ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วกวน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วกวน*, -วกวน-

วกวน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วกวน (v.) wind See also: meander, go round, circle, beat about the bush Syn. วนเวียน, วกไปวนมา, อ้อมค้อม
English-Thai: HOPE Dictionary
ambages(แอมเบ' เจซ) n. ทางวกวน, การพูดจาอ้อมค้อม (roundabout ways)
ambagious(แอมเล' เจียส) adj. วกวน, อ้อ้มค้อม. -ambagiousness n. (roundabout)
anfractuosity(แอนแฟรคซุออส' ซิที) n. ภาวะวกวน, ทางวกวน (state of being anfractuous)
anfractuous(แอนแฟรค' ซูอัส) adj. วกวน
circuitous(เซอคิท'ทัส) adj. อ้อมค้อม,วกเวียน,วกวน,โดยอ้อม., See also: circuitousness n.
digressvi. วกวนนอกเรื่อง,พูดหรือเขียนนอกประเด็น,หันไปทางข้าง, See also: digresser n.
digressionn. การวกวนนอกประเด็น,คำพูด (คำเขียน) ที่ออกนอกประเด็น,ข้อปลีกย่อย
digressiveadj. ซึ่งวกวนนอกประเด็น
labyrinth(แลบ'บะรินธฺ) n. ห้องหูชั้นใน,ทางวกวน,เขาวงกต,สิ่งที่วกเวียน,ความยุ่งยากสับสน, Syn. intricacy,maze,coil
roundabout(เรานดฺ'อะเบาทฺ) adj. อ้อม,อ้อมค้อม,วกวน,เป็นวงกลม,อ้วนกระปุกหลุก n. ม้าเวียนขึ้นลงสำหรับเด็กเล่น,วงเวียนที่ต้องขับรอบ,คำพูดวกวน,การพูดวกวน, Syn. circular
serpentine(เซอ'เพินไทนฺ,-ทิน) adj. คล้ายงู,คล้ายงูเลื้อย,วกวน,คดเคี้ยว,คดโกง,กลับกลอก,ปลิ้นปล้อน,เจ้าเล่ห์,หักหลัง, Syn. zigzag,winding
sinuous(ซิน'นิวอัส) adj. เป็นลูกคลื่น,คดเคี้ยว,วกวน,มีเล่ห์เหลี่ยม,คดโกง,อ้อมค้อม., See also: sinuousness n.
tortuous(ทอร์'ชูเอิส) adj. คดเคี้ยว,บิด,งอ,อ้อมค้อม,หลอกลวง,วกวน,เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม,ไม่ตรงไปตรงมา., See also: tortuousness n., Syn. sinuous,winding
winding(ไว'ดิง) n. การพัน,การม้วน,รอบหนึ่ง,ม้วนหนึ่ง,ด้ายที่พันอยู่,สิ่งที่พันหรือม้วนอยู่,วิธีการพัน,วิธีม้วน,adj. พันรอบ,เป็นขด,เป็นม้วน,คดเคี้ยว,หมุนวน,วกวน, See also: windingly adv. windingness n., Syn. coiling,twining
English-Thai: Nontri Dictionary
circuitous(adj) เป็นวง,รอบ,เวียน,วกวน,อ้อมค้อม
circumlocution(n) การพูดน้ำท่วมทุ่ง,การพูดวกวน
digress(vi) เฉไป,วกวน,ออกนอกเรื่อง,ออกนอกประเด็น
digression(n) ความวกวน,ข้อปลีกย่อย,การพูดนอกประเด็น
maze(n) ความสับสนใจ,ความวกวน
mazy(adj) คดเคี้ยว,วกวน,เหมือนเขาวงกต
meander(vi) คดเคี้ยว,วกวน,ท่องเที่ยวไป,เร่รอน
roundabout(adj) วกวน,อ้อมค้อม,เป็นวงกลม
wind(n) ทางเลี้ยว,ทางคดเคี้ยว,ทางวกวน,การหมุน,การกว้าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sinuousคดเคี้ยว, วกวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blather (n.) การพูดที่วกวน See also: การพูดที่เหลวไหลไร้สาระ Syn. drivel
maze (n.) ทางวกวน See also: ทางคดเคี้ยว, เขาวงกต Syn. tangle, labyrinth, puzzle
rigmarole (n.) การพูดที่วกวน See also: การพูดที่เหลวไหลไร้สาระ Syn. blather, drivel
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The drive wound away in front of me, twisting and turning as it had always done.ถนนเลื้อยคดเคี้ยวอยู่เบื้องหน้าของฉัน ยังคงคดโค้งเเละวกวนดั่งเช่นเคย
Those weasels! Never told me about any Marauder's Map. He won't keep it.สองคนนั้นไม่เคยบอกฉัน เรื่องแผนที่ตัวกวนนั่นเลย
These Zulus are devious. I don't understand what they're saying.พวกซูลูนี่พูดวกวน ผมไม่เข้าใจว่าเขาพูดอะไร
I've never seen so many dense and convoluted ideas in my life, but we need to search them all for clues to his identity.ผมไม่เคยเห็นความคิดที่หนาทึบและวกวนขนาดนี้มาก่อน แต่เราก็ต้องค้นมันให้ทั่ว เพื่อหาเบาะแสของตัวตนเขาให้ได้
The trail gets twisty and my house is the only one left up here.โอ้ ก็เกิดขึ้นกันได้ ทางเดินมันวกวน และบ้านฉันเป็นหลังเดียวที่เหลือบนนี้
Come on, Harold, up we go.แต่ตอนนี้ฉันอยู่ในคุกอ่าวกวนเตนาโม
No, no, I'll watch it with you. Cool. - All right.คุณส่งลูกชายเราไปอ่าวกวนเตนาโมเหรอ
[ car door closes ] 12-pack.แล้วเราก็โดนเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ก่อการร้าย เราถูกส่งไปอ่าวกวนเตนาโม...
