ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*bamboo*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bamboo, -bamboo-

*bamboo* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bamboo (n.) ต้นไผ่ See also: ไม้ไผ่
bamboo shoot (n.) หน่อไม้
bamboozle (vt.) หลอกลวง (คำสแลง) See also: ล่อลวง Syn. swindle, trick
bamboozled (sl.) สับสน See also: ยุ่งเหยิง, มึนงง
English-Thai: HOPE Dictionary
bamboo(แบมบู') n. ไม้ไผ่
bamboo curtainn. ม่านไม้ไผ่,สาธารณรัฐประชาชนจีน
bamboo shoot n.หน่อไม้
bamboozle(แบมบู'เซิล) vt. หลอกลวง,ทำให้ฉงน, See also: bamboozlement n. ดูbamboozle bamboozler n. ดูbamboozle, Syn. mislead
English-Thai: Nontri Dictionary
bamboo(n) ไม้ไผ่
bamboozle(vt) หลอกลวง,ลวง,ทำให้ฉงน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Bamboo Curtainม่านไม้ไผ่ (สมญานามเรียกสาธารณรัฐประชาชนจีน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bambooไม้ไผ่ [TU Subject Heading]
Bamboo shootsหน่อไม้ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กันเชอ (n.) small bamboo basket Syn. กระเชอ
ข้าวหลาม (n.) glutinous rice roasted in bamboo joints
งอบ (n.) a hat made of bamboo and palm leaves shaped like an inverted basin See also: a kind of farmer´s hat Syn. หมวกสานไม้ไผ่
ชะลอม (n.) round bamboo basket See also: a kid of bamboo basket
ด้วง (n.) Thai two-stringed bamboo fiddle See also: two-stringed violin body of which is made of a bamboo joint with a bow attached Syn. ซอด้วง Ops. คัน
ต้มเปอะ (n.) curries with bamboo shoot, preserved fish, without coconut milk
ทัก (n.) a kind of basket made of bamboo used to collect salt
ฝาขัดแตะ (n.) wall of plaited bamboo strips See also: partition made of woven bamboo strips
ระนาดทุ้ม (n.) alto bamboo xylophone See also: alto xylophone
ลอบ (n.) kind of bamboo fish-trap with a narrow neck
หมวกสานไม้ไผ่ (n.) a hat made of bamboo and palm leaves shaped like an inverted basin See also: a kind of farmer´s hat
หลาม (v.) cook something in bamboo joints
เรียวหนาม (n.) thorny bamboo branch See also: thorny tip of a bamboo stalk
แตะ (n.) woven bamboo strips used to make a fence or partition
ไม้กลัด (n.) small bamboo pin
กระชุ (n.) crate (made of loosely woven strips of bamboo) See also: bamboo crate Syn. กระชุก
กระบอก (n.) bamboo flask See also: tube-shaped container, bamboo canteen
กระบอกไม้ไผ่ (n.) bamboo tube See also: bamboo section
กระผีก (n.) bamboo container
กระพอก (n.) bamboo food-case with a cover See also: bamboo rice container with lid, pot
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"One lone man, marching dusty roads, armed only with honesty and a bamboo staff, doing battle with the British Empire.""ผู้ชายคนเดียวเดินบนถนนฝุ่นฟุ้ง มีอาวุธแค่ไม้เท้ากับความซื่อสัตย์ ต่อกรกับราชอาณาจักร"
Totoro gave us a lovely present wrapped in bamboo leaves and tied with dragon whiskers...โต๊ะโตโระให้ของขวัญน่ารักกับเรา... ...ห่อมาในใบใม้ไผ่
Like bamboo I bend in the windดั่งต้นไผ่ ฉันจะลู่ตามลม
Armed with only bamboo sticks...มีอยู่คืนหนึ่งหวงเฟยหง
Are we talking hard facts or the bamboo telegraph?ข้อมูลนี้เชื่อถือได้เหรอ.. ไม่ใช่มาจากกระบอกไม้ไผ่นะ
The bamboo telegraph told me you and your men are coming here today, sir.เสียงจากกระบอกไม้ไผ่นั่นแหละครับ.. ที่บอกว่าพวกท่านจะมาหาเราวันนี้
She's got a bamboo stick.หล่อนมีไม้เรียว ฉันอยากไปหาพี่สาวฉัน ซัทสึ!
