ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อุทิศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อุทิศ*, -อุทิศ-

อุทิศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อุทิศ (v.) sacrifice See also: dedicate, devote, offer, give Syn. สละ, เสียสละ
อุทิศ (v.) donate on behalf of See also: donate in memory of
อุทิศ (v.) donate on behalf of See also: donate in memory of
อุทิศตัว (v.) devote oneself to See also: direct oneself to
อุทิศถวาย (v.) dedicate See also: give, offer Syn. ถวาย, อุทิศ
English-Thai: HOPE Dictionary
allegiance(อะลี' เจินซฺ) n. ความจงรักภักดี, ความสวามิภักดิ์, การอุทิศต่อ, Syn. submission, loyalty -A.disloyalty, treachery
amateur(แอม' มะเทอะ) n.,adj. นักสมัครเล่น, นักกีฬาสมัครเล่น, ผู้ไร้ประสบการณ์, ผู้ไร้ความชำนาญ, ผู้อุทิศตัวในศิลปะหรือกิจกรรมหนึ่ง
attachment(อะแทช'เมินทฺ) n. การติด,การผูกติด,ภาวะที่ผูกติด,ความรู้สึกผูกพัน,การอุทิศ,สิ่งยึดติด,สิ่งที่ผูกพัน,อุปกรณ์ติดตั้ง,การยึดทรัพย์, Syn. connection, device,affinity)
consecrate(คอน'ซิเครท) vt.,n. (การ) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,อุทิศให้,อุทิศตัว., See also: consecratedness n. ดูconsecrat consecrator n. ดูconsecrat, Syn. bless,hallow
consecration(คอนซิเคร'เชิน) n. การทำให้ศักดิ์สิทธิ์,การอุทิศตัวและบูชาพระเจ้า
cultivate(คัล'ทะเวท) {cultivated.cultivating,cultivates} vt. เพาะปลูก,เพาะ,ปลูก (พืช) ,เลี้ยง,พัฒนาหรือทำให้ดีขึ้น อุทิศตัวให้กับ
dedicate(เดด'คิเคท) vt. อุทิศ,อุทิศตัว,ถวาย,ใช้ไปในทาง adj. ซึ่งอุทิศแก่, See also: dedicator n., Syn. consecrate
dedication(เดดดิเค'เชิน) n. การอุทิศ,การอุทิศตัว,คำจารึกอุทิศ,คำอุทิศ, Syn. address
dedicatory(เดด'ดะคะโทรี) adj. เกี่ยวกับการอุทิศ
devote(ดิโวท') vt. อุทิศ,สละ,ใส่ใจ, Syn. dedicate
devoted(ดีโว'ทิด) adj. มีใจจดใจจ่อ,ใส่ใจ,อุทิศ, See also: devotedness n., Syn. destine
devotee(เดฟ'วะที) n. ผู้มีใจศรัทธา,ผู้อุทิศตัวกับ,ผู้หมกมุ่นใน, Syn. admirer
devotion(ดิโว'เชิน) n. การอุทิศตัว,การใส่ใจ,การหมกมุ่นในทาง,การบูชา., Syn. ardour
devotional(ดิโว'เชินนัล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับการอุทิศตัว n. พิธีสั้น ๆ ในทางศาสนา, See also: devotionality n.
