ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impendence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impendence*, -impendence-

impendence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impendence (adj.) การใกล้เข้ามา See also: การเข้าใกล้ Syn. approach, nearness, proximity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impendence
Back to top