ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หงุดหงิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หงุดหงิด*, -หงุดหงิด-

หงุดหงิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หงุดหงิด (v.) be moody See also: be in a bad humor, be in a bad tempered, be in a bad mood, be irritable, get angry easily Syn. อารมณ์เสีย Ops. อารมณ์ดี, ลมดี
English-Thai: HOPE Dictionary
fidget(ฟิด'จิท) vi. อยู่ไม่สุข,หงุดหงิด,อารมณ์เสีย. vt. ทำให้หงุดหงิด,ทำให้กระสับกระส่าย,ทำให้อารมณ์เสีย. -n. ภาวะหงุดหงิด,ความกระสับกระส่าย,ผู้ที่มีใจหงุดหงิด,ผู้กระสับกระส่าย., See also: fidgeter n. fidgetingly adj. fidgety adj. คำที่มีความห
fretful(เฟรท'ฟูล) adj. หงุดหงิดใจ,ขี้หงุดหงิด,หัวเสีย,ชอบรบกวน., See also: fretful ly adv. fretfulness n., Syn. sulky,fretsome
fretty(เฟรท'ที) adj. หงุดหงิด,กลัดกลุ้ม,เป็นทุกข์,ขี้รบกวน,ฉุน,อารมณ์ร้าย
heebie-jeebies(ฮี'บีจี'บซี) n. จิตใจหงุดหงิด
high-keyed(ไฮ'คิด) adj. ตื่นเต้น,หงุดหงิด,ซึ่งมีสีสันฉูดฉาด
iracund(ไอ'ระคันดฺ) adj. โกรธง่าย,โมโหร้าย,หงุดหงิด., See also: iracundity n.
nerve(เนิร์ฟว) n. เส้นประสาท,กำลัง,พลังงาน,ความหนักแน่น,ความกล้าหาญ,ความหงุดหงิด,ความทะลึ่ง,เส้นใบ,ลายเส้น, get on one's nerves ยั่วยุ,กระตุ้น. vt. ให้กำลัง,ให้กำลังใจ, Syn. strength
nervous(เนิร์ฟ'เวิส) adj. หงุดหงิด,เป็นประสาท,กังวลใจ,เกี่ยวกับประสาท,แข็งแรง., See also: nervousness n., Syn. shaky,timid
repine(รีไพน์') vi. ไม่พอใจ,บ่น,หงุดหงิด,โอดครวญ, See also: repiner n., Syn. fret,complain
restless(เรส'ลิส) adj. กระสับกระส่าย,ร้อนใจ,หงุดหงิด,ไม่อยู่กับที่,ไม่มีการพักผ่อน, Syn. unquiet,disturbed
whine(ไวน์) vi. vt. (สุนัข) คราง,ร้องเสียงต่ำ,หอน,บ่นอู้อี้,ส่งเสียงครวญคราง,พูดเสียงสะอื้น,พูดอย่างหงุดหงิด,บ่นพึมพำ,n. การส่งเสียงดังกล่าว,เสียงดังกล่าว, See also: whiner n.
English-Thai: Nontri Dictionary
fidgety(adj) กระวนกระวาย,หงุดหงิด,อยู่ไม่สุข,อารมณ์เสีย,งุ่นง่าน
fret(n) ความไม่สบายใจ,ความหงุดหงิด,ความกลุ้ม,ความเป็นทุกข์
fretful(adj) ไม่สบายใจ,หงุดหงิด,หัวเสีย,กลุ้ม
grouch(n) คนหงุดหงิด,คนขี้บ่น
grouchy(adj) หงุดหงิด,พร่ำบ่น,ไม่สบายใจ,ไม่พอใจ,อารมณ์ไม่ดี
HIGH-high-strung(adj) ประสาทไม่ดี,หงุดหงิด,เครียด,กระสับกระส่าย
irascible(adj) โกรธง่าย,โมโหร้าย,หงุดหงิด
irritable(adj) โกรธง่าย,ฉุนเฉียวง่าย,หงุดหงิด,ระคายเคือง
jaundice(n) โรคดีซ่าน,ความหงุดหงิด,ความอิจฉาริษยา,ความอคติ
moody(adj) อารมณ์ไม่ดี,หงุดหงิด,อารมณ์เสีย
nervous(adj) เป็นโรคเส้นประสาท,หงุดหงิด,กังวลใจ,ขวัญอ่อน
petulance(n) ความหงุดหงิด,ความใจน้อย,ความเจ้าอารมณ์
petulant(adj) หงุดหงิด,ใจน้อย,ขี้งอน,เจ้าอารมณ์
uneasiness(n) ความกระวนกระวาย,ความไม่สบายใจ,ความหงุดหงิด
uneasy(adj) กระวนกระวาย,ไม่สบายใจ,หงุดหงิด,เป็นทุกข์
waspish(adj) เหมือนตัวต่อ,หงุดหงิด,เผ็ดร้อน,ปากร้าย,แสบไส้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
irritable๑. ไวเกินต่อการกระตุ้น๒. -หงุดหงิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agitationอยู่ไม่สุข, ลักษณะกระสับกระส่าย, อยู่นิ่งไม่ได้, หงุดหงิด, กระสับกระส่าย, ทุรนทุราย [การแพทย์]
Irritableไวต่อการกระตุ้น, หงุดหงิด, ตื่นตัวตอบสนอง, อารมณ์เสีย, ฉุนเฉียว [การแพทย์]
Moodinessอารมณ์หงุดหงิด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
chordy (sl.) หงุดหงิด
crabby (sl.) หงุดหงิด
