ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*condemn*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น condemn, -condemn-

*condemn* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
condemn (vt.) ประกาศว่าทำผิด See also: กล่าวโทษ Syn. convict
condemn (vt.) วิจารณ์อย่างแรง Syn. criticize
condemn as (phrv.) ประณามว่าเป็น See also: ด่าว่าเป็น
condemn for (phrv.) ประณามในเรื่อง See also: ตำหนิในเรื่อง
condemn to (phrv.) ลงโทษด้วย
condemn to (phrv.) ทำให้ตกอยู่ในสภาพ
condemnation (n.) การวิจารณ์อย่างแรง Syn. censure, denunciation
condemned (adj.) ซึ่งถูกสาปแช่ง See also: เคราะห์ร้าย Syn. cursed
condemned (adj.) ซึ่งไม่เหมาะสม See also: ซึ่งไม่มีคุณสมบัติเหมาะสม Syn. inappropriate, unsuitable Ops. fit
English-Thai: HOPE Dictionary
condemn(คันเดมน์') {condemned,condemning,condemns} vt. ประณาม,ตำหนิ,ตัดสินว่ามีความผิด, See also: condemnable adj. ดูcondemn condemningly adv. ดูcondemn, Syn. blame,censure ###A. praise,approve
condemnation(คอนเดมเน'เชิน) n. การประณาม, See also: condemnotory adj. ดูcondemnation, Syn. judgment,censure,blame
English-Thai: Nontri Dictionary
condemn(vt) กล่าวโทษ,ประณาม,ตำหนิ,ตราหน้า,ด่าว่า,ลงโทษ,ตัดสินความ
condemnation(n) การกล่าวโทษ,การประณาม,การตำหนิ,การลงโทษ,การตัดสินความ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
condemnation๑. การพิพากษาลงโทษทางอาญา (ป. วิ. อาญา)๒. การบังคับให้บุคคลกระทำหรืองดเว้นกระทำ การตามคำพิพากษา (ป. วิ. แพ่ง)๓. การประณาม, การพิพากษาของศาลทรัพย์เชลย (ก. ระหว่างประเทศ)๔. การเรียกเกณฑ์ทรัพย์, การเวนคืนทรัพย์, การสั่งห้ามใช้อาคาร (ที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล่าวร้าย (v.) condemn See also: blame, denounce, damn, censure, reproach, reprobate, criticize Syn. พูดให้ร้าย, ให้ร้าย, ตำหนิ, ติเตียน, ด่าว่า Ops. ชมเชย
การต่อว่า (n.) condemnation See also: censure, reproach, comment, review Syn. การตำหนิ, การวิพากย์วิจารณ์
การตำหนิ (n.) condemnation See also: censure, reproach, comment, review Syn. การต่อว่า, การวิพากย์วิจารณ์
การติ (n.) condemnation See also: censure, reproach, comment, review Syn. การตำหนิ, การต่อว่า, การวิพากย์วิจารณ์
การวิพากย์วิจารณ์ (n.) condemnation See also: censure, reproach, comment, review Syn. การตำหนิ, การต่อว่า
ติ (v.) condemn See also: blame, censure, reproach, reprimand, rebuke, criticize, find fault with, protest, scold, express disapproval, warn, caution, comment Syn. ตำหนิ, ติเตียน, ว่ากล่าว Ops. ชมเชย, ยกย่อง
ประณาม (v.) condemn See also: blame, denounce, damn, censure, reproach, reprobate, criticize Syn. กล่าวร้าย, พูดให้ร้าย, ให้ร้าย, ตำหนิ, ติเตียน, ด่าว่า Ops. ชมเชย
พูดให้ร้าย (v.) condemn See also: blame, denounce, damn, censure, reproach, reprobate, criticize Syn. กล่าวร้าย, ให้ร้าย, ตำหนิ, ติเตียน, ด่าว่า Ops. ชมเชย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't condemn meอย่าตำหนิฉัน ให้อภัยฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting...เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์
Wanted in 15 counties of this state the condemned standing before us...มีประกาศจับจาก 15 เขตในรัฐนี้... ...ผู้ต้องหาที่ยืนตรงหน้าเรา...
Therefore we condemn him to be hung by the neck until dead.เราจึงขอตัดสินให้เขา รับโทษแขวนคอจนตาย
The man wanted only women who had been condemned to deathผู้ชายที่ต้องการผู้หญิงเท่านั้น... ...ผู้ซึ่งถูกตำหนิให้ความตาย
As a condemned soul...อย่างวิญญาณที่ถูกสาป...
But if you don't come back to the hospital, you're condemning yourself to a terrible death.แต่ถ้าคุณไม่กลับมาอยู่โรงพยาบาล เท่ากับคุณตัดสินให้ตัวเองตายอย่างทรมาน
You, who reminded him so much of his precious Sonja the daughter he condemned to death.แต่เธอ, เธอทำให้เขานึกถึงลูกสาวของเธอ ซอนย่า ลูกในใส้ /คนที่เขาทำโทษให้ตาย
... hereinaftercalled"thecondemned," shall be executed this day at sundown.Shall be executed this day at sundown
They say you're all condemned prisoners, who volunteer for the experiment instead of facing the death penalty.พวกเขากล่าวว่าคุณนักโทษทั้งหมดเคราะห์ร้าย ที่เป็นอาสาสมัครสำหรับการทดลองแทนการหันหน้าไปโทษประหารชีวิต
Don't all the condemned get a choice? I choose death!ไม่ทั้งหมดถูกลงโทษได้รับเลือกหรือไม่ ฉันเลือกตาย!
The building is condemned. You got insurance?นี่มันตึกร้าง นายมีประกันรึยัง
All the self-condemness and the complaining..ทั้งกการโทษตัวเองและความข้องใจต่างๆ

