ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แบบอย่าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แบบอย่าง*, -แบบอย่าง-

แบบอย่าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แบบอย่าง (n.) model See also: pattern, example, archetype, ideal, paradigm, standard, prototype, paragon Syn. แม่แบบ, ต้นแบบ, ตัวอย่าง
English-Thai: HOPE Dictionary
antitype(แอน' ทิไทพฺ) n. สิ่งที่มีแบบอย่างหรือสัญลักษณ์แทนล่วงหน้าก่อน. -antitypic (al) adj. (opposite type)
atticism(แอททิซิสซึม) แบบอย่างของเอเธนส์ (ภาษา, ชาวเมือง, ศิลป, ฯลฯ) , ความนิยมชมชอบเอเธนส์. -Atticist, atticist n. (concise and elegant expression)
classic(แคลส'ซิค) adj. ยอดเยี่ยม,ดีเด่น,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเอก,ดีถึงขนาด,อมตะ,เป็นพื้นฐาน,เป็นหลัก,มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์หรือวรรณคดี,เป็นแบบอย่าง,เป็นประเพณี,เกี่ยวกับภาษากรีกและลาติน,แบบกรีกและโรมัน,เกี่ยวกับเอกลักษณ์หรือลีลาโบราณ. n. นักเขียนชั้นหนึ่ง,นักวรรณค
copycat(คอพ'พีแคท) n. ผู้เลียนแบบหรือผลงานของคนอื่น,คนเลี่ยนแบบอย่างหลับหูหลับตา
example(อิกแซม'เพิล) {exampled,exampling,examples} n. ตัวอย่าง,อุทาหรณ์,แบบอย่าง vt. ยกตัวอย่าง. -Id. (set (give) a (good) example (to) เป็นแบบอย่างแก่), Syn. model, lesson
exemplary(เอคเซม'พละรี) adj. น่าเอาอย่าง,น่ายกย่อง,เป็นแบบอย่าง,เป็นเครื่องเตือน., See also: exemplarily adv. exemplariness,exemplarity n., Syn. admirable ###A. reprehensible
hue(ฮิว) n. สี,ฉวี,แบบอย่าง,สีหน้า,เสียงร้องโวยวาย,เสียงเจี๊ยวจ๊าว ,ความเข้ม/จางของสีหมายถึง ความลดหลั่นของความเข้มของสี มีความหมายคล้ายคำว่า shade
low-level formatจัดรูปแบบอย่างต่ำหมายถึง การจัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ของจานบันทึกว่าจะต้องจัดรูปแบบ การบันทึกแบบนี้เมื่อเราใช้จานแข็งเป็นครั้งแรก หลังจากนั้น ก็ต้องใช้คำสั่งFORMAT ในระบบดอสเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับจานอ่อน (floppy disk) นั้น เราไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามกระบวนการนี้
patternizevt. ทำให้เป็นแบบอย่าง
specimen(สเพส'ซะเมิน) n. ตัวอย่าง,แบบอย่าง,อุทาหรณ์,ประเภทประหลาด., Syn. example
style(สไทลฺ) n. ชนิด,รูปแบน,ลักษณะ,ท่าทาง,สำนวน,โวหาร,ทำนอง,ท่วงทำนอง,วิธีการ,วิธีการเขียน,แบบอย่าง,ลีลา,คำขนานนาม,ปากกาสมัยโบราณสำหรับเขียนบนแผ่นขี้ผึ้ง,สิ่งที่คล้ายปากกาดังกล่าว,เข็มเครื่องเล่นจานเสียง,เข็มนาฬิกาแดด,วิธีการจับเวลา,แกนดอกไม้,เดือย,หนาม,
true(ทรู) adj.,n.,adv. (ความ) จริง,แท้จริง,ไม่ปลอม,มีศรัทธา,แน่นอน,เป็นแบบอย่าง,เชื่อถือได้,เคร่งครัด,ถูกต้อง, come true เป็นความจริง. the true สิ่งที่เป็นความจริง, Syn. factual,real
type(ไทพฺ) n. รูปแบบ,แบบ,ชนิด,ประเภท,จำพวก,ตัวอย่าง,ตัวพิมพ์ vt. พิมพ์ดีด,พิมพ์,หากลุ่มเลือด,เป็นสัญลักษณ์,เป็นแบบอย่าง,เป็นตัวแทน. vi. พิมพ์ดีด
English-Thai: Nontri Dictionary
example(n) ตัวอย่าง,แบบอย่าง,แบบฉบับ,อุทาหรณ์
exemplary(adj) น่าเอาอย่าง,เป็นแบบอย่าง,น่ายกย่อง
exponent(n) ผู้ชี้แจง,ผู้อธิบาย,ตัวแทน,แบบอย่าง,แบบฉบับ,สัญลักษณ์
hue(n) สี,สีหน้า,แบบอย่าง
