ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลดน้อยลง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลดน้อยลง*, -ลดน้อยลง-

ลดน้อยลง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลดน้อยลง (v.) decrease See also: reduce, lower, subside, recede, cut down, diminish, bring down, lessen Syn. ลดลง Ops. เพิ่มขึ้น, เพิ่มมากขึ้น
English-Thai: HOPE Dictionary
abate(อะเบท') vt.,vi. ลดน้อยลง, บรรเทา, เลิกล้ม, เลิก, ระงับ, Syn. lessen, moderate
alleviative(อะลี' วิเอทิฟว, อะลี' วอะโทรี) adj. ซึ่งทำให้ลดน้อยลง, ซึ่งบรรเทา
unabated(อันอะเบ'ทิด) adj. ไม่ลดน้อยลง,ไม่อ่อนลง
belittle(บิลิท'เทิล) {belittled,belittling,belittles} vt. ดูถูก,ดูแคลน,ทำให้ความสำคัญลดน้อยลง, See also: belittler n. ดูbelittle, Syn. deride ###A. promote
cool(คูล) {cooled,cooling,cools} adj. เย็น,เย็นสบาย,เยือกเย็น,สุขุม,เฉยเมย,หน้าด้าน,หน้าหนา,ไร้ความกระตือรือร้น,ไร้อารมณ์,ดีเลิศ (แสลง) vi. เย็นลง,มีอารมณ์น้อยลง,กระตือรือร้นน้อยลง. vt. ทำให้เย็นลง,ทำให้สงบลง,ทำให้ลดน้อยลง (ความโกรธอารมณ์), See also: co
deplete(ดิพลีท') vt. ทำให้หมดสิ้นหรือลดน้อยลงมาก,ทำให้สูญเสีย,ทำให้ว่างเปล่า,บรรเทา, See also: depletion n. ดูdeplete depletive adj. ดูdeplete, Syn. empty ###A. fill
diminish(ดิมิน'นิช) vt. ทำให้ลดน้อยลง,ลดลง,ดูหมิ่น vi. ลดลง, See also: diminishable adj.
dwindle(ควิน'เดิล) {dwindled,dwindling,dwindles} vi. เล็กลง,หด,ลดน้อยลง,ทรุดโทรม,เสื่อมโทรม,สูญเสีย. vt. ทำให้เล็กลง,ทำให้หกลง, Syn. decrease,diminish,fade
fadeless(เฟด'ลิส) adj. สีไม่ตก,ไม่ร่วงโรย,ไม่ลดน้อยลง.
fritter(ฟริท'เทอะ) vi.,vt. (ทำให้) สูญสิ้น,สิ้นเปลือง,แตกหรือแยกออกเป็นชิ้น ๆ ,หดตัว,เสื่อม,ลดน้อยลง n. เศษเล็กเศษน้อย., See also: fritterer n., Syn. shrink,degenerate
mitigate(มิท'ทะเกท) v. ทำให้เบาบาง,ทำให้ลดน้อยลง,แบ่งเบา, See also: mitigable adj. mitigatedly adv. mitigation n. mitigator n. mitigative adj mitigatory adj., Syn. abate ###A. intensify
obtund(อับทันดฺ) vt. ทำให้เฉื่อยชา,ผ่อนคลาย,บรรเทา,ทำให้ลดน้อยลง, Syn. blunt. dull,deaden
