ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หักห้ามใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หักห้ามใจ*, -หักห้ามใจ-

หักห้ามใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หักห้ามใจ (v.) restrain See also: curb, repress, check, suppress, hold back, control Syn. ข่มใจ
หักห้ามใจ (v.) restrain See also: suppress, repress, control, check Syn. ยับยั้งใจ, ระงับ, อดกลั้น
หักห้ามใจ (v.) restrain See also: repress, hinder, hold, constrain, confine, prevent Syn. ตัดใจ, หักอกหักใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
self-denialn. การปฎิ-เสธความต้องการของตัวเอง,การหักห้ามใจ,การอดใจ., See also: self-denying adj. self-denyingly adv. -S.self-self-restraint
English-Thai: Nontri Dictionary
restraint(n) การยับยั้ง,การงดเว้น,ข้อผูกมัด,การหักห้ามใจ
SELF-self-denial(n) การหักห้ามใจ,การเสียสละประโยชน์ส่วนตน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
asceticism (n.) การหักห้ามใจตนเอง See also: การอดใจ, การข่มใจ Syn. self-control, self-discipline
self-denial (n.) การหักห้ามใจตนเอง See also: การอดใจ, การข่มใจ Syn. asceticism, self-control, self-discipline
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd tried so not to give inฉันก็พยายามหักห้ามใจแล้ว..
Because you were my friend, I backed off. Because she was my friend's girl, I even gave up.ฉันหักห้ามใจไว้เพราะแกเป็นเพื่อนฉันและเธอก็เป็นแฟนของแก
Now, I'm not going to hold back.ตอนนี้ ฉันจะไม่หักห้ามใจอีกต่อไป
I couldn't get ahold of you.ฉันไม่อาจหักห้ามใจ คิดถึงคุณได้เลย
But no one had ever told her... how to get rid of them.แต่ไม่เคยมีใครได้บอกกับเธอ ถึงวิธีหักห้ามใจ
No, I am not repressed! I'm not.ไม่,ฉันไม่ได้หักห้ามใจ ฉันไม่
I'd ask you out myself, but I'd have to fight off Larry Segel.ผมพยายามหักห้ามใจแล้วนะ แต่ผมคง ต้องแข่งกับ แลรี่ ซีกัล ซะแล้ว
It's abstinence education at work.สอนให้รู้จักหักห้ามใจไง
Remaining silent for 8 years takes a hell of a lot of self-restraint.การไม่พูดถึง 8 ปี ต้องใช้หักห้ามใจตัวเองอย่างมากเลย
Emotions ran high. Inhibitions ran low.ความรู้สึกมันช่างรุนแรง การหักห้ามใจแทบเป็นไปไม่ได้
I congratulate you upon your restraint.ยินดีด้วยที่หักห้ามใจไว้ได้
Though, I gotta say, she shows a lot more restraint than I gave her credit for.ต้องบอกเลยว่าเธอแสดง ให้เห็นว่าหักห้ามใจตัวเองได้ ดีกว่าที่ฉันคิดไว้ซะอีก
I just, I want you to remember that it's restraint separating us from them.ฉันแค่อยากให้คุณจำว่ามันต้องหักห้ามใจ ให้เราแยกตัวออกจากมัน
There is a time to embrace, and a time to refrain from embracing.มีจังหวะที่ควรจะโอบกอด และเวลาที่จะหักห้ามใจจากการโอบกอดนั้น
"A time to abstain from embracing,"จังหวะที่จะหักห้ามใจจากการโอบกอด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หักห้ามใจ
Back to top