typify(vt) ทำเป็นแบบอย่าง,ทำเครื่องหมาย,ทำเป็นแบบฉบับ
precedent(n) เรื่องราวแต่ก่อน,แบบอย่าง,ตัวอย่าง
quintessence(n) หัวใจ,หัวกะทิ,แก่นสาร,แบบอย่างที่ดี
specimen(n) อุทาหรณ์,ตัวอย่าง,แบบอย่าง
type(n) แบบอย่าง,จำพวก,ชนิด,ตัวพิมพ์,เครื่องหมาย,ตรา,สัญลักษณ์
typical(adj) ตามแบบอย่าง,เป็นตัวอย่าง,เป็นเครื่องหมาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
patternแบบอย่าง, แบบรูป, กระสวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
afterตามแบบอย่าง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Life Styleแบบแผนการดำรงชีวิต, แบบอย่างการดำเนินชีวิต, พฤติกรรมในการดำรงชีวิต [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lead (n.) แบบอย่าง See also: ความเป็นผู้นำ Syn. example, leadership, precedence
ideal (n.) แบบอย่างที่ดี See also: ตัวอย่างที่สมบูรณ์, ต้นแบบที่สมบูรณ์ Syn. model, paragon, prototype
authoritative example (n.) ตัวอย่างหรือแบบอย่างที่มีมาก่อน See also: เรื่องราวแต่ก่อน, ขนบธรรมเนียมหรือประเพณีที่มีมาก่อน Syn. pattern
model (adj.) น่าถือเป็นแบบอย่าง See also: น่าเอาอย่าง, ควรถือเป็นเยี่ยงอย่าง Syn. prototypal, standard Ops. nonstandard
precedent (n.) ตัวอย่างหรือแบบอย่างที่มีมาก่อน See also: เรื่องราวแต่ก่อน, ขนบธรรมเนียมหรือประเพณีที่มีมาก่อน Syn. pattern, authoritative example
prototypal (adj.) น่าถือเป็นแบบอย่าง See also: น่าเอาอย่าง, ควรถือเป็นเยี่ยงอย่าง Syn. standard Ops. nonstandard
type (n.) ลักษณะที่เป็นแบบอย่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He is an exemplary Starfleet officer. He'll make a great captain.เขาเป็นนายทหารฟลีทที่เป็น แบบอย่าง เขาก็จะทำให้เป็นกัปตันที่ดี
Your role models are awesome, and you're legacies, so you're a total lock to get in.แบบอย่างของเธอน่ะเริ่ดมาก แล้วเธอก็เป็นตำนาน เธอเป็นตัวเต็งจะได้เข้าบ้านนี้แน่
Nice example of the empire style.แบบอย่างที่งดงามของเอ็มไพร์สไตล์
The kind you get from having your arm twisted behind your back too far.แบบอย่างที่จะเกิดได้ต่อเมื่อแขนของเธอ ถูกบิดไปข้างหลังมากเกินไป
My son's role model.แบบอย่างที่ลูกของฉัน
Some role model.แบบอย่างที่ไม่ค่อยดีน่ะ
Specimens. For what?แบบอย่างเหรอ ของอะไร
A role model to all dancers, and even more than that, a deeply appreciated presence on our stage.แบบอย่างแก่เหล่านักเต้นทุกคน และสิ่งสำคัญเหนือจากนั้น ด้วยความซาบซึ้งอย่างยิ่ง แก่การแสดงบนเวทีของเรา
For example, let's pretend that Natalie here is a man.แบบอย่างแรกต้องเริ่มที่จะหลอกล้อ สมมุติว่า นาตาลี เป็นผู้ชาย
This is a perfectly nice, normal home.ที่นี่มันก็สวยงามสมบูรณ์ดีแบบอย่างบ้านทั่วไป
Kids need to be shaped into something, right?เด็กต้องการแบบอย่างเพื่อฝึกฝน จริงมั้ย
I have job offers. I know what I want. And I have an incredible role model.ผมมีข้อเสนองาน ฉันรู้ว่าสิ่งที่ฉันต้องการ และฉันมีแบบอย่างที่ไม่น่าเชื่อ
But I'll settle for, like, a kiss, you know?ผมจูบเพราะความพอใจแบบอย่างว่า
Oh, inspector, you're everythingโอ สารวัตร คุณคือแบบอย่าง นักต่อสู้อาชญากรรม...
