ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เจียน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เจียน*, -เจียน-

เจียน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจียน (adv.) nearly See also: almost, on the verge of Syn. จวน, เกือบ
เจียน (v.) trim See also: cut, peel, prune Syn. ตัด, เล็ม, เฉือน
เจียนจะ (aux.) nearly See also: almost, just about, approximately Syn. เกือบจะ, แทบจะ, ค่อนข้างจะ, จวนจะ, ใกล้จะ
เจียนตาย (adv.) nearly die See also: almost die Syn. ใกล้ตาย
เจียนตาย (adv.) very See also: extremely, terribly, awfully, excessively Syn. เกือบตาย, แทบแย่
English-Thai: HOPE Dictionary
acanthopterygian(อะแคนธอพทะริจ' เจียน) adj. เกี่ยวกับปลาที่เหมือมีหนาม (Acanthopterygii) , ปลาดังกล่าว bass and perch)
all(ออล) n.,adj.,adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น. -after all อย่างไรก็ตาม,ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ,จวนเจียน
almost(แอล' โมสทฺ) adv. เกือบจะ, แทบจะ, จวนจะ, จวนเจียน (nearly, approximately)
altitude sicknessโรคความสูงซึ่งมีอาการคลื่นเหียน อาเจียน หายใจแรงเนื่องจากขาดอ็อกซิเจน
anacarthaticสิ่งที่ทำให้อาเจียน
anarcartharsisการอาเจียน,การขับเสมหะออก
antiemetic(แอนทีอิเมท' ทิค) n. ยาแก้อาเจียน
antinausea(แอนทีนอ' เซีย) adj. ป้องกันหรือบรรเทาอาการคลื่นเหียนอาเจียน
apomorphine(แอพพะมอร์'ฟิน) n. แอลกาลอยด์ชนิดหนึ่งจากมอร์ฟิน ใช้เป็นยาขับเสมหะและทำให้อาเจียน C17H17NO2 (emetic expectirant)
belgian(เบล'เจียน) n. ชาวเบลเยี่ยม adj. เกี่ยวกับเบลเยี่ยม
collegian(คะลี'เจียน) n. นิสิตมหาวิทยาลัย
crop marksเครื่องหมายสำหรับเจียน โปรแกรมบางโปรแกรม โดยเฉพาะโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร (desktop publishing) จะทำเครื่องหมายไว้ให้สำหรับตัดหรือเจียนกระดาษให้ได้ขนาดที่ต้องการ การสั่งพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์นั้น มักต้องใช้กระดาษตามขนาดที่เครื่องพิมพ์กำหนดไว้ เช่น A4 B5 ฯ ในขณะที่เราต้องการให้หน้ากระดาษของเรามีขนาดพิเศษ โปรแกรมก็จะช่วยให้เราสามารถพิมพ์งานของเราออกมาบนกระดาษขนาดมาตรฐานนั้น แต่มีเครื่องหมายบอกตำแหน่งที่จะต้องเจียนออกไว้ให้ด้วย เครื่องหมายนี้ออกจะเป็นสากลสำหรับบุคคลในวงการพิมพ์
disgorge(ดิสกอร์จฺ') vt.,vi. อาเจียน,สำรอก,คาย,ยอม,ปล่อยออกอย่างแรง, See also: disgorgement n., Syn. vomit
disgust(ดิสกัสทฺ') n. ความน่ารังเกียจ,ความน่าขยะแขยง,ความสะอิดสะเอียน,ความน่าชัง. vt. ทำให้อาเจียน, ทำให้น่าชัง,ทำให้น่าขยะแขยง., See also: disgustedness n. ดูdisgust, Syn. offend,irk,repulsion
disgustful(ดิสกัส'ฟูล) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง,น่าสะอิดสะเอียน
disgusting(ดิสกัส'ทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง., Syn. offensive,odious ###A. attractive
emetic(อิเมท'ทิค) adj. ซึ่งทำให้อาเจียน. n. ยาทำให้อาเจียน
fijian(ฟี' เจียน) adj.,n. เกี่ยวกับฟิจิ
haematemesisอาเจียนเป็นเลือด
