ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*attitude*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น attitude, -attitude-

*attitude* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
attitude (n.) ทัศนคติ See also: ความคิดเห็น, ทัศนะ, ความเห็น Syn. opinion, viewpoint
attitude (n.) ลักษณะท่าทาง Syn. posture, stance, stand
devil-may-care attitude (idm.) ความไม่ใส่ใจ See also: การไม่สนใจ
wait-and-see attitude (idm.) ทัศนคติในการที่จะรอดูก่อนที่จะทำสิ่งใด
English-Thai: HOPE Dictionary
attitude(แอท'ทิทูด) n. ท่าทาง,กิริยาท่าทาง,การวางตัว,ทัศนคติ,ท่าในการบิน,ท่าที,เจตคติ, Syn. manner, mood, behaviour
English-Thai: Nontri Dictionary
attitude(n) อาการ,ท่าที,ท่าทาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
attitude๑. ท่าทรงตัว๒. เจตคติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attitudeเจตคติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Autocratic Attitudeผู้นำตลอดกาล [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉุยฉายเข้าวัง (n.) an attitude assumed by Thai actors or dancers
ทำปากทำคอ (v.) assume an attitude in speaking See also: speak in an affected way
ปฐมเทศนา (n.) style of Buddha in the attitude of giving a sermon Syn. ปางปฐมเทศนา
ปางปฐมเทศนา (n.) style of Buddha in the attitude of giving a sermon
ฉุยฉาย (n.) name of Thai tune and attitude See also: name of Thai dance Syn. รำฉุยฉาย
ท่วงที (n.) attitude See also: tendency, sign, deportment, manner Syn. ท่าทาง, ชั้นเชิง, หน่วยก้าน
ทัศนคติ (n.) attitude See also: opinion, viewpoint
ท่าที (n.) attitude See also: reaction, manner Syn. ทีท่า, ท่า, อาการ, กิริยาอาการ, ท่วงท่า, อากัปกริยา
ทีท่า (n.) attitude
พับเพียบ (v.) sit squat on the floor in a polite attitude See also: sit with legs folded back to one side
รำฉุยฉาย (n.) name of Thai tune and attitude See also: name of Thai dance
อากัปกริยา (n.) attitude See also: reaction, manner Syn. ทีท่า, ท่า, อาการ, กิริยาอาการ, ท่วงท่า
เจตคติ (n.) attitude See also: impression, opinion, point of view Syn. ทัศนคติ, ทรรศนะ
เปลี่ยนท่าที (v.) change one´s attitude See also: turn one´s point, change one´s mind, sing a different tune, change one´s ideas, come over
เปลี่ยนสี (v.) change one´s attitude
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I like to have a professional attitudeฉันอยากจะมีท่าทีแบบมืออาชีพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nothing personal in my attitude, Mr. MacWhite.{\cHFFFFFF}ไม่มีอะไรส่วนบุคคลใน ทัศนคติของฉันนาย MacWhite
And this attitude of yours isn't helping anything.และทัศนคติของคุณนี้ไม่ได้ช่วยอะไร
Well, maybe I'll just take my attitude and leave!ดีบางทีฉันเพียงแค่จะใช้ทัศนคติของฉันและปล่อย!
You finally do it, and what do you get? Attitude and insults.พอนายเป็นแล้วผลออกมาเป็นยังไงล่ะ โมโหกับมาว่าเรา
I come from hell. My grandma has got more attitude than you.นี่คุณ ผมโตมากับพวกนักเลง ยายผมยังดุกว่าคุณเสียอีก
Don't let her walk out with a bad attitude... 'cause if you do, you spend the next week... wondering if she's getting her fuck on with somebody else... you know what I'm saying?อย่าปล่อยให้เธอเดินออกไปแบบหัวฟัดหัวเหวี่ยง เพราะถ้าทำงั้นนะ / นายต้องใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์... .
But irritating superior attitude king find most unbeautiful.แต่มันก็เป็นเรื่องที่ทำให้ขุ่นเคืองฝ่าพระบาทอยู่ไม่น้อย.