This whole prison's made of bamboo and rattan.คุกทั้งหมดสร้างด้วยไม้และหวาย
Why would the guards spend all this time cutting bamboo and wood to build a watchtower if we weren't meant to be here for a while?ตัดไผ่และไม้เพื่อสร้างหอคอย ถ้าจะกักเราไว้แค่ชั่วคราว
Chuck: they're taking them to the bamboo dragon.มันจะไปร้านแบมบูดราก้อน
Will you stop eating bamboo, Bearเมื่อไรนายจะหยุดกินใบไผ่เนียะ
You're gonna come to the Vishnu shrine in the bamboo grove.คุณ gonna มา ไปที่ศาลพระนารายณ์ ในดงไผ่

*bamboo* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, 枧 / 梘] bamboo conduit; wooden peg; spout; same as 筧|笕
烘笼[hōng lóng, ㄏㄨㄥ ㄌㄨㄥˊ, 烘笼 / 烘籠] bamboo drying frame
烘笼儿[hōng lóng r, ㄏㄨㄥ ㄌㄨㄥˊ ㄖ˙, 烘笼儿 / 烘籠兒] bamboo drying frame
竹帛[zhú bó, ㄓㄨˊ ㄅㄛˊ, 竹帛] bamboo and silk writing materials (before paper)
竹排[zhú pǎi, ㄓㄨˊ ㄆㄞˇ, 竹排] bamboo raft
竹木[zhú mù, ㄓㄨˊ ㄇㄨˋ, 竹木] bamboo and wood
竹笋[zhú sǔn, ㄓㄨˊ ㄙㄨㄣˇ, 竹笋 / 竹筍] bamboo shoots
竹筒[zhú tǒng, ㄓㄨˊ ㄊㄨㄥˇ, 竹筒] bamboo tube; bamboo pipe
[sǔn, ㄙㄨㄣˇ, 笋 / 筍] bamboo shoot
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, 箘] bamboo shoots
板子[bǎn zi, ㄅㄢˇ ㄗ˙, 板子] board; plank; bamboo or birch for corporal punishment
[gū, ㄍㄨ, 箛] (bamboo); trumpet for chariots
[chú, ㄔㄨˊ, 篨] crude bamboo mat
[qú, ㄑㄩˊ, 籧] crude bamboo mat
[ruò, ㄖㄨㄛˋ, 篛] cuticle of bamboo plant
[gāng, ㄍㄤ, 笐] bamboos placed across wooden frames on which grain may be stored in damp climates
迎刃而解[yíng rèn ér jiě, ˊ ㄖㄣˋ ㄦˊ ㄐㄧㄝˇ, 迎刃而解] decisive solutions to problems (成语 saw); to split bamboo with a big knife chop (leaving the minor details to clear up later)
[xiǎo, ㄒㄧㄠˇ, 筱] dwarf bamboo; thin bamboo
篱笆[lí ba, ㄌㄧˊ ㄅㄚ˙, 篱笆 / 籬笆] fence (esp. of bamboo or wood railings)
胡琴[hú qin, ㄏㄨˊ ㄑㄧㄣ˙, 胡琴] huqin; family of Chinese two-stringed fiddles, with snakeskin covered wooden soundbox and bamboo bow with horsehair bowstring
胡琴儿[hú qín er, ㄏㄨˊ ㄑㄧㄣˊ ㄦ˙, 胡琴儿 / 胡琴兒] family of Chinese two-stringed fiddles, with snakeskin covered wooden soundbox and bamboo bow with horsehair bowstring
[chí, ㄔˊ, 竾] variant of 篪; bamboo flute with 7 or 8 holes
笛子[dí zi, ㄉㄧˊ ㄗ˙, 笛子] bamboo flute
[chí, ㄔˊ, 箎] bamboo flute with 8 holes
[chí, ㄔˊ, 篪] bamboo flute with 7 or 8 holes
禾木科[hé mù kē, ㄏㄜˊ ㄇㄨˋ ㄎㄜ, 禾木科] gramineae (family including bamboo, cereals, rice)
霜条[shuāng tiáo, ㄕㄨㄤ ㄊㄧㄠˊ, 霜条 / 霜條] icicle; bamboo tube; ice lolly; popsicle
[zhào, ㄓㄠˋ, 笊] loosely woven bamboo ladle
八音[bā yīn, ㄅㄚ , 八音] music; (used in advertising instrumental tuition); (archaic) musical instruments made of eight different materials (metal 金, stone 石, clay 土, leather 革, silk 丝, wood 木, gourd 匏, bamboo 竹)
渔鼓[yú gǔ, ㄩˊ ㄍㄨˇ, 渔鼓 / 漁鼓] percussion instrument in the form of a bamboo fish (traditionally used by Daoist priests)
鱼鼓[yú gǔ, ㄩˊ ㄍㄨˇ, 鱼鼓 / 魚鼓] percussion instrument in the form of a bamboo fish (traditionally used by Daoist priests)
筹算[chóu suàn, ㄔㄡˊ ㄙㄨㄢˋ, 筹算 / 籌算] to calculate (using bamboo tokens on a counting board); to count beads; fig. to budget; to plan (an investment)