fidgety (adj.) หงุดหงิด See also: ซึ่งไม่สบายใจ, งุ่นง่าน, อยู่ไม่สุข, กระวนกระวายใจ Syn. nervous, uneasy Ops. calm, relaxed
fling off (phrv.) หงุดหงิด See also: อารมณ์เสีย Syn. fling away, fling out
madden with (phrv.) หงุดหงิด See also: โกรธ, ไม่สุขสบายจาก
moody (adj.) หงุดหงิด See also: ซึ่งมีอารมณ์แปรปรวนง่าย Syn. irritable, fretful, unhappy Ops. even-tempered, reliable
crumple (vi.) หงุดหงิดและผิดหวัง See also: ว้าวุ่น
agitatedly (adv.) อย่างหงุดหงิด See also: อย่างหัวเสีย, อย่างกลัดกลุ้ม Syn. anxiously, worriedly Ops. patiently, serenely
cantankerous (adj.) ขี้หงุดหงิด (คำไม่เป็นทางการ) See also: ขี้หงุดหงิดและเอาใจยาก, ขี้บ่น Syn. grouchy, peevish
cross-grained (adj.) ที่ขี้หงุดหงิด See also: ที่มีอารมณ์ไม่ดี, ที่เอาใจยาก
damn (adv.) คำที่ใช้เน้นเพื่อแสดงความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญ
damn (adj.) คำที่ใช้เน้นเพื่อแสดงความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญ
fretful (adj.) ซึ่งหงุดหงิด See also: ซึ่งหัวเสีย, ซึ่งกลัดกลุ้ม Syn. agitated, anxious, worried Ops. calm, patient, serene
fretfully (adv.) อย่างหงุดหงิด See also: อย่างหัวเสีย, อย่างกลัดกลุ้ม Syn. agitatedly, anxiously, worriedly Ops. patiently, serenely
high-strung (adj.) ซึ่งหงุดหงิดง่าย See also: ซึ่งกระสับกระส่ายง่าย Syn. anxious, nervous, tense Ops. calm, placid, relaxed
impatiently (adv.) อย่างหงุดหงิด See also: อย่างฉุนเฉียว, อย่างอารมณ์เสีย, อย่างไม่สบอารมณ์, อย่างเบื่อหน่าย, อย่างรำคาญ Syn. irritably Ops. patiently, toerantly
irritably (adv.) อย่างหงุดหงิด See also: อย่างฉุนเฉียว, อย่างอารมณ์เสีย, อย่างไม่สบอารมณ์, อย่างเบื่อหน่าย, อย่างรำคาญ Ops. patiently, toerantly
irritatedly (adv.) อย่างหงุดหงิด See also: อย่างโกรธเคือง
moodiness (n.) ความหงุดหงิด Syn. annoyance, nervousness
smeg (sl.) คำอุทานเมื่อหงุดหงิด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You look just like your mother when you get upsetลูกดูเหมือนแม่มากทีเดียวเวลาหงุดหงิดขึ้นมา
You're starting to make me nervousคุณกำลังเริ่มทำให้ฉันหงุดหงิดแล้วนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Director Jackson called her name, asking why she wasn't there.ผู้กำกับหนังเลือดสีดำ หงุดหงิด ที่ราอิมไม่ได้ไปเทสการแสดง
Look, when I was pregnant with Morgan, the hormones made me crazy, just moody and weepy and...ฟังนะ ตอนที่ฉันท้องมอร์แกน ฮอร์โมนทำให้ฉันบ้า หงุดหงิด อ่อนแรง
Frustration, acceptance, and eventually fear.หงุดหงิด การยอมรับ และในที่สุด ความกลัว
On edge. We both were.หงุดหงิดครับ เราทั้งคู่
"High-strung, sensitive, aggressive, abrasive..."หงุดหงิดง่าย , อ่อนไหว ,ก้าวร้าว , ขี้โมโห
I was annoyed when you didn't show up.หงุดหงิดที่ คุณไม่มาหาเลย
She's easily offended and way too sensitive.หงุดหงิดบ้าง อ่อนไหวเกินเหตุ
Unbelievably irritated.หงุดหงิดอย่างไม่น่าเชื่อ
That temper of yours... Is everything all right?หงุดหงิดอะไร เป็นอะไรรึเปล่า
What are you getting so upset for?หงุดหงิดอะไรกันนักหนา เราคุยกันแค่2นาที
Irritated?หงุดหงิดเหรอ ทำไมล่ะ
To make me fret or make me frownที่จะทำให้ฉันหงุดหงิดหรือทำ ให้ฉันขมวดคิ้ว
But it can be very, very exasperating.เเต่มันเป็นเรื่องน่าหงุดหงิดมากๆ
Oh, I know you're upset by Daniel's death, as we all have been.ฉันรู้ ว่าเธอหงุดหงิดเรื่องที่แดเนียลตาย เหมือนกับทุกๆคน.