A man's attitude goes some ways... to the way his life will be.ทัศนคติของผู้ชายจะเป็นตัวกำหนด วิถีชีวิตของเขา
That a man's attitude determines, to a large extent, how his life will be.ทัศนคติของผู้ชายเป็นตัวกำหนด ว่าชีวิตของเขาจะเป็นยังไง
So let's just say I'm drivin' this buggy... and if you fix your attitude, you can ride along with me.เอาเป็นว่าผมกำลังขับรถม้าคันนี้ และถ้าคุณเปลี่ยนทัศนคติของคุณ คุณสามารถนั่งไปกับผมได้
Give me rock star attitude. Hold that. Here we go.มองกล้อง แล้วเข้ามาอีกหน่อย
Mind your attitude, Malfoy.ระวังคำพูดหน่อย มัลฟอย

*attitude* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
姿态[zī tài, ㄗ ㄊㄞˋ, 姿态 / 姿態] attitude; posture; stance
心态[xīn tài, ㄒㄧㄣ ㄊㄞˋ, 心态 / 心態] attitude (of the heart); state of one's psyche; way of thinking; mentality
架势[jià shi, ㄐㄧㄚˋ ㄕ˙, 架势 / 架勢] attitude; position (on an issue etc)
随风倒舵[suí fēng dǎo duò, ㄙㄨㄟˊ ㄈㄥ ㄉㄠˇ ㄉㄨㄛˋ, 随风倒舵 / 隨風倒舵] lit. to trim one's sail to the wind; fig. to adopt different attitude depending on the circumstances; unprincipled
态度[tài du, ㄊㄞˋ ㄉㄨ˙, 态度 / 態度] manner; bearing; attitude; approach
心目[xīn mù, ㄒㄧㄣ ㄇㄨˋ, 心目] mentality; mental attitude; viewpoint
[tài, ㄊㄞˋ, 态 / 態] attitude
秉性[bǐng xìng, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧㄥˋ, 秉性] innate character; natural disposition; attitude
身态[shēn tài, ㄕㄣ ㄊㄞˋ, 身态 / 身態] pose; figure; attitude
气魄[qì pò, ㄑㄧˋ ㄆㄛˋ, 气魄 / 氣魄] spirit; boldness; positive outlook; imposing attitude
强硬态度[qiáng yìng tài dù, ㄑㄧㄤˊ ˋ ㄊㄞˋ ㄉㄨˋ, 强硬态度 / 強硬態度] unyielding attitude

*attitude* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガンバリズム[, ganbarizumu] (n) attitude that one must keep going no matter what (wasei
しゃっきり[, shakkiri] (adv) (See しゃきっと,すっきり) crisp; straight (back); unwavering attitude; brisk
つかず離れずの態度;付かず離れずの態度;即かず離れずの態度[つかずはなれずのたいど, tsukazuhanarezunotaido] (n) neutral attitude
つんと[, tsunto] (adv) (1) prickly (attitude); aloof; (vs) (2) to look standoffish; (3) acrid; sharp (smell); (4) popping (e.g. of ears, sinuses, etc.)
冷視[れいし, reishi] (n,vs) giving a cold look; icy stare; taking a cold-hearted attitude
出処進退;出所進退[しゅっしょしんたい, shusshoshintai] (n) advancing and retreating; appearance and disappearance; one's daily activities; one's course of action; one's attitude
剣幕;権幕;見幕[けんまく, kenmaku] (n) threatening attitude; menacing look; angry look
変わり身[かわりみ, kawarimi] (n) (1) change of attitude (stance, position); (2) lightness of foot (sumo); ability to dodge out of the way of an attack
大上段[だいじょうだん, daijoudan] (n) raising a sword above one's head (to slay); haughty attitude
大胆不敵[だいたんふてき, daitanfuteki] (adj-na,n) audacity; daredevil (attitude)
好い顔;いい顔[いいかお, iikao] (n) (1) big-shot; influential person; (2) happy face; smiling face; (3) sympathetic attitude
対決姿勢[たいけつしせい, taiketsushisei] (n) confrontational attitude (stance, posture)
尻を捲る;尻をまくる[しりをまくる;けつをまくる, shiriwomakuru ; ketsuwomakuru] (exp,v5r) to abandon a humble attitude and get on one's high horse; suddenly to assume an antagonistic attitude
平和ボケ;平和呆け;平和ぼけ[へいわボケ(平和ボケ);へいわぼけ(平和呆け;平和ぼけ), heiwa boke ( heiwa boke ); heiwaboke ( heiwa boke ; heiwa boke )] (exp,n,adj-no) (1) peace at any price (attitude); (exp,n) (2) (derog) peace idiot; peace senility; complacency about peace