heave(ฮีฟว) vt.,vi.,n. (การ) ยกขึ้น,ชัก,ดึง,สาว,ม้วน,ทำให้นูนขึ้น,ทำให้พองขึ้น,ครวญคราง,ถอนใจ,อาเจียน,ขึ้นลงเป็นจังหวะ,หายใจแรง, นูนขึ้น -Phr. (heave ho! คำอุทานของกลาสีเรือขณะยกสมอเรือขึ้น), See also: heaves n. โรคหอบที่เป็นกับม้า
illness(อิล'นิส) n. การไม่สบาย,การเจ็บไข้ได้ป่วย,อาการคลื่นเหียนอาเจียน,ความเลวร้าย
indian hempสมุนไพรจำพวก dogbane (Apocynum cannabinum) ในอเมริกาเหนือรากของมันใบ้เป็นยาถ่ายและทำให้อาเจียน
morning sicknessอาการคลื่นเหียนอยากอาเจียน, Syn. nausea
norwegian(นอร์วี'เจียน) adj.,n. (เกี่ยวกับ) นอร์เวย์ (ประเทศ-ประชาชน-ภาษาวัฒนธรรมและอื่น ๆ)
pare(แพร์) vt. ปอกเปลือก,ปอก,ตัด (ออกเป็นชั้น ๆ) ตัดเล็บ,เล็ม,เจียน,เฉือน,เหลา, See also: parer n.
paring(แพ'ริง) n. การปอก,การเจียนเฉือนหรือตัด
qualm(ความ,ควอม) n. ความกระวนกระวายใจ,ความหวั่นใจ,ความไม่สบายใจ,อาการวิงเวียนศีรษะ,อาการคลื่นเหียนอาเจียน, See also: qualmish adj. qualmishly adv. qualmishness n., Syn. pang,remorse
queasy(ควี'ซี) adj. คลื่นเหียนอาเจียน,อึดอัดใจ,ไม่สบายใจ, See also: queasily adv. queasiness n., Syn. queazy,nauseated
regorge(รีกอร์จ') vt. สำรอกออกมา,อาเจียน,กลืนเข้าไปอีก,vi. ไหลกลับอีก,วนกลับ,ทะลักออก
reject(รีเจคทฺ') vt. ปฏิเสธ,ทิ้ง,ไม่ยอมรับ,บอกปัด,อาเจียน,ละทิ้ง,n. สิ่งที่ถูกปฏิเสธหรือบอกปัด, See also: rejectable adj. rejecter n. rejective adj., Syn. rebuff,throw away
retch(เรทชฺ) vi. พยายามอาเจียน,รู้สึกคลื่นเหียน, Syn. vomit
rive(ไรฟว) {rived,riven/rived,riving,rives} vt. ฉีก,ฉีกขาด,ผ่า,คว้าน,เจียน,กรีดออก,งัด,หัก,ทำให้กลัดกลุ้มใจ vi. ฉีก,แยก,ผ่า, Syn. rend apart,harrow
sickness(ซิค'นิส) n. โรค,การเป็นโรค,การไม่สบาย,อาการคลื่นไส้อาเจียน, Syn. illness
spew(สพิว) vt.,vi.,n. (สิ่งที่) อาเจียน,สำรอก,พ่น,คาย, Syn. spue,issue,come forth,emerge
squeamish(สควี'มิช) adj. ตกใจง่าย,คลื่นไส้,อาเจียน,รู้สึกสะอิดสะเอียนได้ง่าย,พิถีพิถันเกินไป,จู้จี้, See also: squeamishly adv., Syn. fussy
upchuck(อัพ'ชัค) vi.,vt. อาเจียน
utter(อัท'เทอะ) vt. เปล่งเสียง,ออกเสียง,พูด,กล่าวคำพูด,เล่า,ทำให้รู้กันทั่ว,ทำให้หมุนเวียน,ขับออก,อาเจียน. adj. สมบูรณ์,ทั้งหมด,เด็ดขาด,ไม่มีเงื่อนไข., See also: utterable adj. utterer n. utterness n., Syn. express
vomit(วอม'มิท) n. การอาเจียน,สิ่งที่อาเจียนออกมา,สิ่งที่พ่นออกมา. vi.,vt. อาเจียน,สำรอก,อ้วก,พ่น., See also: vomitive adj. vomitous adj. vomiter,n., Syn. throw up,retch,erupt
yellow feverโรคติดต่อร้ายแรงและฉับพลันเนื่องจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งมีอาการดีซ่านอาเจียนและเลือดออก., Syn. yellow jack
English-Thai: Nontri Dictionary
almost(adv) แทบ,จวนเจียน,เกือบจะ
disgorge(vt) สำรอก,อาเจียน,คาย,พ่น
emetic(adj) ซึ่งทำให้อาเจียน,ซึ่งทำให้คลื่นเหียน
heave(vi) ขึ้นสูง,อาเจียน,ผายออก,กระเพื่อม,ถอนใจ
nearly(adj) เกือบจะ,จวนเจียน,เกือบทั้งหมด
nearness(n) ความใกล้,ความใกล้ชิด,ความใกล้เคียง,ความจวนเจียน