obtundent(อับทัน'เดินทฺ) adj. ซึ่งทำให้เฉื่อยชา,ซึ่งผ่อนคลาย,ซึ่งบรรเทาความเจ็บปวด,ซึ่งทำให้ลดน้อยลง n. ยาบรรเทาปวด,ยาผ่อนคลาย
quell(เควล) vt. ทำให้สงบ,ปราบ,ดับไฟ,ระงับ,ทำให้บรรเทา,ทำให้ลดน้อยลง, See also: quellable adj. queller n., Syn. suppress
reductive(รีดัค'ทิฟว) adj. ลดลง,ลดน้อยลง,ย่อ,หด n. สิ่งที่ทำให้เกิดขบวนการreduction (ดู) ,
remission(รีมิช'เชิน) n. การอภัยโทษ,การให้อภัย,การยกหนี้,การยกเว้นภาษี,การบรรเทา,การลดน้อยลง,การปลดหนี้, See also: remissive adj. remissiveness n., Syn. pardon,amnesty,abatement
scant(สแคนทฺ) adj. ขาดแคลน,ไม่พอเพียง,มีน้อย,เกือบไม่มี. vt. ทำให้ขาดแคลน,ทำให้ลดน้อยลง,ทำให้ไม่เพียงพอ,กระทำอย่างไม่เพียงพอ, See also: scantly adv. scantness n., Syn. scanty,meager,sparse,restrict
shorten(ชอร์ท'เทิน) vt. ทำให้สั้น,ทำให้ลดน้อยลง,ย่อ,หดสั้น,ลดขนาด,ลดกำลัง,ลดประ-สิทธิภาพ,ทำให้กรอบ. vi. หดสั้น,ลดลง,สั้นลง,เตี้ยลง. -shortener n., Syn. lessen,reduce
squeeze(สควีซ) vt.,vi.,n. (การ) บีบ,รัด,เบียด,คั้น,กด,อัด,รีด,ขูดรีด,บังคับ,ทำให้ลดน้อยลง,สกัด,ดัน,กอด,จำนวนเล็กน้อย,สิ่งที่บีบหรือคั้นออก,ค่าธรรมเนียม,เงินหักเก็บ,กลุ่มคนที่เบียดเสียดกัน, See also: squeezer n., Syn. press,compr
subdue(ซับดู',ซับดิว') vt. ทำให้ลดน้อยลง,ทำให้อ่อนลง,ลดเสียงลง,ทำให้เชื่อง,เอาชนะ,พิชิต,ทำให้สงบ,ข่มอารมณ์,บรรเทา., See also: subduableadj. subdueness n. subduably adv. subduer n.
subdued(ซับดูด',ซับดิวดฺ') adj. เงียบ,เงียบสงบ,ลดน้อยลง,อ่อนลง,ถูกพิชิต,บรรเทาลง,ข่มอารมณ์,ลดเสียงลง, Syn. quiet,inhibited
tie(ไท) vt. (ใช้เชือกหรือสายอื่น ๆ) ผูก,มัด,ต่อ,รัด,โยง,จำกัด,ทำคะแนนเท่ากัน,ผูกพันเป็นสามีภรรยา vi. ผูก,มัด,ต่อ,รัด,โยง,ทำคะแนนเท่ากัน, -Phr. (tie down ทำให้ลดน้อยลง,จำกัด) , -Phr. (tie up มัดแน่น ผูกแน่น ขัดขวาง สกัด หยุดยั้ง จอดเรือ ยุ่งมาก) n. สิ่งที่ใช้ผูก
unremitting(อันรีมิท'ทิง) adj. ไม่ลดหย่อน,ไม่ลดน้อยลง,ไม่ต่อเนื่อง,ขาดสาย,ไม่หยุดยั้ง., See also: unremittingness n., Syn. incessant
whittle(วิท'เทิล) vt.,.vi. เหลา,เฉือน,ตัด,เกลา,ถาก,หั่นให้น้อยลง,เอาออกทีละน้อย,ทำให้ลดน้อยลง n. มีด (โดยเฉพาะที่มีขนาดใหญ่) ., See also: whittler n.
