ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

worriedly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *worriedly*, -worriedly-

worriedly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
worriedly (adv.) อย่างหงุดหงิด See also: อย่างหัวเสีย, อย่างกลัดกลุ้ม Syn. agitatedly, anxiously Ops. patiently, serenely

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า worriedly
Back to top