I dedicate this, my last editorial to an extraordinary woman who lived by example and compelled us all to see the world through new eyes.ฉันขออุทิศบทบรรณาธิการฉบับสุดท้ายนี้... ให้ผู้หญิงที่แสนพิเศษ ผู้มีชีวิตเป็นแบบอย่าง...
You got it biting down on a fake emerald before you shot Mr. Williams.มันบี้แบบอย่างนี้ คุณบอกได้เหรอว่ามันเป็นขนาดนั้น
The young players should be looking to you for an example.นายควรเป็นแบบอย่างให้รุ่นน้อง
You haven't exactly showed me a road map, Mom.แม่ก็ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีนักนี่คะ
So, I've decided to start setting an example for you girls.แม่ตัดสินใจเลือกที่จะเป็น แบบอย่างให้ลูกทั้งสอง
Ben shouldn't look up to me.เบนไม่ควรเอาผมเป็นแบบอย่าง
Besides, these kids look up to me. I'm a role model to them.นอกจากนั้น เด็กพวกนี้รักฉัน ฉันเป็นแบบอย่างให้พวกเขา
And tried to be our model father.และพยายามเป็นแบบอย่างให้พวกเรา
Gotta take it up a notch, gotta step it up. Who should I be?ฉันจะปรับปรุงตัวแบบเต็มที่ เอาใครเป็นแบบอย่างดีล่ะ
HE'S THE IVY REP./ เค้าเป็นแบบอย่างของสถาบันเก่าแก่
You are the thumbprint killer.แกต้องลงเอย โดยเป็นฆาตกรทิ้งรูปแบบอย่างแน่
He needs a positive man in his life.เขาต้องการแบบอย่างที่ดีในชีวิตเขา
I know an electrician that could copy one of those for you.ผมรู้จักช่างไฟที่เลียนแบบอย่างงี้ให้คุณได้
I like the support. My arches happen to be extremely archy.ฉันต้องการสนับสนุนNความเป็นผู้นำของฉันให้เป็นแบบอย่าง
Shasta, you are ready to take your place in your long lineage of great Alaskan lead dogs.เชสต้า เธอพร้อมที่จะ เข้ารับหน้าที่ ตามแบบอย่างอันยาวนาน ของสุนัขตัวนำแห่งอลาสก้าแล้ว
It was through her example that I came to Christ.พ่อได้มารู้จักพระเยซูผ่านแบบอย่างของแม่
And you're the perfect person to give it to him.และคุณก็เหมาะที่สุดที่จะเป็นแบบอย่างให้เขา
Logical design dictates they'd neverการออกแบบอย่างมีหลักการบ่งบอกว่ามันไม่เคย
It is the job of a structural engineer to make sure everything he creates is designed to withstand the weight placed upon it.มันเป็นงานของวิศวกรก่อสร้างน่ะ ต้องแน่ใจว่าทุกๆอย่างที่สร้างนั้นถูกออกแบบอย่างดี เพื่อที่จะรับน้ำหนักได้อย่างเหมาะสม
Like you're some kind of example in this family?ยังกับนายเป็นแบบอย่างที่ดีงั้นล่ะ
OUR UNSUB IS A DIFFERENT TYPE, ONE WHO SUFFERS FROM HYBRISTOPHILIA.พวกเขาให้พลังที่เธอขาด ซึ่งเกิดจากมั่นใจตัวเองต่ำ และต้องการแบบอย่างจากพ่อ
But ultimately, I learned the lesson that Goldman, Proudhon and the others learned:แต่ในที่สุด ผมได้เรียนรู้ แบบอย่างเอมม่า โกลด์แมน ปิแอร์โจเซฟ ปรูดอง และบรรดานักอนาธิปไตยคนอื่นๆ
Demonstrative person, but i care about you deeply,น่าเอาแบบอย่างเท่าไร แต่ฉันห่วงความรู้สึกของเธอ
It's a lifeline from me to those other women, because I want them to know there's always a chance to get something right... even if it's just a casserole.มันเป็นแนวทางชีวิตของฉันที่จะเป็นแบบอย่างกับผู้หญิงคนอื่น เพราะว่าฉันอยากให้พวกเขารู้ว่า มันมีโอกาสแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดอยู่เสมอ
You know,typical Vegas pretty girl stuffคุณก็รู้เนื้อแท้ของสาวงาม\ ที่เป็นแบบอย่างของเวกัส
There's already a successful case for Teacher Jung Myung Hwan.อาจารย์จุงมยองฮวาน เป็นแบบอย่างที่ประสบความสำเร็จ

แบบอย่าง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[かた, kata] Thai: แบบอย่าง English: model

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แบบอย่าง
Back to top