建て前(P);建前(P);立て前;立前;点て前;点前[たてまえ(P);てまえ(点前), tatemae (P); temae ( temae )] (n) (1) (建て前, 建前, 立て前, 立前 only) face; official stance; public position or attitude (as opposed to private thoughts); (2) (建て前, 建前 only) ceremony for the erection of the framework of a house; (3) (立て前, 立前, 点て前, 点前 only) tea ceremony procedures; tea ceremony etiquette; (P)
心がけ(P);心掛け(P);心懸け[こころがけ, kokorogake] (n) intention; attention; dedication; care; prudence; readiness; mental attitude; (P)
思い入れ;思いいれ;想い入れ;思入れ(io);想入れ(io)[おもいいれ, omoiire] (n,vs) (1) emotional attachment; (2) attitude (expressing emotion); meditative pose (e.g. an actor); posing for effect
意識を変える;意識をかえる[いしきをかえる, ishikiwokaeru] (exp,v1) to alter one's state of consciousness; to change one's mindset; to change one's attitude
意識調査[いしきちょうさ, ishikichousa] (n) opinion poll; attitude survey; (P)
態度物腰[たいどものごし, taidomonogoshi] (n) attitude and demeanor
手のひらを返す;手の平を返す;掌を返す[てのひらをかえす;たなごころをかえす(掌を返す), tenohirawokaesu ; tanagokorowokaesu ( tenohira wo kaesu )] (exp,v5s) (1) to change one's attitude quickly; (2) (たなごころをかえす is often used figuratively as an example of something easy) to flip over one's hand
採る[とる, toru] (v5r,vt) (1) to adopt (measure, proposal); (2) to pick (e.g. fruit); to catch (e.g. insects); to take (e.g. a sample); (3) to assume (attitude); (4) to take on (i.e. hire); to engage; (P)
改過自新[かいかじしん, kaikajishin] (n) changing one's attitude or conduct and making a new start; turning over a new leaf
斜に構える[しゃにかまえる;はすにかまえる;ななめにかまえる(ik), shanikamaeru ; hasunikamaeru ; nanamenikamaeru (ik)] (exp,v1) (1) to couch (a sword); (2) to look at cynically or ironically; (3) (arch) to stand ready (to do); to adopt a formal attitude
旗幟鮮明[きしせんめい, kishisenmei] (n) making one's attitude (position, stand) clear (lit
気宇壮大[きうそうだい, kiusoudai] (n,adj-na) magnanimous in one's attitude of mind; grand in one's idea or mind-set
気構え[きがまえ, kigamae] (n) (1) readiness; preparedness; attitude; (2) kanji "vapor" radical
気組み[きぐみ, kigumi] (n) attitude; preparedness
気障っぽい[きざっぽい, kizappoi] (adj-i) affected (appearance, attitude); stuck up; self-loving
結婚観[けっこんかん, kekkonkan] (n) view of marriage; outlook on marriage; attitude towards marriage
腰砕け[こしくだけ, koshikudake] (n) (1) inadvertent collapse (sumo); (2) breaking down (e.g. in the middle of a bout); weakening of one's attitude
襟を正す[えりをただす, eriwotadasu] (exp,v5s) to straighten oneself; to straighten one's clothes and one's posture; to adopt a more serious attitude
親方日の丸[おやかたひのまる, oyakatahinomaru] (n) attitude that with the state as one's boss, normal fiscal accountability can be dispensed with; dependence on the central government; attitude of those who assume their jobs are safe because they are government employees
高姿勢[こうしせい, koushisei] (adj-na,n) high profile; aggressive attitude

*attitude* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉุยฉาย[n.] (chuichāi) EN: [name of Thai tune and attitude] FR:
เจตคติ[n.] (jētakhati =) EN: attitude FR: attitude [f]
เจตคติเฉพาะ[n. exp.] (jētakhati c) EN: specific attitude FR:
เจตคตินิเสธ[n.] (jētakhati n) EN: negative attitude FR:
เจตคตินิยม[n.] (jētakhatini) EN: positive attitude FR:
เจตคติทั่วไป[n. exp.] (jētakhati t) EN: general attitude FR:
เก็นจิ เก็นบุตซึ [n. exp.] (kenji kenbu) EN: Genchi Genbutsu ; Gemba attitude FR:
คะแนนเจตคติ[n. exp.] (khanaēn jēt) EN: attitude score FR:
ความไม่ใส่ใจ[n. exp.] (khwām mai s) EN: devil-may-care attitude FR: je-m'en-foutisme [m] = je m'en foutisme [m] (fam.) ; indifférence [f]