English-Thai: Nontri Dictionary
abate(vi) บรรเทา,ลดน้อยลง,เบาบาง
abatement(n) การหยุด,การเลิก,การระงับ,การลดน้อยลง
deplete(vt) ใช้หมด,ทำให้สูญเสีย,ทำให้สิ้นเปลือง,ทำให้ลดน้อยลง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Detoxificationการล้างพิษ,การถอนพิษยา,ขบวนการขจัดพิษ,กำจัดพิษ,การกำจัดพิษ,รูปที่ไม่มีฤทธิ์ยา,ทำลายสิ่งที่เป็นพิษ,การทำให้สารเป็นพิษลดน้อยลง,การถอนยา [การแพทย์]
Hepatitisโรคตับอักเสบโรคตับอักเสบ (hepatitis) เป็นโรคที่เซลล์ของตับมีการอักเสบเกิดขึ้น เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย การดื่มสุราเป็นประจำ พิษของยาบางชนิด แต่การติดเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุของโรคตับอักเสบที่พบบ่อยที่สุด ผู้ป่วยโรคตับอักเสบจะมีอาการเจ็บแน่นบริเวณตับ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เหนื่อยง่าย ผู้ป่วยบางรายมีอาการไข้ต่ำ คลื่นไส้ อาเจียน ต่อมาผู้ป่วยบางรายจะมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง หลังจากนั้นอาการต่างๆ จะลดน้อยลง ผู้ป่วยเข้าสู่ระยะพักฟื้น โดยอาจกินเวลานานหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนกว่าจะหายเป็นปกติ โรคตับอักเสบชนิดเฉียบพลันเป็นโรคตับอักเสบที่มีระยะเวลาการดำเนินโรคไม่นาน ผู้ป่วยมีอาการน้อยลงและหายขาดภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน ส่วนโรคตับอักเสบชนิดเรื้อรังเป็นโรคตับอักเสบที่มีการดำเนินโรคนานกว่า 6 เดือน
tape driveเครื่องขับเทปแม่เหล็กอุปกรณ์สำหรับใช้บันทึก/อ่านข้อมูลจำนวนมากลงบนเทปแม่เหล็ก เดิมทีนั้นเทปแม่เหล็กได้รับความนิยมสำหรับใช้ในการบันทึกข้อมูลเพื่อให้โปรแกรมอ่านไปใช้งานต่อมาภายหลังเมื่อเครื่องขับจานแม่เหล็กมีราคาถูกลง ความนิยมใช้เทปแม่เหล็กจึงลดน้อยลง ปัจจุบันนี้เรานิยมใช้เทปแม่เหล็กสำรองข้อมูลและโปรแกรมไว้เพื่อนำกลับมาใช้งานเมื่อข้อมูลและโปรแกรมเดิมสูญหายหรือเสียหายไปมากกว่า [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
extenuate (vt.) ลดน้อยลง (ความผิด, ข้อผิดพลาด) See also: บรรเทาเบาบาง Syn. diminish, lessen, reduce
cool (vi.) ลดน้อยลง (อารมณ์, ความโกรธ, ความกระตือรือร้น) Syn. cool down
evanesce (vi.) ลดน้อยลงเรื่อยๆ จนไม่มีเหลืออยู่ (ทางวรรณคดี) Syn. disappear, fade, vanish
cool (vt.) ทำให้ลดน้อยลง (อารมณ์, ความโกรธ, ความกระตือรือร้น) Syn. cool down
derogate from (phrv.) ทำให้ลดน้อยลง (โดยเฉพาะสิ่งที่ดี) See also: ทำให้ด้อยลง, ทำให้ถดถอย
lessening (n.) การลดน้อยลง See also: การบรรเทาลง Syn. abatement, decrease
mitigate (vt.) ทำให้ลดน้อยลง See also: ทำให้ทุเลาลง, แบ่งเบา, บรรเทา Syn. alleviate, lessen, moderate
subsidence (n.) การลดน้อยลง See also: การบรรเทาลง Syn. abatement, decrease, lessening
unmitigated (adj.) ไม่ลดน้อยลง See also: ไม่บรรเทา, ไม่ผ่อนคลาย
wane (n.) การลดน้อยลงเรื่อยๆ
wane (n.) ช่วงเวลาที่ลดน้อยลงเรื่อยๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It may take a little time for the grogginess to dissipate.มันจะใช้เวลาไม่นานให้อาการมึดลดน้อยลง
The almost instantaneous benefits will then put everyone's concerns to rest.ผลประโยชน์ที่เกือบจะเห็นผลได้ในทันที จะทำให้ความกังวลของทุกคนลดน้อยลง
THE PRESSURES ARE NO LESS.ความกดดันก็ไม่ได้ลดน้อยลงไป
The volunteer is slowing downความอาทร ลดน้อยลงทุกที
Innovative farmers, sculptors, exceptional navigators, they were caught in the vise of overpopulation and dwindling resources.ชาวนาผู้บุกเบิก, ประติมากร นักเดินเรือผู้เชี่ยวชาญ พวกเขาประสบปัญหาประชากรมากเกินไป กรอปกับทรัพยากรที่ลดน้อยลง