inscribe(อิน'สไครบฺ) vt. จารึก,เขียนสลัก,แกะสลัก,ลงชื่อ,เขียนมอบ,เขียนคำอุทิศ,ลงรายการจารึกในความทรงจำ., See also: inscribable adj. inscribableness n. inscriber n., Syn. write,engrave
inscription(อินสคริพ'เชิน) n. ข้อความที่จารึก,สิ่งที่จารึกไว้,คำอุทิศ,เอกสารหลักทรัพย์,ใบหุ้น,การลงทะเบียนไว้., See also: inscriptional adj. inscriptive adj., Syn. engraving
take(เทค) {took,taken,taking,takes} vt.,vi.,n. (การ) เอา,เอามา,หยิบ,จับ,ยึด,นำ,ได้,ได้มา,พา,จัด,ใช้,จด,มีผล,ครอบครอง,อุทิศตัว,ไป,ไปยัง,กลายเป็น,สิ่งที่ถูกเอาไป (ทำไป,หยิบไป), See also: takable adj. takeable adj. taker n. -Phr. (take after คล้าย) -
votaress(โว'ทะริส) n. หญิงผู้อุทิศตัว,ศาสนิกชนที่เป็นหญิง
votarist(โว'ทะริสทฺ) n. ผู้อุทิศตัว,ศาสนิกชน,ผู้ให้คำปฎิญาณ, Syn. votary
votary(โว'ทะรี) n. ผู้อุทิศตัว,ศาสนิกชน,ผู้ให้คำปฎิญาณ. adj. เกี่ยวกับคำปฎิญาณ., Syn. student,devotee,admirer
English-Thai: Nontri Dictionary
consecrate(vt) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ถวาย,อุทิศ,ฉลอง
consecration(n) การทำให้ศักดิ์สิทธิ์,การถวาย,การอุทิศ
dedicate(vt) อุทิศ,มอบให้,ถวาย
dedication(n) การอุทิศ,คำกล่าวอุทิศ
devote(vt) มอบให้,อุทิศ,ยกให้,สละ
devoted(adj) จงรักภักดี,ใส่ใจ,อุทิศ,เอาใจใส่
devotee(n) ผู้จงรักภักดี,ผู้อุทิศ,ผู้ศรัทธา
devotion(n) การอุทิศ,ความจงรักภักดี,ความภักดี
give(vi,vt) ให้,มอบ,ยกให้,อุทิศ,สละให้,แจก,ถึง,เสนอ,ยอม,ออกคำสั่ง
inscription(n) การจารึก,คำจารึก,คำอุทิศ,ใบหุ้น,การลงทะเบียน
votary(n) พระ,นางชี,ผู้อุทิศตัว,ศาสนิกชน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dedicationการอุทิศ (เพื่อสาธารณประโยชน์) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dedicationคำอุทิศ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dedicate (vt.) อุทิศ See also: กำหนดใช้ในทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะ Syn. devote, give
invest (vt.) อุทิศ (เวลา, กำลัง) See also: สละ, มอบ Syn. devote
give over to (phrv.) อุทิศ (เวลา, ชีวิต) ให้กับ See also: สละให้กับ, ทุ่มเทให้กับ Syn. give up to
consecrate to (phrv.) อุทิศชีวิตให้ See also: เสียสละเพื่อ Syn. dedicate to
consecrate (vt.) อุทิศตนให้กับ Syn. give, dedicate, commit
dedicate to (phrv.) อุทิศตัว See also: เสียสละ, ยอมพลีเพื่อ Syn. consecrate to, devote to
married (adj.) อุทิศตัวให้กับ See also: แต่งกับงาน
consecrate to (phrv.) อุทิศตัวให้กับพระเจ้า Syn. dedicate to
dedicate to (phrv.) อุทิศให้กับ See also: อุทิศตัวให้กับ Syn. consecrate to
give up to (phrv.) อุทิศให้กับ See also: ทุ่มเทกับ Syn. give over to
consecrated (adj.) ซึ่งอุทิศให้แก่พระเจ้า Syn. divine, ordained
consecration (n.) การอุทิศตน See also: การใช้เวลาส่วนใหญ่กับสิ่งที่ชอบ
convent (n.) สังคมของหญิงผู้ที่อุทิศตนให้ศาสนา
dedicated (adj.) ซึ่งอุทิศตัวเพื่อ See also: ที่กำหนดใช้ในทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะ Syn. blessed, involved
dedication (n.) การอุทิศให้ See also: คำอุทิศ, การอุทิศตน Syn. commitment
dedicatory (adj.) เกี่ยวกับการอุทิศ See also: ซึ่งเป็นการอุทิศ
devotee (n.) ผู้อุทิศตัว See also: ผู้ภักดีต่อกลุ่มศาสนา, สาวก, ผู้ศรัทธา, ผู้เลื่อมใส Syn. follower, zealot enthusiast Ops. unbeliever
devotion (n.) การอุทิศตัว See also: การฝักใฝ่, การยึดมั่น, การศรัทธา Syn. enthusiasm, fondness Ops. hate, dislike
epicurean (adj.) ซึ่งอุทิศให้กับความหรูหราและพิถีพิถันโดยเฉพาะการกิน
esthetician (n.) นักศึกษาหรือผู้อุทิศตนเพื่อศิลปะและความงาม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'd like to dedicate this song to…ฉันอยากจะอุทิศเพลงนี้ให้กับ...
