ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unsuitable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unsuitable*, -unsuitable-

unsuitable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unsuitable (adj.) ซึ่งไม่เหมาะสม See also: ซึ่งไม่คู่ควร Syn. inadequate, improper, disagreeable, discordant
unsuitableness (n.) ความไม่เหมาะสม See also: ความไม่คู่ควร
English-Thai: HOPE Dictionary
unsuitable(อันซิว'ทะเบิล) adj. ไม่เหมาะสม,ไม่สมควร,ไม่คู่ควร., See also: unsuitability,unsuitableness n. unsuitably adv.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You are in a position unsuitable to give orders.คุณอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม ที่จะให้คำสั่งซื้อ
What's left is increasingly unsuitable for agriculture.สิ่งที่เหลืออยู่คือการเพิ่มขึ้นของ เกษตรกรรมที่ไม่เหมาะสม
I've inspected the shoreline proposed by the captain for this undertaking and it is simply unsuitable to the task at hand.ข้าได้ทำการตรวจสอบแนวชายฝั่งทะเลอย่างละเอียด ตามข้อเสนอโดยกัปตันเรือ ต่อภาระหน้าที่นี้ และพบว่ามันไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง
I think it was her family that was considered unsuitable.ผมคิดว่าเป็นเพราะครอบครัวของหล่อนมากกว่า ที่เราคิดว่าไม่เหมาะสม
Paragraph. We wholly agree that the existing brochure is unsuitable.วรรค เราทั้งหมดยอมรับว่าโบรชัวร์ที่มีอยู่ไม่เหมาะสม

unsuitable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不便[bù biàn, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ, 不便] inconvenient; inappropriate; unsuitable; short of cash
不时合[bù shì hé, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄏㄜˊ, 不时合 / 不時合] unsuitable
不当[bù dàng, ㄅㄨˋ ㄉㄤˋ, 不当 / 不當] unsuitable; improper; inappropriate
不适合[bù shì hé, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄏㄜˊ, 不适合 / 不適合] unsuitable

unsuitable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
思わしくない[おもわしくない, omowashikunai] (adj-i) disappointing; unsatisfactory; unsuitable
そぐわない[, soguwanai] (adj-i) (See そぐう) unsuitable; not matching; out of character
不似合い;不似合[ふにあい, funiai] (adj-na,n) unbecoming; improper; unsuitable; ill-matched; unworthy of
不向き[ふむき, fumuki] (adj-na,n) unfit; unsuitable; unmarketable
不適切[ふてきせつ, futekisetsu] (adj-na,n) unsuitable; inappropriate; improper
可笑しい(P);奇怪しい(iK)[おかしい, okashii] (adj-i) (1) (uk) funny; amusing; comical; laughable; ridiculous; (2) (uk) strange; odd; funny; peculiar; weird; unusual; eccentric; (3) (uk) improper; unsuitable; unbecoming; (4) (uk) suspicious; (P)
年甲斐も無い;年甲斐もない;年がいもない[としがいもない, toshigaimonai] (exp,adj-i) unbecoming; unsuitable; disgraceful; wrong for one's age; unworthy of one's years; thoughtless for one's age

unsuitable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้การไม่ได้[adj.] (chai kān ma) EN: unusable ; unsuitable ; cannot be used ; out of order ; ineffective FR: inutilisable ; hors d'usage
ไม่เข้าที[adj.] (mai khaothī) EN: inappropriate ; unseemly ; unbecoming ; unsuitable ; out of place FR: inapproprié
ไม่คู่ควรกัน[adj.] (mai khūkhūa) EN: unsuited to one another ; unsuitable FR:
ไม่เหมาะสม[adj.] (mai mǿsom) EN: unsuitable ; inappropriate ; improper ; indecent FR: inapproprié ; impropre ; inconvenant ; indécent
ไม่สมควร[adj.] (mai somkhūa) EN: improper ; unseemly ; unbecoming ; unsuitable ; inappropriate ; inadvisable ; inapt FR: inapte ; incapable

unsuitable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geeignet; passend; angemessen {adj} (für) | geeigneter; passender | am geeignetsten; am passendsten | am besten geeignet; am günstigsten | nicht geeignet; nicht benutzbar | als geeignet angesehen werdensuitable (for) | more suitable | most suitable | most suitable | unsuitable | to be considered suitable
ungeeignet {adj} | ungeeigneter | am ungeeignetstenunsuitable | more unsuitable | most unsuitable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unsuitable
Back to top