The new arrivals are mostly farmers forced off the land for economic or demographic reasons, or because of diminishing resources.ผู้ที่ย้ายมาใหม่ส่วนใหญ่ เป็นชาวนาซึ่งละทิ้งที่ดิน เหตุผลอาจเนื่องมาจากเศรษฐกิจ, ประชากร หรือทรัพยากรลดน้อยลง
That will reduce our numbers here.นั้นจะทำจำนวนคนของเราที่นี้ลดน้อยลงนะ
Every year there's fewer of you, right?ทุกๆปีคนของเธอก็ลดน้อยลงใช่ไหม
You walk away, and he's powerless.คุณเดินออกไป พลังของเขาจะลดน้อยลง
If The Architect is a mad Russian, that doesn't narrow down our list of possibles.ถ้านักออกแบบเป็นไอ้พวก รัสเซียสติแตก ก็ไม่ได้ช่วยให้รายชื่อผู้ต้องสงสัย มันลดน้อยลงเลย
I mean, I knew things had cooled over the years between Hortencia and myself, but a coup d'état?ฉันรู้ว่าสิ่งต่างๆมันลดน้อยลง มาหลายปีระหว่างฉันกับฮอเต็นเซีย แต่การรัฐประหารนี่ล่ะ
But you've got this knack. You spread us thinner and thinner.แต่นายทำอะไรอยู่ ทำให้จำนวนคนของเราลดน้อยลงเรื่อยๆ
She's been extremely agitated, and the paranoia hasn't abated.เธอถูกปั่นป่วนมาก และความหวาดระแวงก็ยังไม่ลดน้อยลงเลย
We don't want Arthur to think Elyan's loyalties are divided.พวกเราไม่อยากให้อาเธอร์คิดว่า ความซื่อสัตย์ของเอลยานลดน้อยลง
After tonight, everyone is gonna be talking about how I'm back and your days are numbered.และหลังจากคืนนี้ ทุกคนก็จะพูดถึง ว่าที่ฉันกลับมา และเวลาของเธอก็จะลดน้อยลง
A waning moon will definitely make your reunion with your psycho ex-boyfriend a lot more palatable to me.แสงจันทร์ที่ลดน้อยลงจะทำให้ การกลับมาเจอกันใหม่ของเธอ กับแฟนเก่าโรคจิต ทำให้ฉันพอใจมากขึ้นเท่านั้น
It dissipates with time as your body gets used to the change.มันจะค่อยๆ ลดน้อยลงตามเวลา ขณะที่ร่างกายของเธอชินกับการเปลี่ยนแปลง
Just because I pay you for your services doesn't diminish our friendship.เพียงเพราะฉันต้องจ่ายเงิน สำหรับการให้บริการของคุณไม่ได้ มิตรภาพของเราลดน้อยลง
Their numbers dwindle.ตัวเลขของพวกเขาลดน้อยลง
That doesn't make it any less true.เรื่องนั้นไม่ทำให้ความจริงลดน้อยลงหรอก
While confined to a tracking anklet, you've helped Agent Burke clear an impressive 94% conviction rate.ในขณะที่คุณถูกควบคุมโดยกำไลข้อเท้าติดตามตัว คุณช่วยเจ้าหน้าที่เบิร์ก อัตราการลงโทษลดน้อยลงถึง 94 % ช่างน่าประทับใจ
When Katrina and I met, the witch trials... though less pervasive...ตอนที่ผมกับแคทริน่าเจอกันครั้งแรก พวกแม่มดถูกสอบสวนอย่างทรมาน จนทำให้มีจำนวนลดน้อยลง...
To help you survive against them.แต่พี่น้องเรากลับลดน้อยลงเรื่อยๆ
Years of frigid cold alternating with millennia of stifling heat battered a dwindling population of plants and animals.สลับกับพันปีของร้อนอบอ้าว ซึ้งประชากรลดน้อยลง ของพืชและสัตว์ พวกเขาไม่มีโอกาส
The last internal combustion engine is placed in a museum, as the effects of climate change reverse and diminish.เครื่องยนต์สันดาปภายในที่ผ่านมา จะอยู่ในพิพิธภัณฑ์ ขณะที่ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศย้อนกลับและลดน้อยลง
But we both know your good works are mitigated by your evil deeds.แต่เราต่างก็รู้ว่า ด้านดีของคุณลดน้อยลง โดยการกระทำเลวร้ายของคุณ
Well, we are not demoralized.ขวัญกำลังใจเราไม่ได้ลดน้อยลงนะคะ
Readings indicate cloud density diminishing, sir.อ่านบ่งบอกถึงความหนาแน่น ของเมฆลดน้อยลงครับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลดน้อยลง
Back to top