ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

labyrinth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *labyrinth*, -labyrinth-

labyrinth ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
labyrinth (n.) เขาวงกต See also: สิ่งที่มีทางเดินคดเคี้ยววกวน Syn. maze
labyrinth (n.) ความยุ่งยาก See also: ความสลับซับซ้อน Syn. perplexity
labyrinth (n.) หูชั้นใน Syn. inner ear, internal ear
English-Thai: HOPE Dictionary
labyrinth(แลบ'บะรินธฺ) n. ห้องหูชั้นใน,ทางวกวน,เขาวงกต,สิ่งที่วกเวียน,ความยุ่งยากสับสน, Syn. intricacy,maze,coil
English-Thai: Nontri Dictionary
labyrinth(n) เขาวงกต,ทางซับซ้อน,ความยุ่งยาก,หูชั้นใน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
labyrinthห้องหูชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Labyrinthห้องหูชั้นใน; หู, ห้องชั้นใน; หูชั้นใน; ลาบิริ้นท์; ลาไบรินธ์; หูส่วนใน; หูชั้นใน [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you know where the door to the labyrinth is?คุณรู้รึเปล่าคะว่าประตูเข้าเขาวงกตอยู่ที่ไหน?
And it so happens that I know a short cut... out of the whole labyrinth from here.และเผอิญว่า ผมรู้ทางลัด ออกจากเขาวงกตทั้งหมด จากที่นี่
Just a simple matter of finding our way through Emyn Muil an impassable labyrinth of razor-sharp rocks.มันจะง่ายไปไหม ที่เราจะเดินทางผ่าน อิมีน มูอิล เส้นทางเขาวงกต ซึ่งเต็มไปด้วยหินที่แหลมคม
I wish that I could unlock the labyrinth of my subconscious.พ่อหวังว่าพ่อสามารถแก้ปัญหาทางวงกตของจิตใต้สำนึก
Arthur must go to the Labyrinth of Gedref.อาร์เธอร์จะต้องไปที่เขาวงกตแห่ง เกเดรฟ
I've tried to smoke it out of that deathly labyrinth where it lives.ฉันพยายามรมควันให้มันออกมา จากเขาวงกตที่มันอาศัยอยู่
Have you guys ever seen Jim Henson's Labyrinth ?ไม่ คุณเคยดูข่าวช่องห้ามั้ย
Uh, Labyrinth has teenage Jennifer Connelly.ข่าวช่องห้ามีภาพข่าว ของยาที่กำลังถูกจัด
I should've warned you, one has to navigate a labyrinth of social nonsense before one can be fed here.ฉันควรเตือนเธอก่อน ต้องมีการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่งี่เง่า ก่อนที่ทุกคนจะได้กินอะไร
When Carleon was defeated by my father at the Battle of Denaria, he retreated to the Castle of Fyrien and it seemed that victory would be denied us, but my father knew of a secret labyrinth beneath the castle.ในการรบของเดนาเรีย เขาล่าถอยไปยังปราสาทของฟายเรียน และดูเหมือนชัยชนะจะไม่หยุดแค่นั้น\ เเต่พระบิดาข้ารู้ความลับของเขาวงกตข้างใต้ปราสาท
It will lead us to a labyrinth which holds a blade.มันจะนำเราไปสู่เขาวงกตซึ่งเป็นที่เก็บดาบ
The site is a labyrinth of cloud data that they can't trace beyond a firewall in the Ukraine.เว็บไซท์นี้คือเขาวงกตเมฆ เราไม่สามารถแกะรอยผ่าน ไฟร์วอลประเทศยูเครนได้

labyrinth ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迷宫[mí gōng, ㄇㄧˊ ㄍㄨㄥ, 迷宫 / 迷宮] maze; labyrinth

labyrinth ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナバス亜目[アナバスあもく, anabasu amoku] (n) (See キノボリウオ亜目・キノボリウオあもく) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air)
キノボリウオ亜目[キノボリウオあもく, kinoboriuo amoku] (n) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air)
ラビリンス[, rabirinsu] (n) labyrinth
ラビリンス・スパインフット;ラビリンススパインフット[, rabirinsu . supainfutto ; rabirinsusupainfutto] (n) labyrinth spinefoot (Siganus labyrinthodes, species of Western Central Pacific rabbitfish known from Indonesia and thought more widespread)
混迷状態[こんめいじょうたい, konmeijoutai] (n) chaotic state; turmoil; disarray; labyrinth
膜迷路[まくめいろ, makumeiro] (n) membranous labyrinth (of the inner ear); membraneous labyrinth
骨迷路[こつめいろ, kotsumeiro] (n) bony labyrinth (of the inner ear)
八幡の薮知らず;八幡の不知藪[やわたのやぶしらず, yawatanoyabushirazu] (n) labyrinth; maze
八幡知らず;八幡知藪[やわたしらず, yawatashirazu] (exp) labyrinth; maze
複雑多岐[ふくざつたき, fukuzatsutaki] (n,adj-na) complex and wide-ranging; labyrinthine

labyrinth ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เขาวงกต[n. exp.] (khao wongko) EN: labyrinth FR: labyrinthe [m]
วงกต[n.] (wongkot) EN: maze ; labyrinth FR: labyrinthe [m]
หูชั้นในอักเสบ[n. exp.] (hū chan nai) EN: labyrinthitis ; inflammation of the inner ear FR:
ยุ่งยาก[adj.] (yungyāk) EN: complicated ; complex ; involved ; convoluted ; labyrinthine ; thorny ; difficult ; hard FR: compliqué ; complexe ; inextricable ; épineux ; labyrinthique ; tordu (fig.) ; alambiqué

labyrinth ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Labyrinth {n} | Labyrinthe

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า labyrinth
Back to top