ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

meander

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *meander*, -meander-

meander ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
meander (vi.) เดินเรื่อยเปื่อย See also: เดินเล่น, เดินไปช้าๆอย่างไร้จุดหมาย, เดินเตร็ดเตร่ Syn. roam, twist, drift
meander (vi.) (แม่น้ำ) ไหลคดเคี้ยว See also: ลดเลี้ยว, คดเคี้ยว Syn. recoil, change, twine
meander (n.) การเดินเล่น See also: การเดินเรื่อยเปื่อย Syn. stroll, tramp
meander (n.) ทางวกเวียนไปมา See also: ทางคดเคี้ยว
meandering (adj.) คล้ายงู See also: เหมือนงูเลื้อย, ลักษณะเหมือนงู เช่น วกวน, คดเคี้ยว, คดโกง, ทรยศ Syn. snakelike, sinuous
meanderings (n.) การพูดหรือเดินวกเวียนไปมา Syn. rambling, nomadic
English-Thai: HOPE Dictionary
meander(มีแอน'เดอะ) vi. วกเวียน,ร่อนเร่,พูดวกเวียน. n. ทางวกเวียน,ทางเขาวงกต,การวกเวียน,การเคลื่อนที่วกเวียนไปมา., See also: meanderer n. meanderingly adv. meanderous adj., Syn. twist,turn
English-Thai: Nontri Dictionary
meander(vi) คดเคี้ยว,วกวน,ท่องเที่ยวไป,เร่รอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
meanderทางน้ำโค้งตวัด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Meander ทางน้ำโค้งตวัด ลำน้ำที่โค้งไปโค้งมาแลดูคล้ายเส้นเชือกที่วาง ขดไว้เป็นหยัก ๆ เป็นลักษณะของลำน้ำที่มักพบอยู่ในบริเวณที่ธารน้ำไหลผ่านไปในพื้นที่ค่อน ข้างราบ การกัดเซาะในทางลึกมีน้อยกว่าในทางข้าง กระแสน้ำที่ไหลมาปะทะตลิ่งด้านหนึ่งจะค่อยๆ กัดเซาะตลิ่งด้านนั้นให้พังทลายไปทีละน้อยๆ ในขณะเดียวกันตลิ่งด้านที่อยู่ตรงข้ามจะเกิดการทับถมงอกออกมา นานๆเข้าทางน้ำจึงโค้งมากขึ้น บางครั้งก็โค้งตวัดจนเกือบจะประชิดกัน ซึ่งถ้าหากประชิดกันมาก กระแสน้ำอาจเซาะตรคอคอดให้ขาดเป็นลำน้ำตัดตรงไป ส่วนที่โค้งอ้อมนั้นกลายเป้นบึงโค้งหรือทะเลสาบรูปแอก [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วนเวียน (v.) meander See also: wind, snake through Syn. วกวน, วกเวียน
เลี้ยวลด (v.) meander See also: wind, snake through Syn. วกวน, วนเวียน, วกเวียน
คดไปคดมา (adj.) meandering See also: winding, zigzaging, tortuous Ops. ตรง
คดไปคดมา (adj.) meandering See also: winding, zigzagging, tortuous Ops. ตรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And then possibly meander Over to frank's pancreatic failure,และเป็นไปได้ว่ามันอ้อมเกินไป จนตับอ่อนแฟรงค์วาย แต่
It meanders somewhat,มันเหมือนกับเดินเรื่ิอยเปื่อย ในอะไรสักอย่าง
I'd be first in line, but then, meandering exposition is kind of my thing.ฉันจะเป็นคนแรกที่เข้าคิวซื้อ แต่ก็นั่นแหละ การเบี่ยงเบนเรื่องราว\ เป็นเรื่องที่ฉันถนัด
What looks to the crow like meandering, is to the water the most efficient route from source to outlet.สิ่งที่มองเห็นคล้ายกับลำน้ำที่คดเคี้ยว ก็คือเส้นทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดของน้ำ จากแหล่งกำเนิดสู่ทางระบายน้ำ
My friend's meandering represents the short-term fluctuations, that's weather.หมายถึงระยะสั้นความผันผวน ที่สภาพอากาศ มันเกือบจะเป็นไปไม่ได้ ที่จะคาดการณ์
It's almost impossible to predict what will attract his interest next but not hard to know what the range of his meandering will be because I'm holding him on a leash.สิ่งที่จะดึงดูดความสนใจ ของเขาต่อไป แต่ไม่ยากที่จะรู้ว่าสิ่งที่ช่วง ของการคดเคี้ยวของเขาจะเป็น เพราะผมถือเขาจูง