pare(vt) เฉือน,ตัด,ปอกเปลือก,เจียน,เล็ม,เหลา
reject(vt) ถ่ายออก,ทิ้ง,อาเจียน,บอกปัด,ปฏิเสธ
rive(vt) ผ่า,ทำให้แยก,เจียน,ฉีก,กรีด
spew(vi) คาย,อาเจียน,พ่น,สำรอก,ทิ้งขว้าง
vomit(n) การอาเจียน,การอ้วก,การสำรอก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
antiemeticยาแก้อาเจียน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emetic๑. -ทำให้อาเจียน [มีความหมายเหมือนกับ vomitive]๒. ยาอาเจียน [มีความหมายเหมือนกับ vomitory] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
haematemesisการอาเจียนเป็นเลือด, กระอักโลหิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stercoraceous vomitingการอาเจียนคูถ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vomit๑. อาเจียน๒. สิ่งอาเจียน [มีความหมายเหมือนกับ vomitus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vomitive-ทำให้อาเจียน [มีความหมายเหมือนกับ emetic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antiemeticsต้านอาการอาเจียน, ยาแก้อาเจียน [การแพทย์]
Antinauseant Vomitingยาระงับอาการคลื่นไส้อาเจียน [การแพทย์]
Emetic Factorsปัจจัยทำให้อาเจียน [การแพทย์]
Hepatitisโรคตับอักเสบโรคตับอักเสบ (hepatitis) เป็นโรคที่เซลล์ของตับมีการอักเสบเกิดขึ้น เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย การดื่มสุราเป็นประจำ พิษของยาบางชนิด แต่การติดเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุของโรคตับอักเสบที่พบบ่อยที่สุด ผู้ป่วยโรคตับอักเสบจะมีอาการเจ็บแน่นบริเวณตับ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เหนื่อยง่าย ผู้ป่วยบางรายมีอาการไข้ต่ำ คลื่นไส้ อาเจียน ต่อมาผู้ป่วยบางรายจะมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง หลังจากนั้นอาการต่างๆ จะลดน้อยลง ผู้ป่วยเข้าสู่ระยะพักฟื้น โดยอาจกินเวลานานหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนกว่าจะหายเป็นปกติ โรคตับอักเสบชนิดเฉียบพลันเป็นโรคตับอักเสบที่มีระยะเวลาการดำเนินโรคไม่นาน ผู้ป่วยมีอาการน้อยลงและหายขาดภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน ส่วนโรคตับอักเสบชนิดเรื้อรังเป็นโรคตับอักเสบที่มีการดำเนินโรคนานกว่า 6 เดือน
Vomitingการอาเจียน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
barf (vi.) อาเจียน (คำไม่เป็นทางการ) Syn. vomit
barf (vt.) อาเจียน (คำไม่เป็นทางการ) Syn. vomit
barf (n.) การอาเจียน Syn. vomit
barf bag (n.) ถุงใส่อาเจียน (บนเครื่องบิน)
bilious (adj.) อยากอาเจียน
bring up (phrv.) คลื่นไส้อาเจียน See also: อาเจียน Syn. cast up, chuck up, come up
bulimia (n.) โรคผิดปกติทางอารมณ์ทำให้กินมากเกินไปแล้วอาเจียนออก Syn. bulimia nervosa
bulimia nervosa (n.) โรคผิดปกติทางอารมณ์ทำให้กินมากเกินไปแล้วอาเจียนออก
cat (vi.) อาเจียน See also: อ้วก Syn. vomit
come up (phrv.) คลื่นไส้อาเจียน See also: อาเจียน Syn. cast up, chuck up
emetic (adj.) ซึ่งทำให้อาเจียน
emetic (n.) สิ่งที่ทำให้อาเจียน
