㄧㄢˋ, 薄面] humility term: my meager sensibilities; blushing face; please do it for my sake (i.e. to save my face)
德薄能鲜[dé bó néng xiǎn, ㄉㄜˊ ㄅㄛˊ ㄋㄥˊ ㄒㄧㄢˇ, 德薄能鲜 / 德薄能鮮] little virtue and meager abilities (成语 saw); I'm a humble person and not much use at anything (Song writer Ouyang Xiu 欧阳修)
浅鲜[qiǎn xiǎn, ㄑㄧㄢˇ ㄒㄧㄢˇ, 浅鲜 / 淺鮮] meager; slight
[bó, ㄅㄛˊ, 薄] meager; mean; weak; poor; frail; frivolous; to despise; to look down on; surname Bo
薄技[bó jì, ㄅㄛˊ ㄐㄧˋ, 薄技] meager skill; humility word: my poor talents
薄产[bó chǎn, ㄅㄛˊ ㄔㄢˇ, 薄产 / 薄產] meager estate; small means
度日[dù rì, ㄉㄨˋ ㄖˋ, 度日] scratch out a difficult, meager existence
拾荒[shí huāng, ㄕˊ ㄏㄨㄤ, 拾荒] to glean; to collect scraps; to eke out a meager living
浅陋[qiǎn lòu, ㄑㄧㄢˇ ㄌㄡˋ, 浅陋 / 淺陋] shallow and crude; meager (knowledge or skill)
糊口[hú kǒu, ㄏㄨˊ ㄎㄡˇ, 糊口] to scrape a meager living; to get by with difficulty
糊嘴[hú zuǐ, ㄏㄨˊ ㄗㄨㄟˇ, 糊嘴] to scrape a meager living; to get by with difficulty
绵薄[mián bó, ㄇㄧㄢˊ ㄅㄛˊ, 绵薄 / 綿薄] my humble effort; my meager contribution (humility)
薄待[bó dài, ㄅㄛˊ ㄉㄞˋ, 薄待] mean treatment; indifference; meager hospitality
薄酬[bó chóu, ㄅㄛˊ ㄔㄡˊ, 薄酬] small reward (for work); meager remuneration
衣单食薄[yī dān shí bó, ㄧ ㄉㄢ ㄕˊ ㄅㄛˊ, 衣单食薄 / 衣單食薄] thin coat, meager food (成语 saw); life of wretched poverty; destitute
殷勤[yīn qín, ㄑㄧㄣˊ, 殷勤] politely; solicitously; eagerly attentive
切切[qiè qiè, ㄑㄧㄝˋ ㄑㄧㄝˋ, 切切] urgently; eagerly; worried; (urge sb to) be sure to; it is absolutely essential to (follow the above instruction)
微薄的[wēi bó de, ㄨㄟ ㄅㄛˊ ㄉㄜ˙, 微薄的] meager
清瘦[qīng shòu, ㄑㄧㄥ ㄕㄡˋ, 清瘦] meager
微薄[wēi bó, ㄨㄟ ㄅㄛˊ, 微薄] scanty; meager