meander ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弯弯曲曲[wān wān qū qū, ㄨㄢ ㄨㄢ ㄑㄩ ㄑㄩ, 弯弯曲曲 / 彎彎曲曲] curved; meandering; zigzagging
迤逦[yǐ lǐ, ㄧˇ ㄌㄧˇ, 迤逦 / 迤邐] meandering into the distance; winding on forever; tortuous

meander ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
メアンダー[, meanda-] (n) meander
迂曲[うきょく, ukyoku] (n,vs) meander
うねうね[, uneune] (adv,n,vs) (on-mim) winding; meandering; zigzag; sinuous; tortuous
くねくね;クネクネ;ぐねぐね;グネグネ[, kunekune ; kunekune ; gunegune ; gunegune] (adv,adv-to,vs) (on-mim) winding; meandering; wriggling; wiggling; waving; swaying; twisting and turning
九十九折;つづら折り;九十九折り;つづら折;葛折り;葛折[つづらおり, tsuduraori] (adj-no,n) winding; meandering; sinuous; zigzag
延々(P);延延;蜿蜒;蜿蜿;蜿々[えんえん, en'en] (adj-t,adv-to) (1) forever; endlessly; on and on; (2) meandering; wandering; winding; sinuous; serpentine; zigzagging; (P)
曲折[きょくせつ, kyokusetsu] (n,vs) windings; meanderings; complications; (P)
曲水[きょくすい, kyokusui] (n) meandering stream
曲流[きょくりゅう, kyokuryuu] (n,vs) meandering stream
蛇行[だこう, dakou] (n,vs) meandering; crawling; (P)

meander ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คด[v.] (khot) EN: bend ; turn ; curve ; crook ; meander ; wind ; be out of alignment FR: serpenter ; zigzaguer
คุ้ง[v.] (khung) EN: bend ; meander FR: serpenter ; onduler
ไหลคดเคี้ยว[v. exp.] (lai khotkhī) EN: meander FR: serpenter
เลี้ยวลด[v.] (līolot) EN: meander ; wind ; snake through FR: zigzaguer
วก[v.] (wok) EN: turn about ; turn back ; meander FR: serpenter ; zigzaguer
วกไปเวียนมา[v. exp.] (wok pai wīe) EN: meander ; use circumlocution ; ramble on FR:
วกไปวนมา ; วกไปวกมา[v. exp.] (wok pai won) EN: hang about/around ; walk about/around ; go round in a circle ; circle ; beat about the bush ; turn this way and that ; meander FR: tourner en rond ; tourner comme un ours en cage
วกเวียนไปมา[v. exp.] (wokwīen pai) EN: meander ; use circumlocution ; ramble on ; zigzag FR:
วกวน[v.] (wokwon) EN: wind ; meander ; go round ; circle ; beat about the bush ; go around in circles FR:
คดเคี้ยว[adj.] (khotkhīo) EN: twisting ; windling ; meandering ; sinuous FR: sinueux ; tortueux
คดโค้ง[adj.] (khot khōng) EN: crooked ; meandering FR:
คดไปคดมา[adj.] (khot pai kh) EN: meandering FR:
เลี้ยวลด[adj.] (līolot) EN: winding ; zigzag ; sinuous ; meandering ; tortuous FR: sinueux ; tortueux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า meander
Back to top