[bì, ㄅㄧˋ, 柲] weapon handle of bamboo strips
[zhàn, ㄓㄢˋ, 栈 / 棧] a wooden or bamboo pen for sheep or cattle; wood or bamboo trestlework; a warehouse
[zhú, ㄓㄨˊ, 竹] bamboo
竹子[zhú zi, ㄓㄨˊ ㄗ˙, 竹子] bamboo
[xiǎo, ㄒㄧㄠˇ, 篠] dwarf bamboo
竹制[zhú zhì, ㄓㄨˊ ㄓˋ, 竹制] made of bamboo
斑竹[bān zhú, ㄅㄢ ㄓㄨˊ, 斑竹] mottled bamboo
[mín, ㄇㄧㄣˊ, 苠] multitude; skin of bamboo

*bamboo* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いささ小笹;細小小笹;細小小竹[いささおざさ, isasaozasa] (n) (arch) (obsc) short bamboo; small bamboo
イヌザメ[, inuzame] (n) brownbanded bambooshark (Chiloscyllium punctatum, species from the Indo-West Pacific)
さお竹;竿竹[さおだけ, saodake] (n) bamboo pole
ざる蕎麦;笊蕎麦;ザル蕎麦;笊そば[ざるそば(ざる蕎麦;笊蕎麦;笊そば);ザルそば(ザル蕎麦), zarusoba ( zaru soba ; sou soba ; sou soba ); zaru soba ( zaru soba )] (n) (uk) zaru soba (soba served on a bamboo draining basket with dipping sauce)
シマザメ[, shimazame] (n) grey bambooshark (Chiloscyllium griseum, species from the Indo-West Pacific)
シロボシテンジク[, shiroboshitenjiku] (n) whitespotted bambooshark (Chiloscyllium plagiosum); white-spotted catshark (species from the Indo-West Pacific)
すだれ頭;簾頭[すだれあたま, sudareatama] (n) (See すだれ・1,バーコードヘア) combover; comb-over; bamboo screen head (due to looking like the slats of a bamboo screen)
たも網;攩網(oK)[たもあみ, tamoami] (n) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick)
テンジクザメ[, tenjikuzame] (n) slender bambooshark (Chiloscyllium indicum, found in the Indo-West Pacific)
テンジクザメ属[テンジクザメぞく, tenjikuzame zoku] (n) Chiloscyllium (genus of carpet sharks or bamboo sharks in the family Hemiscylliidae with long snouts and subterminal nostrils)
一節切り[ひとよぎり, hitoyogiri] (n) one-jointed bamboo musical instrument
七賢[しちけん, shichiken] (n) (1) (See 七賢人) the Seven Wise Men (of Confucius's Analects); (2) (See 竹林の七賢) Seven Sages of the Bamboo Grove
四君子[しくんし, shikunshi] (n) plum, chrysanthemum, orchid, and bamboo
地無し管[じなしかん, jinashikan] (n) uncoated bamboo flute
夜目遠目笠の内[よめとおめかさのうち, yometoomekasanouchi] (exp) expression used to depict a woman who is attractive primarily when it's dark out, she's far away, or her face is partially hidden by a bamboo hat
寒竹[かんちく;カンチク, kanchiku ; kanchiku] (n) (uk) marbled bamboo (Chimonobambusa marmorea)
小切り子;小切子;筑子[こきりこ, kokiriko] (n) clave-like folk instrument; two bamboo pieces beaten together
小綬鶏[こじゅけい;コジュケイ, kojukei ; kojukei] (n) (uk) Chinese bamboo partridge (Bambusicola thoracicus)
小舞;木舞[こまい, komai] (n) (1) laths; bamboo lathing; (2) (小舞 only) short kyogen dance, danced to chanted accompaniment
尺八[しゃくはち, shakuhachi] (n) (1) shakuhachi; end-blown fippleless bamboo flute; (2) (X) (vulg) blow job; oral sex (penis in mouth); fellatio; (P)
巻き簾;巻き簀;巻きす[まきす, makisu] (n) (See 巻寿司) "sushi mat" (bamboo mat used in food preparation, especially to roll makizushi)
御簾[みす;ぎょれん, misu ; gyoren] (n) (hon) (pol) bamboo blind
打ち竹[うちたけ, uchitake] (n) (See 火種) an antiquated lighter consisting of a tube of bamboo containing live coals (hidane)
排簫[はいしょう, haishou] (n) paixiao (ancient Chinese bamboo panpipes)
