ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tendency

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tendency*, -tendency-

tendency ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tendency (n.) แนวโน้ม See also: การโน้มเอียง, ความโน้มเอียง Syn. inclination, trend
tendency (n.) จุดประสงค์เฉพาะ Syn. inclination, trend
English-Thai: HOPE Dictionary
tendency(เทน'เดินซี) n. ความโน้มเอียง,ความโน้มน้าว,นิสัย,การบริการ,จุดประสงค์พิเศษ หรือเฉพาะ., See also: tendentious adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
tendency(n) ความโน้มเอียง,การบริการ,นิสัย,จุดประสงค์พิเศษ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แนวโน้ม (n.) tendency
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, I guess cyborgs like myself have a tendency to be paranoid about our origins.ฉันคิดว่าไซบอร์กอย่างฉัน อาจจะสนใจที่จะค้นหาว่าตัวเองมาจากไหน
I suppose, since you must be both mother and father to son, tendency to overprotect is strong.I suppose, since you must be both mother and father to son, tendency to overprotect is strong.
Cold-blooded murder has a tendency to do that.เกิดจากอาการฆ่าคนอย่างเลือดเย็น
Human beings have a tendency to solve problems unconsciouslyมนุษย์เรามีนิสัยที่ชอบแก้ปัญหาโดยไม่รู้ตัว
I have been told there is much to see upon a walk but all I've detected so far is a general tendency to green above and brown below.มีคนบอกว่ามีอะไรสวยๆ ให้ดูเยอะ แต่ผมเห็นมีใบไม้สีเขียวข้างบน แล้วก็สีน้ำตาลข้างล่าง
Obviously you have a tendency to overreact!เพราะผมรู้ว่า พ่อต้องโวยวาย
A walking generalized anxiety disorder with rapid cycling issues, precipitous abandonment, a tendency toward hypomania, possibly, who's magnifying all over the place!ผู้ป่วยโรคกังวลทั่วไปที่มีภาวะอาการกำเริบรวดเร็ว และหายไปแบบทันทีทันใด เป็นได้ว่ามีความโน้มเอียงของภาวะอารมณ์คลั่งสุขเล็กน้อย ซึ่งเป็นคนที่ทำให้ทุกๆ ที่มันดูดีไปหมด!
'Cause we're familiar with your tendency to go nuclear.'Cause we're familiar with your tendency to go nuclear.
Amniotic fluids have a tendency to amplify sound.น้ำคร่ำมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามเสียง
What I do know is that I have a tendency to surprise myself.สิ่งที่ผมทราบคือ ผมมีโอกาสที่จะเซอร์ไพรส์ตัวเองได้
As you may have notice, he has the tendency to get in trouble.บางที เขาอาจจะได้รับความลำบาก
We live in a world where the people who can make fire have a tendency to wear condoms, sit in casinos and drink themselves into a stupor.เราอาศัยอยู่บนโลก ที่ซึ่งมนุษย์ค้นพบวิธีจุดไฟ เต็มใจที่จะใส่ถุงยางอนามัย นั่งในบ่อน มอมเหล้าตัวเองให้ขาดสติ

tendency ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逆流[nì liú, ㄋㄧˋ ㄌㄧㄡˊ, 逆流] against the stream; adverse current; a counter-current; fig. reactionary tendency; to go against the trend
定势[dìng shì, ㄉㄧㄥˋ ㄕˋ, 定势 / 定勢] regular tendency
不正之风[bù zhèng zhī fēng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄓ ㄈㄥ, 不正之风 / 不正之風] unhealthy tendency
倾向性[qīng xiàng xīng, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄥ, 倾向性 / 傾向性] inclination; orientation; tendency
势头[shì tóu, ㄕˋ ㄊㄡˊ, 势头 / 勢頭] momentum; tendency
[shì, ㄕˋ, 势 / 勢] power; influence; potential; momentum; tendency; trend; situation; conditions; outward appearance; sign; gesture; male genitals
倾向性[qīng xiàng xìng, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, 倾向性 / 傾向性] tendency; tendentious
倾向[qīng xiàng, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ, 倾向 / 傾向] trend; tendency; orientation
动向[dòng xiàng, ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧㄤˋ, 动向 / 動向] trend; tendency
趋势[qū shì, ㄑㄩ ㄕˋ, 趋势 / 趨勢] trend; tendency

tendency ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
京の着倒れ[きょうのきだおれ, kyounokidaore] (exp) (See 大阪の食い倒れ,着倒れ) financially ruining oneself by buying too many clothes (as a fabled tendency of the people of Kyoto)
大阪の食い倒れ[おおさかのくいだおれ, oosakanokuidaore] (exp) (See 京の着倒れ,食い倒れ) financially ruining oneself by overindulging in food and drink (as a fabled tendency of the people of Osaka)
寄り[より, yori] (n) (1) pushing back one's opponent while locked in close quarters (sumo); (suf) (2) having a tendency towards; being close to
小成に安んじる風[しょうせいにやすんじるふう, shouseiniyasunjirufuu] (n) tendency to be content with small successes
癒着体質[ゆちゃくたいしつ, yuchakutaishitsu] (n) tendency to form collusive ties; predisposition to generate cozy (collusive) relationships
貧乏性[びんぼうしょう, binboushou] (n) destined to poverty; parsimonious spirit; tendency to be frugal; poor person's mentality (e.g. inability to relax)
どうかすると[, doukasuruto] (exp) there is a tendency; there is a possibility
一色[いっしょく(P);いっしき;ひといろ, isshoku (P); isshiki ; hitoiro] (adj-na,n) (1) one color; one colour; one article; (2) same tendency; everyone being caught up in the same thing; (P)
偏向[へんこう, henkou] (n,vs) propensity; tendency; inclination; deflection; (P)
嫌い[きらい, kirai] (adj-na,n) (1) dislike; hate; (suf) (2) suspicion; tendency; smack (of); (P)
気味[ぎみ, gimi] (n) (1) (See いい気味・いいきみ) sensation; feeling; (2) (きみ only) (See 気味・ぎみ) tendency; propensity; (P)
[ふう, fuu] (adj-na,n,n-suf) (1) method; manner; way; style; (2) appearance; air; (3) tendency; (4) (See 六義・1) folk song (genre of the Shi Jing); (5) (See 五大・1) wind (one of the five elements); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データ傾向[データけいこう, de-ta keikou] data trend, data tendency
向き[むき, muki] orientation, , direction, seriousness, tendency

tendency ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง = การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง[n. exp.] (kān wat naē) EN: measures of central tendency FR:
ความโน้มเอียง[n. exp.] (khwām nōm ī) EN: tendency ; propensity ; orientation FR: tendance [f] ; propension [f] ; orientation [f]
แนว[n.] (naēo) EN: trend ; tendency ; style ; approach FR:
แนวโน้ม[n.] (naēonōm) EN: tendency ; trend FR: tendance [f]
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง[n. exp.] (naēonōm kha) EN: central tendency FR:
แนวโน้มสู่ส่วนกลาง[n. exp.] (naēonōm sū ) EN: central tendency ; average FR:
ท่า[n.] (thā) EN: sign ; promise ; tendency FR: signe [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tendency
Back to top