ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

imminence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *imminence*, -imminence-

imminence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
imminence (n.) การจวนเจียน See also: การจวนตัว, การหวุดหวิด, การจวนแจ, การมีบางสิ่งใกล้จะเกิดขึ้น Syn. imminency, impendence
English-Thai: HOPE Dictionary
imminence(อิม'มะเนินซฺ) n. ความจวนตัว,ความฉุกเฉิน,ความใกล้อันตราย,สิ่งที่ใกล้เข้ามา,อันตรายที่ใกล้เข้ามา
English-Thai: Nontri Dictionary
imminence(n) ความจวนแจ,ความใกล้,ความฉุกละหุก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
..or imminence of danger."มหาวิทยาลัยแมสซาชูเสตต์ เวสเทิร์น เวคฟิลด์"

imminence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
急迫[きゅうはく, kyuuhaku] (n,vs) urgency; imminence
焦眉[しょうび, shoubi] (n) emergency; urgency; imminence
切迫[せっぱく, seppaku] (n,vs,adj-no) pressure; urgency; tension; imminence; acuteness; (P)
目前[もくぜん, mokuzen] (n,adj-no) before one's very eyes; under one's nose; imminence; close at hand; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า imminence
Back to top