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick)
支那竹[しなちく, shinachiku] (n) (sens) (See 麺媽) bamboo shoots boiled, sliced, fermented, dried or preserved in salt, then soaked in hot water and sea salt
木に竹を接ぐ[きにたけをつぐ, kinitakewotsugu] (exp,v5g) to sew a fox's skin to the lion's; to graft a bamboo shoot on a tree
[さん, san] (n) (1) (abbr) sheathing (under thatched roofing); (2) lath (used as a foundation for a mud plaster wall); (3) (See 桟竹) decorative rafters (of alternating wood and bamboo)
桟竹[えつりだけ, etsuridake] (n) (1) (See 桟・えつり) sheathing (under thatched roofing); (2) decorative rafters (of alternating wood and bamboo)
水篶;三篶[みすず, misuzu] (n) (uk) (See 篠竹・すずたけ) Sasamorpha borealis (species of bamboo grass unique to Japan)
法竹[ほっちく, hocchiku] (n) type of open-ended bamboo flute
添水[そうず, souzu] (n) water-filled bamboo tube in Japanese garden which clacks against a stone when emptied
清笛[しんてき, shinteki] (n) bamboo flute used in Qing music
湯立て;湯立ち;湯立(io)[ゆだて(湯立て;湯立);ゆだち(湯立ち;湯立), yudate ( yu tate ; yu ritsu ); yudachi ( yu tachi ; yu ritsu )] (n) (See 巫女・みこ・2) Shinto ritual in which a shaman or priest soaks bamboo grass in boiling water and sprinkles the water on worshippers (originally a form of divination, later a purification ceremony, now primarily used to pray for good health)
火叩き;火たたき[ひたたき, hitataki] (n) traditional Japanese fire extinguisher (bamboo pole with a clump of rope attached at the end)
火吹き竹[ひふきだけ, hifukidake] (n) bamboo blowpipe used to stimulate a fire
煤竹[すすたけ;すすだけ, susutake ; susudake] (n) (1) soot-colored bamboo (coloured); (2) (See すす払い・1) bamboo duster (with the leaves still attached at one end)
玉垂れ[たまだれ, tamadare] (n) bamboo curtain; palace
目刺し;目刺[めざし, mezashi] (n) dried sardines (held together by a bamboo skewer or string piercing the eye sockets)
目笊[めざる, mezaru] (n) openwork bamboo basket

*bamboo* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บั้ง[n.] (bang) EN: bamboo section ; section of thick bamboo FR:
บ้อง[n.] (bǿng) EN: cutoff section of bamboo ; bamboo section ; pipe for smoking marijuana ; hole in an ax/hammer for the handle FR: section de bambou [f]
ชะลอม[n.] (chaløm) EN: round bamboo basket FR: panier en bambou [m]
เชงเลง[n.] (chēnglēng) EN: bamboo fish ; crab trap FR:
ดงไผ่[n. exp.] (dong phai) EN: bamboo grove FR:
ด้วงงวงหน่อไม้เหนือ[n. exp.] (dūang ngūan) EN: Northern Bamboo Weevil FR:
ฟาก[n.] (fāk) EN: strips of split bamboo ; strip of split bamboo flooring FR: plancher de bambou [m]
เฝือก[n.] (feūak) EN: fish trap made of bamboo strips FR: claie [f]
เฝือก[n.] (feūak) EN: bamboo mat for wrapping the dead ; bier FR:
เห็ดร่างแห[n. exp.] (het rānghaē) EN: bamboo mushroom ; long net stinkhorn ; basket stinkhorn ; veiled lady ; king of mushroom ; netted stinkhorn ; dancing mushroom FR:
อีจู้[n.] (ījū) EN: bottle-shaped eel trap ; bamboo eel trap FR:
จักตอก[v.] (jaktøk) EN: split bamboo into strips FR:
