ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*bottom*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bottom, -bottom-

*bottom* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
at the bottom of the ladder (idm.) ระดับต่ำ See also: ขั้นต่ำ
bell-bottoms (n.) กางเกงขาบาน
bottom (adj.) ต่ำสุด Syn. lowest Ops. highest
bottom (n.) ส่วนที่ลึกที่สุด See also: ก้น, ส่วนต่ำที่สุด
bottom (n.) ฐาน See also: ก้น, ปลาย Syn. base
bottom (n.) ก้น See also: ตูด
bottom (n.) ท้าย Syn. end
bottom line (n.) ส่วนสำคัญที่สุด
bottom line (sl.) ผลคะแนน See also: ผลการแข่งขัน
bottom of the frame (n.) ธรณีประตูหรือหน้าต่าง
bottom out (phrv.) ตกต่ำถึงขีดสุด See also: ต่ำสุดขีด
bottomless (adj.) ลึกมาก
from top to bottom (idm.) ตลอด See also: ทั่วหมด, จากตำแหน่งสูงสุดถึงต่ำสุด
hit bottom (idm.) มาถึงจุดที่แย่ที่สุด See also: มาถึงจุดตกต่ำที่สุด
learn something from the bottom up (idm.) เรียนรู้จากจุดเริ่มต้น (คำไม่เป็นทางการ)
rock bottom (n.) ระดับต่ำสุด
rock bottom (sl.) (ราคา) ต่ำสุด
rock bottom (sl.) จุด / ระดับต่ำสุด
rock-bottom (n.) ระดับต่ำสุด
sea bottom (n.) พื้นดินใต้ทะเล See also: ก้นทะเล
sea bottom (n.) กระแสน้ำที่ขึ้นลง See also: กระแสน้ำตามชายฝั่ง Syn. estuary
English-Thai: HOPE Dictionary
bottom(บอท'เทิม) {bottomed,bottoming,bottoms} n.,adj. ก้น,พื้นฐาน,ข้างใต้,พื้นน้ำ,ตอนท้ายสุด,ปลาย,ท้องเรือ,ปลายตรอก vt.,vi. ใส่พื้นให้แก่,พบความหมายเต็มของ ตรวจสอบข้อเท็จจริง vt. บรรลุถึงพื้นล่าง สร้างพื้นฐาน, Syn. foot
bottomlandn. พื้นดินที่เกิดจากดินทรายที่น้ำพัดมาทับถม
bottomlessadj. สุดที่หยั่งถึง,ไม่มีก้น,ลึกจนไม่อาจหยั่งได้,ลึกลับ,วัดไม่ได้,ไร้ขอบเขต
bottommostadj. เกี่ยวกับพื้น,ลึกที่สุด,ต่ำที่สุด,ก้น
rock bottomn. ชั้นต่ำสุด,ระดับต่ำสุด,ฐาน,พื้น, See also: rock-bottom adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
bottom(n) ก้น,ท้องเรือ,ข้างใต้,พื้นน้ำ
bottomless(adj) ลึกมาก,หยั่งไม่ถึง,ไร้ขอบเขต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ABDC (after bottom dead center)เอบีดีซี (หลังศูนย์ตายล่าง) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
anchor ice; bottom iceน้ำแข็งท้องน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bottom dead center (BDC)ศูนย์ตายล่าง (บีดีซี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bottom Hole Assemblyอุปกรณ์ก้นหลุมเป็นอุปกรณ์การเจาะที่อยู่ตรงปลายของระบบก้านเจาะ [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระเด้า (v.) move the bottom up and down
กลัวใจ (v.) admire from the bottom of one´s heart
ตราขุนพล (n.) a cross marked at the bottom of a palm-sugar pot to protect against ghosts
เด้า (v.) move the bottom up and down Syn. กระเด้า
ก้น (n.) bottom See also: buttocks, ass, fanny Syn. ตูด
ขอด (v.) scrape the bottom Syn. ขูด
จานรอง (n.) bottom plate