fetch up (phrv.) คลื่นไส้อาเจียน See also: คลื่นเหียน, อ้วก, ไม่สบาย Syn. bring up
imminence (n.) การจวนเจียน See also: การจวนตัว, การหวุดหวิด, การจวนแจ, การมีบางสิ่งใกล้จะเกิดขึ้น Syn. imminency, impendence
imminency (n.) การจวนเจียน See also: การจวนตัว, การหวุดหวิด, การจวนแจ, การมีบางสิ่งใกล้จะเกิดขึ้น Syn. imminence, impedence
impedence (n.) การจวนเจียน See also: การจวนตัว, การหวุดหวิด, การจวนแจ, การมีบางสิ่งใกล้จะเกิดขึ้น Syn. imminence
morning sickness (n.) อาการคลี่นไส้อาเจียนในตอนเช้า (ในช่วงตั้งครรภ์)
motion sickness (n.) อาการคลื่นไส้อาเจียน Syn. nausea
puke (vt.) อาเจียน
puke (vi.) อาเจียน (คำไม่เป็นทางการ) Syn. retch, vomit
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She has been on the verge of tearsเธอจวนเจียนจะหลั่งน้ำตาแล้ว
I must have eaten something bad, that's why I wanted to throw upฉันต้องทานของไม่ดีบางอย่าง นั่นแหล่ะคือสาเหตุที่ทำให้ฉันอยากอาเจียน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Jim never vomits at home.อยู่บ้าน จิมไม่เคยอาเจียน
If you vomit, you will choke.ถ้าเขาอาเจียนเขาจะหายใจไม่ ออก
A complete and total barf-o-rama.อาเจียนอราม่า จบบริบูรณ์
It's conceivable, you miserable, vomitous mass, that I'm only lying here because I lack the strength to stand.มันก็เป็นไปได้ที่เจ้ากลัวจนจะอาเจียนออกมาอยู่รอมร่อ ข้านอนอยู่ที่นี่เพียงเพราะว่าข้าไม่มีแรงจะยืน
So, if you spot me coming around that corner... you'll just walk out on her?แล้วถ้าคุณเห็นผมจวนเจียนจะจับคุณ คุณจะทิ้งเขาไปเลย
May I introduce my sister Georgiana?ขอผมแนะนำน้องสาวผม จอร์เจียน่าได้มั้ยครับ
Georgiana, this is Miss Elizabeth Bennet.จอร์เจียน่า นี่คือมิสเอลิซาเบท เบนเน็ต
And your supporters, who are every man, woman and child in Savannah, are so demoralized that they can barely hold down their lunches.และผู้สนับสนุนคุณ ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่... ...เสียหน้าจนแทบอาเจียน
I was most unfortunate in my youth to come across a vomit-flavored one.ฉันโชคไม่ดีตอนยังเด็ก ที่ไปเจอเอารสอาเจียนเข้า
He's being held prisoner by a very dangerous program one of the oldest of us.เขาถูกกักตัวไว้โดย โปรแกรมอันตราย ผู้ซึ่งดำรงอยู่มายาวนาน เขามีชื่อว่า เมโรวินเจียน
Yes. We are here to speak with the Merovingian.เรามาที่นี่ เพื่อคุยกับเมโรวินเจียน
That's why you've been vomiting so much.นี่เป็นเหตุให้คุณอาเจียนออกมามาก
One day she vomited and I was worried that something might be wrong with her brain.มีอยู่วัน ที่เธออาเจียน... ผมก็ตกใจ ว่าเธออาจจะเป็นอะไร
Totenkopf believed that humankind was doomed to extinction, so he proposed the unthinkable:โทเทนค๊อฟท์เชื่อว่าเหล่ามนุษยชาติ กำลังจวนเจียนถึงกาลอวสาน ดังนั้นเขาจึงเสนอแนวคิดแปลกๆ
But I couldn't stop. It just kept coming up like word vomit.แต่ชั้นหยุดไม่ได้ เหมือนจะอาเจียนเป็นคำพูดอยู่แล้ว.