Let's see what happens when we flush them all at the same time. Ready?แกรู้อะไรที่แกให้ฉันมั้ย เข้าคุกที่อ่าวกวนเตนาโมไง
In a roundabout kind of way.มันก็ค่อนข้างวกวนน่ะนะ
Truth is, you've been a real pain in my ass.ที่จริง นายน่ะเป็นตัวกวน
That was much less convoluted than what you just said.พูดวกวนมากกว่าที่คุณควรจะพูด
And now I'm in Guantanamo Bay.แต่ตอนนี้ฉันอยู่ในคุกอ่าวกวนเตนาโม
You have sent our sons to Guantanamo Bay?คุณส่งลูกชายเราไปอ่าวกวนเตนาโมเหรอ
This is gonna sound crazy, but, basically... we were on a plane to Amsterdam... and we got mistaken for terrorists and we got sent to Guantanamo Bay... and then we escaped and snuck into America with a bunch of Cubans... and now we're trying to get to Texเราอยู่บนเครื่องบินจะไปอัมสเตอร์ดัม... แล้วเราก็โดนเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ก่อการร้าย เราถูกส่งไปอ่าวกวนเตนาโม... แล้วเราก็หนีมา แอบเข้าอเมริกามากับกลุ่มคนชาวคิวบา
You know what you got me? Thrown into Guantanamo Bay.แกรู้อะไรที่แกให้ฉันมั้ย เข้าคุกที่อ่าวกวนเตนาโมไง
Wait. That's not funny, man. They sent us to Guantanamo Bay.เดี๋ยว นั่นไม่ตลกนะครับ พวกเขาส่งเราไปอ่าวกวนเตนาโม
But instead he arranged for us to be sent back to Guantanamo Bay... where we'd be forced to suck Big Bob's fat dick.แต่แทนที่เขาจะจัดการ เขากลับส่งเรากลับไปยังอ่าวกวนเตนาโม ที่ที่เราถูกบังคับ ให้ดูดจ้อนอ้วน ๆ ของบิ๊กบ๊อบ
What are you, a Fed... thinking that you can keep on harassing--- - คุณเป็น FBI รึไง ถึงได้เที่ยวกวนใจอยู่เรื่อย
As much as I appreciate the concern, my downward spiral's on the upturn.ก็คงเท่าๆกับที่ฉันซาบซึ้งในความเป็นห่วงของเธอ เอส ความวกวนของฉันมันเทกะจาดไปแระ
Now you could flush the toilet and try to get him out of there.เธอเลิกพูดวกวน และเรียกเขามาได้แล้ว
Don't take this the wrong way, but I can't waste my time.อย่าพาวกวนไปเรื่องอื่น ฉันไม่อยากเสียเวลา
Brushing up. Hence, the elocution lessons.หยุดพูดจาวกวนได้แล้ว
Yeah, I had a feeling I hit a nerve this afternoon.ใช่ ฉันรู้สึกว่าตัวเองทำตัวกวนประสาทเมื่อบ่ายนี้
Don't remember this on the Marauder's Map.ไม่เคยเห็นทางนี้ในแผนที่ตัวกวน
He was dithering. "He was the third one from the right.ไม่ได้เรื่องเลย เค้าให้การวกวน
You say that unofficial wife of Liu Bei doesnt know Guan Yu from her home town Hedong ?ท่านจะบอกว่านั้นเป็นเมียน้อยท่านเล่าปี่ แล้วกวนอู กับหล่อน ก็เป็นชาวเมืองฮอตั๋งเหมือนกัน
Kong Xiu of Dongling, by his highness order, To capture Guan Yuขงสิ้ว แห่งตังเหลงก๋วน รับราชโองการให้จับกุมตัวกวนอู
It's a maze. We should leave breadcrumbs.ทางมันวกวน เราน่าจะต้องทำเครื่องหมายไว้
What do you expect when you come into my house and fuck with me?เธอหวังจะได้อะไรเมื่อเข้ามาในถิ่นฉัน แล้วกวนตีนฉันแบบนี้?
Looks like that pain-in-the-ass Donnelly finally caught up with the man in the suit.ดูเหมือนว่า ไอ้ตัวกวนตีน ดอนเนลลี่ ถูกจับในที่สุด โดยพวกใส่สูท
A heat run is when someone makes a series of random turns and speed changesฮีทรัน คือการที่ใครสักคนขับรถ วกวนไปมา และเปลี่ยนระดับความเร็วบ่อย ๆ
If there was heat, I'd be nervous, and, if I was nervous, I'd be rambling, and I'm definitely not rambling, so there's no heat.และถ้ากังวล ผมก็คงพูดวกวน แต่ผมไม่ได้พูดวกวน มันจึงไม่มี
In a sort of circuitous and very charming way, yes.ในลักษณะที่วกวนและมีเสน่ห์มาก เข้าใจนะ
B-Wing's a maze. They'll never make it back alone.ตึก B มันวกวน พวกเขาไปกันเองไม่ได้หรอก
I must have gotten disoriented and wandered.ข้าคงจะสับสนวุ่นวาย และพูดวกวนนอกเรื่อง
Far from the ones who abandoned youหนีไปให้ไกลห่างมนุษย์ใจวกวน
I wonder if she's feeling wellท่าทางวกวนประสาทหรือไง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วกวน
Back to top