ตูด (n.) bottom See also: behind, dories, bum, anus Syn. ท้าย Ops. หัว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Thank you from the bottom of my heart!ขอบคุณอย่างสุดซึ้งจริงๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, tell Mrs. Danvers to get to the bottom of it somehow. - Tell her I'm sure it wasn't Robert.ไปบอกคุณนายแดนเวอร์สให้สืบให้รู้ว่าเป็นใคร ฉันเชื่อว่าไม่ใช่ฝีมือโรเบิร์ต
The diver who went down to inspect the bottom of the ship came across the hull of another boat.นักประดานํ้าดําลงไปสํารวจเรือ เเต่กลับไปพบเรืออีกลํา เป็นเรือใบลําเล็ก
Why couldn't they have left it there in peace at the bottom of the sea?ทําไมไม่ปล่อยให้มันนอนสงบอยู่ใต้ท้องทะเล
I knew where Rebecca's body was, lying on that cabin floor on the bottom of the sea.ผมรู้ว่าศพของรีเบคคาอยู่ที่ไหน นอนอยู่ที่พื้นห้องในเรือใต้ท้องทะเล
Well, since the boat has been at the bottom of the ocean, I scarcely think that likely.เนื่องจากเรือจมอยู่ใต้ท้องทะเล ผมไม่คิดว่าจะเป็นไปได้
And laboriously knock holes through the bottom of it? Come, Colonel.ท่านผู้พันครับในฐานะผู้รักษากฎหมาย
I'll write the name on the bottom of this stone.ฉันเขียนชื่อเอาไว้ใต้หินก้อนนี้แล้ว
They'll wish their fathers hadn't met their mothers when they start digging the bottoms out and slamming into them rocks, boy.ตอนที่ก้นเรือเริ่มทะลุ เพราะไปกระเเทกเข้ากับหิน
Why don't you arrange a competition to find the nicest bottom here?ทำไมไม่มีคุณจัดเรียง competition to ค้นหาข้างล่างดีที่สุดที่นี่?
He or she whose bottom is judged the best will be killed immediatelyเขาหรือเธอสิ่งที่ข้างใต้ is judged ที่ดีที่สุด... ...จะถูกฆ่าโดยทันที
This way we'll be impartial, not knowing whose bottom we are viewingทางนี้ที่เรา'จะได้ยุติธรรม, ไม่ สิ่งที่สร้างพื้นฐานเราดู
At the bottom of the river.ที่ด้านล่างของ แม่น้ำ

*bottom* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǐ, ㄉㄧˇ, 底] background; bottom; base; the end of a period of time; towards the end of (last month)
下至上[xià zhì shàng, ㄒㄧㄚˋ ㄓˋ ㄕㄤˋ, 下至上] bottom to top
下齿[xià chǐ, ㄒㄧㄚˋ ㄔˇ, 下齿 / 下齒] bottom teeth
底夸克[dǐ kuā kè, ㄉㄧˇ ㄎㄨㄚ ㄎㄜˋ, 底夸克] bottom quark (phys.)
心底[xīn dǐ, ㄒㄧㄣ ㄉㄧˇ, 心底] bottom of one's heart
欲壑难填[yù hè nán tián, ㄩˋ ㄏㄜˋ ㄋㄢˊ ㄊㄧㄢˊ, 欲壑难填 / 慾壑難填] bottomless pit of desire (成语 saw); insatiable greed; carnal cravings are never satisfied and are a main obstruction on the path to enlightenment
自下而上的加工[zì xià ér shàng de jiā gōng, ㄗˋ ㄒㄧㄚˋ ㄦˊ ㄕㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ, 自下而上的加工] bottom-up processing
屁股[pì gu, ㄆㄧˋ ㄍㄨ˙, 屁股] buttocks; bottom; arse; end; butt
身长[shēn cháng, ㄕㄣ ㄔㄤˊ, 身长 / 身長] height (of person); length of clothing from shoulders to bottom (tailor or dressmaker's measure)
洋底[yáng dǐ, ㄧㄤˊ ㄉㄧˇ, 洋底] ocean floor; bottom of the ocean
笆斗[bā dǒu, ㄅㄚ ㄉㄡˇ, 笆斗] round-bottomed basket
海底[hǎi dǐ, ㄏㄞˇ ㄉㄧˇ, 海底] seabed; seafloor; bottom of the ocean
上下[shàng xià, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ, 上下] up and down; top and bottom; old and new