He devoted his life to the study of scienceเขาอุทิศชีวิตให้กับการศึกษาวิทยาศาสตร์
I've dedicated my life for helping strangers I've never metฉันได้อุทิศชีวิตช่วยเหลือคนแปลกหน้าที่ฉันไม่เคยพบมาก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dedicated his life to God.อุทิศชีวิตแด่พระเจ้า
A dedicated servant of Gotham.อุทิศตนรับใช้เมืองก๊อตแธม
He's a real drag on stakeouts.อุทิศตนอย่างเข้มงวดสุดๆ
Dedicated to upholding the law of the land...อุทิศตนเพื่อคงไว้ซึ่งกฎหมายของแผ่นดิน..
Only it's easy for you to preach utter devotion to family when you're making all the decisions.อุทิศตนให้ครอบครัว ท่านก็ต้องสอนได้ง่ายๆ อยู่แล้ว ในเมื่อท่านเป็นคนสั่งการทุกอย่าง
Dedicated her life to helping others.อุทิศทั้งชีวิต ช่วยเหลือคนอื่น
Dedicated to the people of Ethpania.อุทิศแด่ชาวเอทปาเนีย เอทปาเนีย
Dedicated to organic growing.อุทิศให้กับการเพาะปลูกสิ่งมีชีวิต
Devoted to peace and progress.อุทิศให้กับความสันติ
That's givin' it to the clankers.อุทิศให้ไอ้พวกหุ่นกระป๋องโดยเฉพาะ
"You'd look rather foolish trying to divorce me now after four days of marriage, so I'll play the part of a devoted wife, mistress of your precious Manderley."คุณต้องดูโง่เง่าเเน่ที่พยายามจะหย่ากับฉัน หลังจากเเต่งงานได้เพียง 4วัน' "ดังนั้นฉันจะเล่นตามบท เป็นภรรยาที่อุทิศตัว และเป็นนายหญิงให้แมนเดอเลย์ที่คุณรัก"
I see that you gentlemen esteem the rear end so I shall devote my stories to this subjectฉันเห็นว่าคุณสุภาพบุรุษ esteem the จบข้างหลัง... ...ดังนั้นฉันจะอุทิศ story to ของฉัน หัวข้อนี้
Landers, the founder and principal stockholder of Food World is a man devoted to prayer.แลนเดอร์ส ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของฟู้ดเวิลด์เป็นคนที่อุทิศตนให้กับศาสนา
This is dedicated to the late, great Magic Sam.นี้ซึ่งอุทิศให้ผู้วิเศษมีความสำคัญแต่ตายไปแล้ว แซม
I will ever live devoted to you speaking words of love and praying for your happiness.ชีวิตของฉันจะอุทิศให้คุณ พูดคำรักและสวดมนตร์ ขอให้คุณมีความสุข
As you know, I've dedicated my life... to helping those wess fortunate than myself...อย่างที่คุณวู้นั่นแหวะ ฉันอุทิศชีวิต... เพื่อช่วยเหวือ คนที่โชคว้ายกว่าฉัน...