I might throw up on you.ฉันอาจอาเจียนใส่คุณน่ะ
He had a couple drinks, then a couple more, groped me for half an hour, and puked all over the mechanical bull.เขาดื่มเหล้า2-3 ดื่ม จากนั้นก็ดื่มต่อ ล้วงฉันเป็นเวลาถึงชั่วโมงครึ่ง แล้วอาเจียนเต็มเครื่องหมุนวัวกระทิง
Everyone who eats there gets really sick. Vomiting for days.ใครที่กินร้านนั้นจะป่วย อาเจียนเป็นวันๆ เลยค่ะ
How does Georgiana get along, Darcy?แล้วจอร์เจียน่า เล่นได้แค่ไหนแล้ว ดาร์ซี่
I will not attempt to convey the depth of Georgiana's despair.-ผมจะไม่บอกหรอกว่า จอร์เจียน่า เสียใจแค่ไหน
This is his sister, Miss Georgiana.นี่น้องสาวของเขา มิสจอร์เจียน่า
My sister, Miss Georgiana.น้องสาวผม มิสจอร์เจียน่า
It stimulates the gag reflex. Everyone has a uvula.มันกระตุ้นการอยากอาเจียนน่ะ แล้วทุกคนก็มีลิ้นไก่
Eating hot fried pork and vomiting is really painful.กินหมูทอดร้อนๆ และอาเจียน มันช่างเจ็บปวดจริงๆ
I want Zhao Jian to know the power of the Huo familyข้าจะให้ เส้าเจียน มันได้รับรู้ว่า เพลงหมัดของสกุล ฮั่ว นั้นแข็งแกร่งเพียงใด
Shit, I'd start throwing up, choking!สิ่งไม่ดี, ฉันจะเริ่มต้นการอาเจียน, ทำให้สำลัก!
Couple of mornings, I hear her in the bathroom throwing up.คู่สามีภรรยาของตอนเช้า\ฉันได้ยินเธอในห้องอาบน้ำที่อาเจียน
I forced myself to swallow food despite wanting to vomit.ฉันต้องฝืนกลืนอาหาร ถึงแม้อยากจะอาเจียน
Just pushes up out of my gut like vomit.มันถูกดันขึ้นมาจากในตัวเหมือนอาเจียน
That's before she started vomiting blood.ช่ายนั่นมันก่อนที่เธอจะอาเจียนเป็นเลือด
Last time I took the Pirate Ship, I vomited the whole day.ครั้งสุดท้ายที่ชั้นไปนั่งเรือไวกิ้ง ชั้นอาเจียนทั้งวัน
I hope you're not squeamish, Mrs. Myers.ผมหวังว่าคุณจะไม่อาเจียนนะ คุณไมเออร์
I can't tell you how grateful I am you waited till you got out of it before you puked.ผมไม่สามารถบอกคุณได้เลยว่า ผมดีใจแค่ใหนที่คุณอดทนรอ แล้วค่อยออกมาอาเจียนนอกเครื่องบิน
It's just that I didn't see you at all at the party.มันจวนเจียนมาก แล้วฉัน ก็ไม่เห็นคุณเลยตลอดงานเลี้ยง
This is close, Marshall.นี่มันจวนเจียนเลยนะนายอำเภอ
My heart has gone crazy in love"หัวใจฉัน เจียนคลั่งตายในเพราะความรัก"
"My heart has gone crazy in your love""หัวใจของฉันเจียนคลั่งตายในเพราะความรัก"
"slowly, steadily My heart has gone crazy in love""ช้าๆ, อย่างมั่นคง หัวใจฉัน เจียนคลั่งตายในเพราะความรัก"
"My heart has gone crazy in love""หัวใจของฉันเจียนคลั่งตายในเพราะความรัก"
They're just throwing up and--พวกเด็กๆอาเจียน ออกมาหมดเลยแล้วก็

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เจียน
Back to top