底部[dǐ bù, ㄉㄧˇ ㄅㄨˋ, 底部] bottom
无底[wú dǐ, ˊ ㄉㄧˇ, 无底 / 無底] bottomless

*bottom* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エコー葉書[エコーはがき, eko-hagaki] (n) (uk) postcards with the bottom third of the front side reserved for an advertisement, and sold at a lower cost than regular postcards
お尻[おしり, oshiri] (n) arse; ass; bottom; buttocks
ぞっこん[, zokkon] (adv) (1) from the bottom of one's heart; with all one's heart; (2) completely; entirely
どんけつ[, donketsu] (n) (uk) (See どん尻) tail end; very bottom; the lowest rank
どん底[どんぞこ, donzoko] (n) very bottom
なつあし[, natsuashi] (n) kanji radical 35 when at the bottom (as in the character for summer)
びり;びけ[, biri ; bike] (n) last on the list; at the bottom
ベルボトム[, berubotomu] (n) bell-bottom
ベルボトムパンツ[, berubotomupantsu] (n) bellbottom pants
ボトム[, botomu] (n) bottom; (P)
ボトムアウト[, botomuauto] (n) bottom out
ボトムレス[, botomuresu] (n) bottomless
一番下[いちばんした, ichibanshita] (n,adj-no) bottommost; lowest; nadir
上げ底;揚げ底;上底;揚底[あげぞこ;あげそこ, agezoko ; agesoko] (n) (1) false bottom; fake bottom; raised bottom; platform (shoes); kick (of a bottle); (2) exaggeration; overstatement
上下[じょうげ, jouge] (n) (1) top and bottom; up and down; high and low; above and below; upper and lower ends; (adj-no,n) (2) (See 上下になる) upside-down; (P)
[しも, shimo] (n) (1) below; down; under; younger (e.g. daughter); (2) bottom; (3) beneath; underneath; (4) (as 下から, 下より, etc.) just after; right after; (n,adj-no) (5) inferiority; one's inferior (i.e. one's junior); (n) (6) (See 下取り) trade-in; (n-pref) (7) (See 下準備) preliminary; preparatory; (P)
下げ止まり[さげどまり, sagedomari] (n,vs) bottoming out; reaching a floor; ceasing to fall; edging lower
下パイ[したパイ, shita pai] (n) (sl) (See オッパイ・1) underboob; bottom of a woman's breasts (visible when wearing a short top)
下段[げだん;かだん, gedan ; kadan] (n) (1) lower tier; lower step; lower column; lower berth; bottom shelf; (2) low position (of a sword in kendo, etc.)
下膨れ[しもぶくれ, shimobukure] (n) round-faced; large at bottom
人中[ひとなか, hitonaka] (n) (1) in company; among people; (2) philtrum (groove in the upper lip that runs from the bottom of the nose to the lip)
低地[ていち, teichi] (n,adj-no) depression; lowlands; low ground; bottom land; plain; (P)
千仭の谷[せんじんのたに, senjinnotani] (n) bottomless ravine
奥底[おくそこ;おうてい, okusoko ; outei] (n) (See 心の奥底) depths; bottom (of one's heart)
尻ぺんぺん[しりぺんぺん, shiripenpen] (n,vs) (col) spanking the bottom; spanking
尻餠;尻餅[しりもち, shirimochi] (n) (See 尻餅をつく) falling on one's backside (behind, bottom)
平底船[ひらそこぶね, hirasokobune] (n) flat-bottomed boat; scow
底を打つ[そこをうつ, sokowoutsu] (exp,v5t) to hit the bottom; to bottom out
底割れ[そこわれ, sokoware] (n,vs) situation where the bottom has dropped out
底抜け[そこぬけ, sokonuke] (adj-na,n) bottomless
底無し[そこなし, sokonashi] (n) bottomless; endlessly deep; infinite