I dedicated my life to the study of fencing.ข้าอุทิศทั้งชีวิตเพื่อเรียนฟันดาบ
Agent Mulder has developed a consuming devotion to an unassigned project outside the Bureau mainstream.Spooky Mulder "ผี" มัลเดอร์ Agent Mulder ได้เริ่มอุทิศตัวเองให้กับ
I happen to know for a fact... that your skill and dedication is an inspiration to everybody.ฉันจะบอกให้รู้นะว่าทักษะ และการอุทิศให้งานของนาย เป็นแรงบัลดาลใจให้คนอื่น
And I will build that mound and dedicate it to God.และพ่อจะสร้างกองดินนั้น และอุทิศมันแด่พระเจ้า
Means he's one of those guys out there... prowling around all night, dedicated.เปล่าเลย เขาตะลอนไปกับลูกน้อง ตระเวนถนนทั้งคืน อุทิศตัวให้งาน
I resigned as National Security Advisor in order to devote all of my energy to this inquiry.ฉันลาออกจากตำแหน่งเป็น ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่ออุทิศพลังงานทั้งหมดของฉัน เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนี้
I don't usually do this, but this play means a lot to me, and I wanted to make a dedication.แต่ละครนี้สำคัญกับผมมาก และผมอยากจะขออุทิศงานนี้
So, I'll just say that this play is dedicated to the memory of my mother,คือผมอยากอุทิศละครเรื่องนี้ ให้ความทรงจำของแม่ผม
I dedicated that last six months of my high-school years to 'Musashino'.ฉันอุทิศเวลาหกเดือนสุดท้านในไฮสคูล... ...เพื่อ 'มัทซาชิโน'
And she moved on with her life, dedicating' herself to her father's dream.ดำเนินชีวิตต่อไป อุทิศตนสานฝันให้บิดา
Ten years I devoted to you.(เจดฟ๊อก) ฉันอุทิศชีวิตให้แกสิบปี
He dedicated it to his true love.เขาจะอุทิศให้กับผู้หญิง ที่เป็นที่รักของเขา
He dedicated it to his true love.....เขาจะอุทิศมันให้กับ"รักแท้"ของเขาน่ะค่ะ...
To awaken my spirit through hard work and dedicate my life to knowledge.ปลุกวิญญาณตนเองด้วยความขยัน และอุทิศชีวิตให้ความรู้
I dedicate this, my last editorial to an extraordinary woman who lived by example and compelled us all to see the world through new eyes.ฉันขออุทิศบทบรรณาธิการฉบับสุดท้ายนี้... ให้ผู้หญิงที่แสนพิเศษ ผู้มีชีวิตเป็นแบบอย่าง...
I'm the guy that gave you and pretty boy the hook-up.ข้าเป็นร่างที่อุทิศชีวิตเพื่อเจ้า และ ชายผู้สง่าผ่าเผย
I'd like to dedicate this song to...ฉันอยากจะอุทิศเพลงนี้ให้แด่ ...
This song Jay and I wrote together, and, um, I would like to dedicate it to my brother, Paul Fletcher.เพลงนี้ ฉันกับเจย์ร่วมกันแต่ง และ ฉันอยากอุทิศ ให้กับพี่ชายของฉัน พอล เฟล็ตเชอร์
I've given 30 years and two marriages to this agency.ผมอุทิศเวลา 30 ปี และต้องแต่งงาน ถึง 2 ครั้ง เพื่อองค์กรนี้ ผมต้องเก็บกวาดขยะอยู่ใน 4 ทวีป และผมกำลังจะเกษียณในปีหน้า
It's natural for seminarians to serve the church!มันเป็นเรื่องปกติของนักศึกษาทางธรรม ที่ต้องอุทิศตนเพื่อโบสถ์อยู่แล้วครับ
Kim Woojin, Paul, in evidence that you dedicate yourself to Christ long for heaven and serve for people and God...พอล คิม ยูจิน จากผลที่ท่านได้อุทิศตน ต่อพระผู้เป็นเจ้า สู่ดินแดนสวรรค์
Shin Sundal, Thomas in evidence that you dedicate yourself to Christ are you willing to make an oath of celibacy?โทมัส ชิน ชัลดัล จากผลที่ท่านได้อุทิศตน ต่อพระผู้เป็นเจ้า ท่านพร้อมให้คำสัญญา ด้วยความแน่วแน่ไหม ?
Kim Kyushik, Peter in evidence that you dedicate yourself to Christ and serve for people and God...ปีเตอร์ คิม คิวชิค จากผลที่ท่านได้อุทิศตน ต่อพระผู้เป็นเจ้า เพื่อรับใช้ผู้คนและพระผู้เป็นเจ้า...
She's, uh, volunteering as a grief counselor.เธอ เอ่อ อุทิศตัวเป็นที่ปรึกษาเรื่องความทุกข์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อุทิศ
Back to top