What a wet end you are, Lachance.ไหงขี้หงุดหงิดยั่งงี้วะ ลาแชนซ์
You guys are acting like my grandmother having a conniption fit.พวกนายทำท่าอย่างกะยายฉัน ตอนแกหงุดหงิดเลยว่ะ
This is a very non-specific voice out there, and he's starting to piss me off.เรย์ เสียงที่ไม่มีตัวตนของคุณ... เริ่มทำให้ฉันหงุดหงิดแล้วนะ
You can't get up in the morning, you're tired all day, you're moody, and your room's like a pigsty,ลูกตื่นสาย เหนื่อยทั้งวัน แล้วก็หงุดหงิดตลอดเวลา ห้องก็รกอย่างกับคอกหมู
Is that what's bothering you?นั่นทำให้นายหงุดหงิดเหรอ?
Nausea, mood swings, appetite fluctuation, irritability, morning--คลื่นไส้ อารมณ์แปรปรวน อยากอาหาร หงุดหงิด
When your mother died having you, Life here stopped making sense to him. Then one day,พ่อเจ้าอารมณ์หงุดหงิดเมื่อแม่เจ้าตายตอนคลอดเจ้า ชีวิตก็หมดความหมายสำหรับเขา
(Nervously) I was er... thinking about maybe setting up some kind of trust fund for my kids' educations.(หงุดหงิด) ผมเอ้อ ... อาจจะคิดเกี่ยวกับการตั้งค่าชนิดของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบางอย่างสำหรับการศึกษาเด็กของฉัน '
Hard to believe, high-strung as he was.ยากที่จะเชื่อสูงหงุดหงิดขณะที่เขาเป็น
I can certainly understand how that could be upsetting.ผมเข้าใจว่ามันน่าหงุดหงิดแค่ไหน
All this fuss. Over what?ชาวบ้านต่างพากันหงุดหงิด
Good, because there's no percentage if everyone gets upset.ดี เพราะไม่ได้อะไรขึ้นมาถ้าหงุดหงิด
Not a thing. And not hearing bothers me more.ไม่เลย ทำให้ผมหงุดหงิดยิ่งขึ้น
"This will not be an easy mission... monkeys slow the expedition.""งานนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะคุณจ๋อมาทำให้คุณหงุดหงิด"
I suppose it must be, if you put it like that! But it is all very vexing.แม่ว่ามันเป็นแบบนี้เพราะพวกลูกต้องการให้เป็น และมันเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดมากเลย
A "Valid," a "vitro", a "made man" he suffered under a different burden:เค้าหงุดหงิดกับเรื่องอื่นมากกว่า เรื่องความสมบูรณ์แบบ
My wife used to fart when she was nervous.เมียชั้นเขาจะตดเวลาเขาหงุดหงิด
Just tired and bitter.เพียงแต่ดูเหนื่อยและหงุดหงิด
But you do bother me.แต่คุณทำฉันหงุดหงิด และฉันรู้ว่ามันดีสำหรับฉัน...
You're upset because you want to go to Fiji?คุณหงุดหงิดอยากไปฟิจิใช่มั้ยล่ะ
You made the fat kid a little nervous.แกทำให้ไออ้วนนั่น/หงุดหงิด
Stop being nasty. God, you're silly!อย่าหงุดหงิดนักเลยน่า พระเจ้า เธอนังโง่
Married this other woman and had some other kids.แต่ก่อน เวลากลับมาบ้านพร้อมความหงุดหงิดหรือไม่สบายใจ
When you're frustrated you say, "piece of shit."ถ้าคุณหงุดหงิดต้องพูดว่า"ไอ้ห่วยแตก"
Hey, come on, man. Don't be like that.ไม่เอาน่า อย่าหงุดหงิดไปเลย
This does, too, bother you. I know you.คุณหงุดหงิด ฉันรู้จักคุณดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หงุดหงิด
Back to top