底生生物[ていせいせいぶつ, teiseiseibutsu] (n) benthic organism; sea-bottom fauna
底知れぬ[そこしれぬ, sokoshirenu] (exp,adj-f) bottomless
底積み[そこづみ, sokodumi] (n) stowage at the bottom; goods stowed at the bottom
底質[ていしつ, teishitsu] (n) bottom material; bed material; sludge; sediment; substratum
底魚[そこうお, sokouo] (n) bottom-dwelling fish; demersal fish
心から[しんから(P);こころから(P), shinkara (P); kokorokara (P)] (adv) from the bottom of one's heart; heart and soul; by nature; (P)
心底[しんそこ;しんてい, shinsoko ; shintei] (adv,n) one's innermost depths; completely (from the bottom of one's heart)
思惟[しい;しゆい, shii ; shiyui] (n,vs) (1) (esp. しい) thought; thinking; speculation; (2) {Buddh} (esp. しゆい) using wisdom to get to the bottom of things; focusing one's mind; deep contemplation; concentrating; deliberating; pondering; reflecting
打っ込み[ぶっこみ;ブッコミ, bukkomi ; bukkomi] (n) (1) (See ぶちこむ) thrusting into; a put-down; (2) (See ぶっこみづり) bottom fishing; legering
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ボトムアップ[ぼとむあっぷ, botomuappu] bottom-up
上向き[うわむき, uwamuki] bottom-up
下端[かたん, katan] bottom edge
下端部の余白[かたんぶのよはく, katanbunoyohaku] bottom margin
右下隅[みぎしたすみ, migishitasumi] bottom right corner
左下隅[ひだりしたすみ, hidarishitasumi] bottom left corner

*bottom* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ๊วย[adj.] (būay) EN: last ; low ; bottom FR: dernier
ฉ่อง[adj.] (chøng) EN: narrow at the bottom and wide at the top FR: rétréci
ด้านล่าง[n. exp.] (dān lāng) EN: bottom part ; lower part FR: partie inférieure [f] ; dessous [m]
เด้า[v.] (dao) EN: move the bottom up and down FR:
ดินหม้อ[n. exp.] (din mø) EN: black deposit on the bottom of a pot FR: suie [f]
จานรอง[n. exp.] (jān røng) EN: bottom plate ; saucer ; small dish FR: soucoupe [f]
แก้มก้น[n. exp.] (kaēm kon) EN: buttocks ; bottom FR:
กางเกงขาบาน[n. exp.] (kāngkēng kh) EN: bell-bottom trousers ; bell-bottom pants FR: pantalon à pattes d'éléphant [m] ; pantalon pattes d'eph [m]
ข้าวขอดหม้อ[n. exp.] (khāo khøt m) EN: remainder of the rice at the bottom of the pot ; not much rice left FR:
โคน[n.] (khōn) EN: base ; bottom ; root ; foot FR: base [f] ; pied [m]
โคนเสา[n. exp.] (khōn sao) EN: base of a post ; bottom of a post ; bottom of a mast FR: base d'un poteau [f] ; base d'un mât [f]
ขอด[adj.] (khøt) EN: running low ; running dry ; a little left at the bottom ; left over at the bottom of FR: presque à sec
ขอดหม้อ[X] (khøt mø) EN: the pot has a little left at the bottom  FR:
กก[n.] (kok) EN: base ; bottom ; food FR: base [f] ; fond [m]
ก้น[n.] (kon) EN: bottom ; bed FR: fond [m] ; cul [m] ; lit [m]
ก้น[n.] (kon) EN: buttocks ; bottom ; ass ; behind ; fanny (inf.) ; butt ; vent FR: fesses [fpl] ; derrière [m] ; postérieur [m] ; cul (vulg.) [m] ; pétard [m] (fam.) ; croupion [m] (fam. - péj.) ; popotin [m] (fam.) ; baba [m] (arg.)
