ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

energetically

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *energetically*, -energetically-

energetically ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
energetically (adv.) อย่างมีพลัง See also: อย่างกระฉับกระเฉง, อย่างมีกำลังวังชา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขมีขมัน (adv.) energetically See also: actively, enthusiastically, vigorously Syn. กระตือรือร้น, เอาจริงเอาจัง, เขม้นขะมัก
ขะมักเขม้น (adv.) energetically See also: diligently, actively, positively, enthusiastically, vigorously, with determination Syn. เขม้นขะมัก
ขะมักเขม้น (adv.) energetically See also: actively, enthusiastically, vigorously Syn. ขมีขมัน, กระตือรือร้น, เอาจริงเอาจัง, เขม้นขะมัก
เขม้นขะมัก (adv.) energetically See also: vigorously, actively, strenuously, forcefully Syn. ขะมักเขม้น, เอาจริงเอาจัง

energetically ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
起劲[qǐ jìn, ㄑㄧˇ ㄐㄧㄣˋ, 起劲 / 起勁] vigorously; energetically; enthusiastically

energetically ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がばっと;がばと;がはと;かばと[, gabatto ; gabato ; gahato ; kabato] (adv) (on-mim) emphatically; energetically
勇往[ゆうおう, yuuou] (n) spirited advance; energetically going forward
奮って[ふるって, furutte] (adv) energetically; strenuously; heartily; (P)
振り立てる[ふりたてる, furitateru] (v1,vt) to toss (i.e. one's head); to wave (i.e. a flag); to stand up energetically; to raise one's voice
歌い捲る;歌いまくる[うたいまくる, utaimakuru] (v5r) (See 捲る・まくる) to sing energetically; to sing with abandon
沸く[わく, waku] (v5k,vi) (1) (esp. 沸く) to grow hot (of water, etc.); to boil; (2) to be in a state of excitement; to get excited; to take place energetically; (P)

energetically ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขะมักเขม้น[adv.] (khamakkhamē) EN: energetically ; vigorously ; enthusiastically ; with determination ; assiduously FR:
เขม้นขะมัก[adj.] (khamenkhama) EN: energetically FR:
ขมีขมัน[adv.] (khamīkhaman) EN: enthusiastically ; energetically ; hurriedly ; speedily FR:
ขันแข็ง[adv.] (khankhaeng) EN: diligently ; energetically FR:
อย่างขันแข็ง[adv.] (yāng khankh) EN: energetically ; assiduously ; enthusiastically FR:
เฉื่อย[adv.] (cheūay) EN: sluggishly ; unenergetically FR: lentement ; apathiquement
เฉื่อย ๆ = เฉื่อยๆ[adv.] (cheūay-cheū) EN: slowly ; sluggishly ; unenergetically FR: lentement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า energetically
Back to top