*condemn* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谴责[qiǎn zé, ㄑㄧㄢˇ ㄗㄜˊ, 谴责 / 譴責] denounce; condemn; criticize

*condemn* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
処す[しょす, shosu] (v5s) (1) (See 処する) to manage; to deal with; to cope with; (2) to sentence; to condemn; to punish
処する[しょする, shosuru] (vs-s) (1) to manage; to deal with; to cope with; (2) to sentence; to condemn; to punish
刑徒[けいと, keito] (n) condemned person; prisoner
断獄[だんごく, dangoku] (n,vs) (1) (obsc) trying of a crime; conviction; (2) condemnation to death by beheading
死刑囚[しけいしゅう, shikeishuu] (n) criminals condemned to death; (P)
自責[じせき, jiseki] (n,vs) self-condemnation; self-reproach; (P)
論難攻撃[ろんなんこうげき, ronnankougeki] (n,vs) attacking by argument; denunciation; condemnation; heated controversy
責める[せめる, semeru] (v1,vt) (1) to condemn; to blame; to criticize; to criticise; to reproach; to accuse; (2) to urge; to press; to pester; (3) to torture; to torment; to persecute; (4) to break in (a horse); (P)
非と[ひと, hito] (n,vs) condemning; denouncing

*condemn* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริภาษ[v.] (børiphāt) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure ; reprimand ; admonish ; scold ; severely criticize FR: critiquer ; condamner ; reprocher
ฉิน[v.] (chin) EN: blame ; condemn FR:
ด่า[v.] (dā) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile FR: critiquer ; réprouver ; condamner ; fustiger ; vilipender (litt.)
ด่าทอ[v.] (dāthø) EN: revile ; condemn ; rebuke ; reprove ; hurl ; curse ; have an argument ; have an altercation FR: gronder ; réprimander
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke ; bawl FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
ครหา[v.] (kharahā = k) EN: criticize ; blame ; condemn ; censure ; reproach ; disapprove FR: critiquer ; blâmer ; comdamner ; désapprouver ; diffamer
ครหา[n.] (khørahā = k) EN: disapproval ; criticism ; censure ; condemnation FR: critique [f] ; désapprobation [f]
ครหา[v.] (khørahā = k) EN: criticize ; blame ; condemn ; censure ; reproach ; disapprove FR: critiquer ; blâmer ; comdamner ; diffamer
กล่าวหา[v.] (klāohā) EN: allege ; accuse ; charge ; blame ; condemn FR: accuser ; incriminer ; alléguer ; charger ; accabler
กล่าวร้าย[v.] (klāorāi) EN: condemn ; slander FR:
กล่าวหา[v.] (klāohā) EN: allege ; charge ; blame ; condemn ; accuse FR:
โพนทะนา[v.] (phōnthanā) EN: condemn publicly ; defame ; publicize ; propagate ; calumniate ; malign ; criticize FR: condamner publiquement ; avoir une langue de vipère ; être mauvaise langue
ปรักปรำ[v.] (prakpram) EN: incriminate ; allege ; blame ; condemn ; give evidence against ; put the blame on ; be hard on FR: condamner ; blâmer
ประณาม[v.] (pranām) EN: condemn ; blame ; denounce ; damn ; censure ; reproach ; reprobate ; criticize ; reprimand ; rebuke FR: condamner ; désapprouver ; blâmer
ติ[v.] (ti) EN: criticize ; condemn ; censure ; reprimand FR: blâmer ; réprouver ; critiquer ; reprocher

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *condemn*
Back to top