จักตอกไม้ไผ่[v. exp.] (jaktøk māi ) EN: split bamboo into strips FR:
จั๋งญี่ปุ่น[n. exp.] (jang Yīpun) EN: lady palm ; Bamboo palm ; Rhapis excelsa FR: Rhapis excelsa
จู้[n.] (jū) EN: bottle-shaped eel trap ; bamboo eel trap FR:
กะบั้ง[n.] (kabang) EN: bamboo section ; section of thick bamboo FR:
แกงไก่หน่อไม้[n. exp.] (kaēng kai n) EN: bamboo and chicken curry ; chicken curry with bamboo shoots FR:
กะลัน[n.] (kalan) EN: bamboo eel trap FR:
กะลอม[n.] (kaløm) EN: round bamboo basket FR: panier en bambou [m]
กำแพ้ง[n.] (kamphaēng) EN: diseased bamboo FR:
กำพราก[n.] (kamphrāk) EN: bamboo stick FR:
กรรเชอ[n.] (kanchoē) EN: bamboo basket FR:
กันเชอ[n.] (kanchoē) EN: bamboo basket FR:
แคน[n.] (khaēn) EN: bamboo mouth organ ; Lao reed mouth organ ; mouth organ ; bamboo harmonica ; panpipe FR: khen [m] ; orgue à bouche [m] ; orgue à bouche en radeau [m] ; orgue en bambou [m] ; orgue à bouche à rangées de tuyaux [m]
ข้าวหลาม[n.] (khāolām) EN: glutinous rice roasted in bamboo joints ; sticky rice soaked in coconut milk and baked in a length of bamboo ; baked glutinous rice in bamboo portion FR: riz gluant dans une section de bambou [m]
เข่ง[n.] (kheng) EN: basket ; round crate made of bamboo ; platter-like basketwork FR:
ข้อง[n.] (khǿng) EN: bamboo container for caught fish ; fishtrap ; fish container ; vase-shaped basket-work creel ; creel FR: panier de pêche [m]
แคร่[n.] (khraē) EN: sling bed made of rattan ; bamboo bed FR: lit en bambou [m]
ครุ[n.] (khru) EN: bamboo bucket FR:
ครุ[n.] (khru) EN: bamboo bucket ; bamboo pail FR: seau de bois [m]
ขุยไผ่[n.] (khuiphai) EN: bamboo seeds ; tiny fruits of the bamboo (which appear when the plant is dying) FR:
กอไผ่[n. exp.] (kø phai) EN: clump of bamboo ; ticket of bamboo FR: bosquet de bambous [m]
กระบอก[n.] (krabøk) EN: bamboo flask ; bamboo canteen ; section of bamboo stem FR: section de bambou [f]
กระบุง[n.] (krabung) EN: bamboo basket ; closely wooven bamboo basket ; wicker basket ; grain basket with a square base FR: corbeille en bambou tressé [f] ; panier [m] ; boisseau de bambou [m] ; manne [f]
กระเชอ[n.] (krachoē) EN: bamboo basket ; bucket-like bamboo basket FR:
กระชอน[n.] (krachøn) EN: strainer ; colander ; sieve ; bamboo strainer FR: passoire [f] ; tamis [m]
กระชุ[n.] (krachu) EN: large bamboo basket ; bamboo crate FR: manne en bambou [f]
กระจู้[n.] (krajū) EN: bottle-shaped eel trap ; bamboo eel trap FR:
กระลอม[n.] (kraløm) EN: round bamboo basket FR: panier en bambou [m]
กระแพ้ง[n.] (kraphaēng) EN: diseased bamboo FR:

*bamboo* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gelbbrauen-Bambushuhn {n} [ornith.]Bamboo Partridge
Blaßkopf-Bambusspecht {m} [ornith.]Bamboo Woodpecker
Graubrust-Buschsänger {m} [ornith.]Bamboo Warbler
Bambuspapageiamadine {f} [ornith.]Bamboo Parrot Finch
Graubrauen-Bambushuhn {n} [ornith.]Chinese Bamboo Partridge
Bambusrohr {n}bamboo shoot
Bambuszellstoff {m}bamboo pulp

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *bamboo*
Back to top