ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปานกลาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปานกลาง*, -ปานกลาง-

ปานกลาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปานกลาง (adv.) moderately See also: middlingly, averagely Syn. พอควร, พอประมาณ, พอสมควร
English-Thai: HOPE Dictionary
acidulous(อะซิด' ดิวลัส) adj. ค่อนข้างเปรี้ยว, รุนแรง, ทารุณ, เป็นกรดปานกลาง. -acidulent adj.
altocumulus(แอลโทคิว' มิสลัส) n., (pl. -lus) ชั้นเมฆที่อยู่สูงปานกลางระดับ 8,000-20,000 ฟุต มีลักษณะเป็นก้อนกลุ่มที่กลม
cerise(ซะรีซ') adj.,n. แดงปานกลางจนถึงแดงเข้ม
cobblestonen. หินกลม เล็ก ๆ ตามธรรมชาติ,กรวดขนาดปานกลาง
doberman pinscher(โด'บะมัน พิน'เชอะ) n. สุนัขพันธุ์เยอรมันที่มีหางสั้นมีรูปร่างขนาดปานกลาง
fair(แฟรฺ) adj. ยุติธรรม,ถูกต้อง,ซื่อสัตย์,ใหญ่พอสมควร,มาก,ปานกลาง,ดีพอใช้,สภาพ,สวยงาม,ไม่มีจุดด่างพร้อย,สะอาด,ชัดเจน,มีผิวพรรณดี,มีเสน่ห์., See also: fairness n. -adv. สุภาพ,ยุติธรรม. -Phr. (fair and square ซื่อสัตย์,ตรงไปตรงมา) . -Phr. (see fair ตัด
fairly(แฟร'ลี) adj. อย่างตรงไปตรงมา,อย่างยุติธรรม,อย่างปานกลาง,โดยความเป็นจริง,โดยสิ้นเชิง, Syn. justly
intermediate(อินเทอมี'เดียท) adj. ระหว่างกลาง,ปานกลาง,n. สิ่งปานกลาง,ผลิตผลระหว่างทาง (ของกระบวนการทางเคมี) ,รถยนต์ขนาดปานกลาง,คนไกล่เกลี่ย,คนกลาง,ตัวสื่อ. vt. ทำหน้าที่เป็นคนกลาง,ทำหน้าที่เป็นคนไกล่เกลี่ย,สอดแทรก., See also: intermediation n. intermediator
meanly(มีน'ลี) adj. อย่างต่ำต้อย,อย่างน่าดูหมิ่น,อย่างขี้เหนียว,อย่างเห็นแก่ตัว,อย่างเลวทราม adv. อย่างปานกลาง,อย่างพอควร
mediocre(มีดิโอ'เคอะ) adj. เกี่ยวกับคุณภาพปานกลาง,ไม่ดีไม่เลว,สามัญ,เกือบไม่พอ
mediocrity(มีดีออค'ริที) n. คุณภาพที่ปานกลาง,ความสามัญ,ความไม่ดีไม่เลว,ความเกือบไม่พอ
mezzo forte(เมท'โซฟอร'เท) adj. เสียงดังปานกลาง
mezzo piano(เมท'โซพิอา'โน) adj. เสียงต่ำปานกลาง
mezzo-relievo(เมท'โซริลี'โว) n. การแกะสลักชนิดลึกหรือสูงปานกลาง
mid(มิด) adj.,prep ตรงกลาง,ปานกลาง,กลาง,พอประมาณ n. ตำแหน่งกลาง,ตรงกลาง
middle(มิด'เดิล) adj.,n. กึ่งกลาง,ตอนกลาง,กลาง,ปานกลาง,พอประมาณ., Syn. central
middleweight(มิด'เดิลเวท) n. บุคคลหนือคู่ต่อสู้ที่มีน้ำหนักปานกลาง (147-160ปอนด์) adj. เกี่ยวกับน้ำหนักดังกล่าว
middling(มิด'ลิง) adj.,adv. ปานกลาง,ดีพอใช้,ซึ่งมีสุขภาพดีพอใช้ n., See also: middlings n.,pl. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพหรือขนาดปานกลาง. middlingly adv., Syn. mid,medium
moderate(มอด'เดอริท) adj. ปานกลาง,พอสมควร,พอประมาณ,ไม่รุนแรง,ไม่มากเกินไป,เพลา ๆ n. ผู้มีข้อคิดเห็นไม่รุนแรง v. บรรเทา,ทำให้น้อยลง,เป็นพิธีกร,เป็นประธานการดำเนินงาน., See also: moderately adv. moderateness n., Syn. sparing
