ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

estuary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *estuary*, -estuary-

estuary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
estuary (n.) ปากแม่น้ำ See also: ปากน้ำ Syn. river mouth
English-Thai: HOPE Dictionary
estuary(เอส'ชุอะรี) n. ปากแม่น้ำซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำจืดและน้ำเค็มบรรจบกัน,อ่าว,ปากน้ำ., See also: estrual adj. ดูestrus
English-Thai: Nontri Dictionary
estuary(n) ปากน้ำ,อ่าว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
estuaryชะวากทะเล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Estuary ชวากทะเล หรือบริเวณปากแม่น้ำ บริเวณส่วนล่างของปากแม่น้ำที่มีความกว้าง มากกว่าปกติจนมีลักษณะ คล้ายอ่าว เป็นบริเวณที่น้ำจืดกับน้ำทะเลมาผสมกันเป็นน้ำกร่อยซึ่งมี ความเค็มอยู่ระหว่างน้ำจืดและน้ำเค็ม กระแสน้ำขึ้นลงมีอิทธิพลสำคัญ ต่อลักษณะทางกายภาพและชีววิทยา บริเวณปากแม่น้ำซึ่งน้ำทะเลเข้าไปผสมกับน้ำจืด เป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีอัตราการผลิต และผลผลิตสูง บริเวณปากแม่น้ำในส่วนต่าง ๆ ของโลก อาจมีผลผลิตแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิอากาศ ลักษณะทางอุทกวิทยา และลักษณะธรณีสัณฐานของชายฝั่งทะเล [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปากน้ำ (n.) estuary See also: mouth of a river
ปากอ่าว (n.) estuary See also: mouth of a river
ปากแม่น้ำ (n.) estuary See also: mouth of a river
ปากแม่น้ำ (n.) estuary See also: mouth of a river
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, that was a call informing me that while I'd been otherwise engaged, a supertanker on the Thames estuary had been accidently loaded with contaminated crude oil.นั่นเป็นโทรศัพท์ที่แจ้งผม ว่าในระหว่างที่ผมกำลังยุ่ง เรือบรรทุกน้ำมันที่ปากแม่น้ำเทมส์ เกิดความผิดพลาดในการถ่ายน้ำมันดิบ ทำให้มีสิ่งปนเปื้อนผสมเข้าไปด้วย
11 of the 15 biggest cities stand on a coastline or river estuary.11 เมืองใน 15 เมืองที่ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ริมชายฝั่งหรือปากแม่น้ำ
And Sacramento isn't really a pond, it's more of a lake, or even an estuary.และซาคราเมนโตไม่ใช่แค่สระ แต่เป็นทะเลสาปหรืออ่าวต่างหาก
I found the most beautiful clams down by the estuary.ผมพบว่าหอยที่สวยที่สุด ลงมาจากปากน้ำ

estuary ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
河口[hé kǒu, ㄏㄜˊ ㄎㄡˇ, 河口] estuary; the mouth of a river

estuary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニュージーランドホシザメ[, nyu-ji-randohoshizame] (n) spotted estuary smooth-hound (Mustelus lenticulatus, species of houndshark found around southern Australia and New Zealand)
灸羽田[やいとはた;ヤイトハタ, yaitohata ; yaitohata] (n) (uk) malabar grouper (Epinephelus malabaricus); estuary cod; greasy cod; spotted river cod; estuary rock cod
感潮域[かんちょういき, kanchouiki] (n) (See 感潮河川・かんちょうかせん) estuary; estuarine basin; tidal area; tidal reach; tidal zone
汽水域[きすいいき(uK), kisuiiki (uK)] (n) brackish waters (of an estuary)
河口(P);川口(P)[かこう(河口)(P);かわぐち(P), kakou ( kakou )(P); kawaguchi (P)] (n,adj-no) mouth of river; estuary; (P)

estuary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะวากทะเล[n.] (chawākthalē) EN: estuary ; large and deep beach FR:
แหล่งน้ำกร่อย[n. exp.] (laeng nām k) EN: estuary ; estuaries [pl] FR: estuaire [m]
ปากอ่าว[n.] (pāk-āo) EN: estuary ; mouth of a river ; mouth of a bay ; mouth of a bight FR: estuaire [m] ; embouchure [f] ; bouches [fpl]
ปากแม่น้ำ[n. exp.] (pāk maēnām) EN: estuary ; river mouth FR: estuaire [m] ; embouchure d'un fleuve [m] ; embouchure [f]
ปากน้ำ[n.] (pāknām) EN: river mouth ; estuary FR: embouchure [f] ; estuaire [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า estuary
Back to top