*eager* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
したがる[, shitagaru] (exp,v5r) (1) to wish (to do); to desire; to want; (2) to be ready; to be eager
その日暮らし;その日暮し;其の日暮らし;其の日暮し[そのひぐらし, sonohigurashi] (n) (1) financially scraping by; meagre existence (meager); hand to mouth existence; (2) living one's life without plan; living life day-by-day; taking life one day at a time
むずむず[, muzumuzu] (vs) (1) (on-mim) to feel itchy; to itch; to feel creepy; (2) to be impatient; to itch (to do something); to be eager
やる気;遣る気[やるき, yaruki] (n) willingness (e.g. to do something); eagerness; motivation; inspiration; determination; high aspirations
乏しい[とぼしい(P);ともしい, toboshii (P); tomoshii] (adj-i) meagre; meager; scarce; limited; destitute; hard up; lacking; scanty; poor; (P)
乗り気(P);乗気(P)[のりき, noriki] (adj-na,n) interest; eagerness; (P)
今や遅しと[いまやおそしと, imayaososhito] (adv) impatiently; eagerly
入れ揚げる[いれあげる, ireageru] (v1,vt) to lavish money on
[せつ, setsu] (adj-na,n) eager; earnest; ardent; kind; keen; acute
切なる[せつなる, setsunaru] (adj-pn) eager; earnest; ardent
切に[せつに, setsuni] (adv) eagerly; earnestly; ardently
助け上げる[たすけあげる, tasukeageru] (v1) to help up; to pick up; to bring safely to land
勇み足[いさみあし, isamiashi] (n) (1) overeagerness; rashness; (2) forward step-out (in sumo); (P)
勤め上げる[つとめあげる, tsutomeageru] (v1,vt) to serve out one's apprenticeship; to serve out one's time
干天慈雨[かんてんじう, kantenjiu] (n) welcome (beneficial) rain in a drought; realization of something eagerly looked for; a welcome relief
床しい;懐しい[ゆかしい, yukashii] (adj-i) (1) admirable; charming; refined; (2) nostalgic; (3) (uk) curious; eager to know (or see, experience, etc.)
待ち望む[まちのぞむ, machinozomu] (v5m,vt) to look anxiously for; to wait eagerly for; (P)
意欲満々;意欲満満[いよくまんまん(uK), iyokumanman (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) full of zeal; highly motivated; very eager
意気組;意気組み[いきぐみ, ikigumi] (n) (arch) (See 意気込み) eagerness; avidity; avidness; keenness
懸命[けんめい, kenmei] (adj-na,n) eagerness; earnestness; risking one's life; (P)
捏ね上げる;こね上げる[こねあげる, koneageru] (v1,vt) (1) to knead thoroughly; to work up; (2) to concoct; to make up
数え上げる[かぞえあげる, kazoeageru] (v1,vt) to count up; to enumerate
染め上げる[そめあげる, someageru] (v1,vt) to finish dyeing
棚へ上げる[たなへあげる, tanaheageru] (exp,v1) to be blind to one's shortcomings; to play innocent
気負う[きおう, kiou] (v5u,vi) to get worked up; to be eager (enthusiastic); to rouse oneself
痩せ腕[やせうで, yaseude] (n) (1) thin arm; (2) meager income; meagre income
研究熱心[けんきゅうねっしん, kenkyuunesshin] (adj-na) of inquiring mind; eager to study; enthusiastic in studying
細やか[ささやか, sasayaka] (adj-na) meagre; meager; modest; (P)
細微[さいび, saibi] (adj-na,n) minute; meager; meagre; mean
締め上げる;絞め上げる[しめあげる, shimeageru] (v1,vt) (1) to screw up; to put the screws on (a person); (2) to constrict (someone, something)
纏め上げる[まとめあげる, matomeageru] (v1) to compile; to bring together; to weave; to put together
育て上げる;育てあげる[そだてあげる, sodateageru] (v1,vt) to raise (to maturity); to bring up; to rear; to train; to educate
薄給[はっきゅう, hakkyuu] (n,adj-no) small (meagre, meager) salary
褒め上げる[ほめあげる, homeageru] (v1) to praise to the skies; extol
調べ上げる[しらべあげる, shirabeageru] (v1) to check through; to thoroughly investigate
貧小[ひんしょう, hinshou] (adj-na,n) petty; trivial; trifling; paltry; meager; meagre
貧弱[ひんじゃく, hinjaku] (adj-na,n) poor; meagre; meager; insubstantial; (P)
跳ね上げる[はねあげる, haneageru] (v1) (1) to churn up; to strike up; to throw up; (2) to tip up; to flip up
蹴上げる[けあげる, keageru] (v1,vt) to kick up
躍起[やっき, yakki] (adj-na,n) desperation; eagerness; (P)

*eager* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อิษฏี[n.] (itsatī) EN: eagerness ; desire FR: désir [m]
จำกัด[adj.] (jamkat) EN: limited ; confined ; restricted ; restrictive ; meager ; finite ; Ltd FR: limité ; restreint ; restrictif ; fini
กระหาย[v.] (krahāi) EN: thirst for ; long for ; yearn for ; desire ; crave for ; want ; desire ; eager (for) ; hunger (for/after) ; be hungry (for) ; be thirsty  FR: avoir soif de ; brûler de ; mourir d'envie
กระตือรือร้น[v.] (krateūreūro) EN: be enthusiastic ; be eager to FR:
กระตือรือร้น[adj.] (krateūreūro) EN: enthusiastic ; eager ; ardent ; fervent ; anxious ; hasty ; ardent ; energetic FR: enthousiaste ; fervent ; ardent
ลุ้น[v.] (lun) EN: push forward ; back ; support ; promote ; cheer ; look forward eagerly FR:
เงี่ยน[v.] (ngīen) EN: crave ; have a craving (for) ; desire eagerly ; want greatly ; long for FR: être avide ; vouloir à tout prix
ร้อนวิชา[v. exp.] (rønwichā) EN: show-off ; be eager to show one's knowledge FR:
อยากรู้[v.] (yāk rū) EN: eager to know ; be curious ; be studious FR: être curieux ; vouloir savoir
อยากทราบ[v. exp.] (yāk sāp) EN: eager to know FR: vouloir connaître ; vouloir savoir
หย็อมแหย็ม[adj.] (yǿmyaem) EN: thinly scattered ; sparse ; scanty ; meager ; few and far between FR: clairsemé ; épars ; disséminé

*eager* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eifrig {adj} | eifriger | am eifrigsten | nicht eifrigeager | more eager; eagerer | most eager; eagerest | uneager
mager; knapp {adj} | magerer | am magerstenmeagre; meager | more meager | most meager
kampfbegierig {adj}eager to fight
wissbegierig {adj}eager for knowledge
Magerkeit {f}meagerness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *eager*
Back to top