ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aimlessly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aimlessly*, -aimlessly-

aimlessly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aimlessly (adv.) อย่างไม่มีจุดหมาย See also: อย่างไม่มีเป้าหมาย, อย่างเลื่อนลอย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระเซอะกระเซิง (adv.) aimlessly See also: rovingly, at random, ramblingly, wanderingly Syn. ระเหระหน, เร่ร่อน
คว้าง (adv.) aimlessly See also: randomly Syn. เคว้งคว้าง, คว้างเคว้ง
เร่ร่อน (adv.) aimlessly See also: rovingly, at random, ramblingly, wanderingly Syn. ระเหระหน
โต๋เต๋ (adv.) aimlessly See also: without proposes Syn. เรื่อยเปื่อย
คิดฝันไป (v.) think aimlessly See also: be lost in reverie Syn. เคลิบเคลิ้ม
ปล่อยใจ (v.) think aimlessly See also: be lost in reverie Syn. เคลิบเคลิ้ม, คิดฝันไป
เรื่อยเปื่อย (adv.) continuously and aimlessly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you stand aimlessly at a phone booth on a rainy day and meet a man whose face is covered by a violet umbrella,ถ้าคุณยืนอยู่คนเดียว ที่ตู้โทรศัพท์ในวันที่ฝนตกหนัก แล้วพบผู้ชายที่ปกปิดใบหน้า ด้วยร่มสีม่วง,
And at the exact same time, the ship came to a dead stop, and now we're floating aimlessly in empty space.และเป็นเวลาเดียวกันกับ ที่ยานมาหยุดอยู่ตรงนี้ และตอนนี้เราลอยอยู่อย่างไม่มีจุดหมาย
We've been driving around aimlessly for hours.เราขับรถวนมาเป็นชั่วโมงแล้วนะ
He couldn't put it behind him and wandered aimlessly for years.เขาก็หันหลังให้กับทุกอย่างและเก็บตัวเงียบมาตั้งหลายปี
And "helping the cops" sounds better than "I've been driving aimlessly in my truck because I don't know what the fuck else to do."ขับรถอย่างไร้จุดหมาย เพราะไม่รู้จะทำห่าอะไรได้มากกว่านี้
He's just throwing punches aimlessly.เขาได้แค่เพียงปล่อยหมัดอย่างไร้จุดหมาย
Swimming around aimlessly.ว่ายอย่างไม่มีจุดหมาย
Why is he buying suffering with it, and wandering aimlessly?เขาทำงานหนัก ไปเพื่ออะไรกันนี่ ?
The moment you are wandering around the streets aimlessly, that's when I'll be concerned about you.เมื่อไหร่ที่นายกำลังหลงทาง ไร้จุดหมายอยู่กลางถนน เมื่อนั้นแหละที่ฉันจะเป็นห่วง

aimlessly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
四海飘零[sì hǎi piāo líng, ㄙˋ ㄏㄞˇ ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, 四海飘零 / 四海飄零] drifting aimlessly all over the place (成语 saw)
琴剑飘零[qín jiàn piāo líng, ㄑㄧㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, 琴剑飘零 / 琴劍飄零] floating between zyther and sword (成语 saw); fig. wandering aimlessly with no tenured position

aimlessly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
のらくら[, norakura] (adv,adv-to) (on-mim) (See のらりくらり) vaguely; idly; lazily; aimlessly
ぶらっと[, buratto] (adv) (1) (See ぶらぶら・1) limply; (2) idly; (3) aimlessly
ふらり[, furari] (adv) aimlessly
当ても無く;当てもなく[あてもなく, atemonaku] (adv) at random; aimlessly
遊行[ゆぎょう, yugyou] (n) (1) (See 遊行・ゆぎょう・1) wander; walking for pleasure; (vs) (2) (See うかれ歩く) to gad around; to walk aimlessly
ふらっと[, furatto] (adv) (on-mim) aimlessly; by chance; accidentally; casually; suddenly; unexpectantly
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P)
ぶらり[, burari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) dangling; (2) (on-mim) aimlessly; casually; idly; (3) (on-mim) unexpectedly
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P)
何処とも無く;何処ともなく[どこともなく, dokotomonaku] (adv) (uk) aimlessly; somehow
彷徨く[うろつく(P);ウロつく, urotsuku (P); uro tsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to loiter; to putter; to prowl; to wander aimlessly; to knock around; (2) to be confused from not knowing what to do; (P)
徒に;徒らに[いたずらに, itazurani] (adv) (uk) in vain; uselessly; aimlessly; idly
漂う[ただよう, tadayou] (v5u,vi) (1) to drift; to float; (2) to waft (e.g. a scent); to hang in the air; (3) to be in the air (e.g. a feeling or mood); (4) to wander; to walk around aimlessly; (5) (arch) to be unsteady; to be unstable; (6) (arch) to falter; to flinch; to wince; (7) (arch) to live in unreliable circumstances; (P)
漂然;飄然[ひょうぜん, hyouzen] (n,adj-t,adv-to) casually; aimlessly; abruptly; unexpectedly

aimlessly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินเตร่[v. exp.] (doēn trē) EN: walk around aimlessly ; wander about ; roam about FR:
คว้าง[adv.] (khwāng) EN: aimlessly FR:
คว้าง ๆ = คว้างๆ[X] (khwāng-khwā) EN: floating aimlessly FR:
เคว้งคว้าง[adj.] (khwēngkhwān) EN: adrift ; drifting ; floating aimlessly FR:
กระเซอะกระเซิง[adv.] (krasoekraso) EN: aimlessly ; blindly FR:
ไม่มีจุดหมาย[adj.] (mai mī jutm) EN: adrift ; aimlessly ; driftingly ; afloat FR:
ปล่อยใจ[v.] (plǿijai) EN: think aimlessly ; be lost in reverie FR:
ตุหรัดตุเหร่[adv.] (turatturē) EN: aimlessly ; wandering about ; roaming around FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aimlessly
Back to top