กินรินเลียบถ้ำ[n.] (kinnarinlīe) EN: [name of a Thai dance posture] ; attitudes assumed in Siamese theatricals FR:
กินนรเลียบถ้ำ[n.] (kinnønlīept) EN: [name of a Thai dance posture] ; attitudes assumed in Siamese theatricals FR:
กินนรรำ[n.] (kinnønram) EN: [name of a Thai dance posture] ; attitudes assumed in Siamese theatricals FR:
กระลา[n.] (kralā) EN: attitude FR:
มาด[n.] (māt) EN: manner ; style ; demeanor ; pose FR: attitude [f]
ปาง[n.] (pāng) EN: Buddha posture ; style of image of Buddha ; attitude of a deity figure FR: posture du Bouddha [f]
ปฐมเทศนา[n.] (pathommathē) EN: Buddha' s first sermon ; a style of Buddha in the attitude of giving a sermon FR:
พนม[v.] (phanom) EN: put the palms of the hands together in salute ; press the hands together in respect ; press the hands together at the chest or forehead in sign of respect ; clasp palms together in the attitude of salutation or adoration FR: joindre les mains pour saluer
เปลี่ยนสี[v. exp.] (plīen sī) EN: change one's attitude FR:
เปลี่ยนท่าที[v. exp.] (plīen thāth) EN: change one's attitude ; turn one's point ; change one's mind ; sing a different tune ; change one's ideas ; come over FR: changer d'attitude
เปลี่ยนทัศนคติ[v. exp.] (plīen thats) EN: change one's attitude ; turn one's point ; change one's mind FR: changer d'attitude
ปรับทัศนคติ[X] (prap thatsa) EN: attitude adjustment FR:
ท่า[n.] (thā) EN: bearing ; posture ; pose ; manner FR: allure [f] ; attitude [f] ; posture [f] ; maintien [m] ; tenue [f] ; pose [f] ; manière [f] ; position [f]
ท่าทาง[n.] (thāthāng) EN: appearance ; manner ; bearing ; look ; mien ; gesture ; expression ; airs ; style ; demeanor ; posture FR: allure [f] ; aspect [m] ; apparence [f] ; tenue [f] ; look [m] ; attitude [f] ; manière [f] ; air [m] ; genre [m] ; comportement [m] ; geste [m] ; port [m] ; pose [f] ; posture [f]
ท่าที[n.] (thāthī) EN: attitude ; reaction ; manner ; gesture FR: attitude [f] ; comportement [m] ; intention [f]
ทัศนคติ[n.] (thatsanakha) EN: attitude ; opinion ; view ; viewpoint FR: attitude [f]
ทัศนคติแบบอนุรักษ์นิยม[n. exp.] (thatsanakha) EN: conservative attitude FR: attitude conservatrice [f]
ทัศนคติด้านบวก[n. exp.] (thatsanakha) EN: positive attitude FR: attitude positive [f]
ทัศนคติด้านลบ[n. exp.] (thatsanakha) EN: negative attitude FR: attitude négative [f]
ทีท่า[n.] (thīthā) EN: attitude ; posture ; position ; stance FR: attitude [f]
ท่วงท่า[n.] (thūangthā) EN: bearing ; comportment ; appearance ; manner ; attitude ; posture ; gesture ; action ; motion FR: allure [f] ; attitude [f]
ท่วงที[n.] (thūangthī) EN: manners ; deportment ; bearing ; attitude FR: air [m] ; aspect [m]
ทุกรกิริยา[n.] (thukkarakir) EN: attitude of suffering ; self mortification ; [name of a Buddha posture] FR:
วางตน[v. exp.] (wāng ton) EN: behave ; conduct oneself ; comport oneself ; adopt an attitude FR:
ยืนจังก้า[v. exp.] (yeūn jangkā) EN: strike an attitude of confrontation ; belligerently confront ; take a threatening stance ; be planted on FR:

*attitude* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betriebsblindheit {f}blinkered attitude to one's work
Arbeitseinstellung {f}cessation of work; attitude to work
Chauvihaltung {f}male chauvinist attitude
Moralvorstellung {f}ideas on morality; attitude to morality
Demutshaltung {f}attitude to submission

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *attitude*
Back to top