passably(พาส'ซะบลี) adv. พอควร,ปานกลาง
second-rate(เซค'เคินเรท) adj. ชั้นสอง,ชั้นรอง,ด้อยคุณภาพ,ปานกลาง, See also: second-rateness n. second-rater n., Syn. second-class
sort(ซอร์ท) n. ชนิด,ประเภท,จำพวก,ตัวอย่าง,ลักษณะ,ท่าทาง,อากัปกิริยา vt. แยกประเภท,แยกกลุ่ม แบ่งกลุ่ม. vi. คบค้าสมาคม,ผสมผสาน,ผูกมิตรกับ,เหมาะกับ,ตกลง. -Phr. (of sorts ชนิดเลวหรือปานกลาง) -Phr. (sort of ค่อนข้างทีเดียว), See also: sortable adj.
spaniel(สแพน'เยิล) n. สุนัขขนาดเล็กหรือปานกลางชนิดหนึ่งที่มีขนยาว และหูยาน,บุคคลที่ยอมตามผู้อื่น
temperate(เทม'เพอเรท) adj. ควบคุมอารมณ์,บังคับตัวเอง,พอควร,ปานกลาง,ไม่เลยเถิด,เหมาะกับกาลเทศะ, See also: temperateness n., Syn. calm,cool,mild
English-Thai: Nontri Dictionary
intermediate(adj) กลางทาง,อยู่ระหว่างกลาง,ปานกลาง
meanly(adv) อย่างเลว,อย่างตระหนี่,อย่างพอควร,อย่างปานกลาง
medial(adj) อยู่ตรงกลาง,มัธยะ,ปานกลาง,กึ่งกลาง,อยู่ระหว่างกลาง
median(adj) อยู่ตรงกลาง,มัธยะ,ปานกลาง,กึ่งกลาง,อยู่ระหว่างกลาง
mediocre(adj) ปานกลาง,สามัญ
mediocrity(n) ความสามัญ,คุณภาพปานกลาง
medium(adj) ปานกลาง,เป็นสายกลาง,ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง,เป็นตัวกลาง
mid(adj) ระหว่างกลาง,ตรงกลาง,ปานกลาง,พอประมาณ
middle(adj) กลาง,ตอนกลาง,ปานกลาง,กึ่งกลาง,พอประมาณ
middling(adj) ปานกลาง,ดีพอใช้
moderate(adj) ปานกลาง,พอควร,ย่อมเยา,พอประมาณ
passable(adj) ผ่านไปได้,พอควร,ดีปานกลาง,ยอมรับได้
temperate(adj) ปานกลาง,ควบคุมอารมณ์,เหมาะกับกาลเทศะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
moderateปานกลาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
demi relief; mezzo-rilievo; middle reliefรูปนูนปานกลาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
GMT (Greenwich Mean Time)จีเอ็มที (เวลาปานกลางกรีนิช) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Greenwich Mean Time (GMT)เวลาปานกลางกรีนิช (จีเอ็มที) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
imbecileคนปัญญาอ่อนปานกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mezzo-rilievo; demi relief; middle reliefรูปนูนปานกลาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
MF (medium frequency)เอ็มเอฟ (ความถี่ปานกลาง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
MSI (medium scale integration)เอ็มเอสไอ (วงจรรวมความจุปานกลาง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moderateปานกลาง [การแพทย์]
