ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เยาะหยัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เยาะหยัน*, -เยาะหยัน-

เยาะหยัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เยาะหยัน (v.) jeer See also: mock, sneer, scoff, flout, gibe Syn. เย้ยเยาะ, เยาะ, เย้ย
เยาะหยัน (v.) be sarcastic See also: be ironic, ridicule, satirize, satire Syn. ประชด, เสียดสี, กระทบกระแทก, แดกให้, กระทบกระเทียบ, เหน็บแนม, ถากถาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I too was... disrespectful.เยาะหยันที่นี่ ไม่ให้เกียรติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เยาะหยัน
Back to top