ก้นอ่าง[n. exp.] (kon āng) EN: bottom of a basin FR:
ก้นบาตร[n. exp.] (kon bāt) EN: bottom of a monk's bowl FR:
ก้นบึ้ง[n.] (konbeung) EN: bottom ; very bottom ; abyss FR:
ก้นบ่อ[n. exp.] (kon bø) EN: bottom of a well FR: fond d'un puits [m]
ก่งตูด[v. exp.] (kong tūt) EN: raise one's bottom FR:
กงวาน[n.] (kongwān) EN: bottom ribs of a wooden boat FR:
ก้นแก้ว[n. exp.] (kon kaēo) EN: bottom of a glass FR: fond d'un verre [m]
ก้นขวด[n. exp.] (kon khūat) EN: bottom of a bottle FR: fond d'une bouteille [f]
ก้นกระเป๋า[n. exp.] (kon krapao) EN: bottom of a pocket FR:
ก้นหม้อ[n. exp.] (kon mø) EN: bottom of a pot FR:
ก้นทะเล[n. exp.] (kon thalē) EN: seabed ; sea bottom ; bottom of the sea ; depths of the ocean FR: fond de la mer [m] ; grands fonds [mpl]
ก้นถ้วย[n. exp.] (kon thuay) EN: bottom of a cup FR: fond d'une tasse [m]
ก้นย้อย[n.] (konyøi) EN: cheeks of the bottom ; heavy bottom ; fat bottom ; sagging buttocks FR:
กบดานอยู่ที่ก้นลำธาร[xp] (kopdān yū t) EN: keep to the bottom of the stream FR:
ก่อตลับ[n. exp.] (kø talap) EN: Quercus rex ; Quercus ramsbottomii FR: Quercus rex ; Quercus ramsbottomii
กระเด้า[v.] (kradao) EN: move the bottom up and down ; bump FR:
เหลือเดน[X] (leūadēn) EN: rejects ; dregs ; leftovers ; bottom of the barrel FR:
เหลือเดนเลือก[X] (leūadēnleūa) EN: rejects ; dregs ; leftovers ; bottom of the barrel FR:
ลึก[adj.] (leuk) EN: deep ; profound ; bottomless ; abstruse FR: profond
โหล่ในชั้น[X] (lō nai chan) EN: at the bottom of the class FR: dans les derniers de la classe
น้ำใสใจจริง[adv.] (nām sai jai) EN: sincerely ; truly ; genuinely ; from the bottom of one's heart FR: sincèrement
พื้นฐาน[n.] (pheūnthān) EN: base ; bottom ; foundation ; basis FR: base [f] ; assise [f] ; fondement [m] ; fondation [f] ; soubassement [m] ; socle [m]
ผลสรุป[n.] (phonsarup) EN: conclusion ; bottom line FR: conclusion [f]
เรือท้องแบน[n. exp.] (reūa thøngb) EN: pontoon ; barge ; flat-bottomed boat ; flat boat FR: barge [f] ; embarcation à fond plat [f]

*bottom* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bikiniunterteil {n}bikini bottom
Bottom-Brake {f} (Fahrrad)bottom brake
unergründlich; unerschöpflich {adj} | unergründlicher; unerschöpflicher | am unergründlichsten; am unerschöpflichstenbottomless | more bottomless | most bottomless
Totpunkt {m}; toter Punkt | unterer Totpunktdead center; dead centre; dead point | bottom dead center
Grabensohle {f}ditch bottom
Gang {m} | erster Gang | in den dritten Gang schalten | den Gang herausnehmengear; speed | first gear; bottom gear [Br.] | to change (shift [Am.]) into third gear | to put the car in neutral
Unterteil {n}lower part; bottom part
Sacklochgewindebohrer {m} [techn.]bottoming tap
Meeresgrund {m}sea bottom
Talstation {f} (eines Skiliftes)station at the bottom (of a ski lift)
Rohrboden {m} [techn.] | Rohrboden, am Mantel verschweißttube bottom | stationary tubesheet
Aussteuer {f}bottom drawer
Bodenscherbe {f}bottom sherd; basal sherd
Kippfenster {n}bottom hung window
Saldo {m}bottom line
Sohlengefälle {n}bottom slope
Sohlströmung {f}bottom current
Talsohle {f}bottom of a valley
Tretlager {n}bottom bracket bearing
Tretlagerhöhe {f}bottom bracket height
Popo {m}bottom; bum
Stirnreibahle {f}bottoming reamer
Von-unten-nach-oben-Methode {f}bottom-up method

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *bottom*
Back to top