Erosion การกร่อน หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง กระบวนการหนึ่งหรือหลายกระบวนการที่ทำให้ สารเปลือกโลกหลุดไป ละลายไป หรือกร่อนไปโดยตัวการธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ ลมฟ้าอากาศ สารละลาย การครูดถู การนำพา ทั้งนี้ไม่รวมการพังทลายเป็นกลุ่มก้อน เช่น แผ่นดินถล่ม หรือภูเขาไฟระเบิด ความรุนแรงการกร่อน (erosion classes) แบ่งได้ดังนี้ - ไม่มีการกร่อน (none eroded) - กร่อนเล็กน้อย (slight serere eroded) - กร่อนปานกลาง (moderately serere eroded) - กร่อนรุนแรง (serere eroded) - กร่อนรุนแรงมาก (very serere eroded) หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง การสูญเสียของผิวหน้าดินเนื่องจากการไหลเซาะ ของน้ำหรือจากลมฟ้าอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Intermediateระหว่างปฎิกิริยา, ปานกลาง, ระยะกลาง, ระดับกลาง, อินเทอร์มิเดียต [การแพทย์]
Mildขั้นปานกลาง, อ่อน, น้อย, ไม่รุนแรง, อาการน้อย, อาการเพียงเล็กน้อย, เป็นน้อย, เล็กน้อย [การแพทย์]
Moderately Advancedระยะลุกลามมากพอควร, ขั้นปานกลาง [การแพทย์]
Technical analysisการวิเคราะห์ทางเทคนิควิธีการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ระดับราคาหลักทรัพย์ และปริมาณการซื้อขายเป็นข้อมูลแสดงเป็นแผนภูมิ(รูป กราฟ) ชนิดต่าง ๆ ให้ทราบถึงรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ในอดีต เพื่อจะใช้กำหนด หรือคาดหมายแนวโน้มของราคาในอนาคตของหลักทรัพย์นั้น โดยทั่วไปการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะใช้วิเคราะห์ เพื่อคาดหมายแนวโน้มในระยะสั้น หรือระยะปานกลาง เพื่อใช้ตัดสินใจเลือกจังหวะเวลาในการเข้าซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ แต่ก็อาจใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อดูการเคลื่อนไหวที่เป็นวัฏจักรระยะยาว (Long-Term Cycle) ได้ด้วย การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะต่างจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ตรงที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหุ้นมาประกอบการวิเคราะห์ [ตลาดทุน]
Tertiary Recoveryการผลิตขั้นตติยภูมิเมื่อมีการผลิตขั้นปฐมภูมิและขั้นทุติยภูมิแล้ว เปอร์เซ็นต์ของน้ำมันดิบที่ผลิตได้ก็ยังไม่สูงมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันดิบชนิดหนักและชนิดปานกลาง ดังนั้นจึงมีน้ำมันดิบเหลือพอที่จะ กระตุ้นให้เกิดการใช้การผลิตขั้นตติยภูมิขึ้น การผลิตขั้นตติยภูมินี้อาจแบ่งเป็น 3 ชนิด คือชนิดที่ใช้กระบวนการความร้อน (thermal process) ชนิดที่ใช้กระบวนการผสมตัว (miscible process) และชนิดที่ใช้กระบวนการทางเคมี (chemical process) โดยชนิดแรกส่วนมากใช้กับแหล่งกักเก็บน้ำมันดิบชนิดหนัก และสองชนิดหลังใช้กับแหล่งกักเก็บน้ำมันดิบชนิดเบา และชนิดปานกลางแต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูง และผลการทดลองใช้จริงไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ การใช้การผลิตขั้นตติยภูมิจึงไม่แพร่หลาย [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
average (adj.) ปานกลาง Syn. medium, normal, ordinary
fair (adj.) ปานกลาง See also: ค่อนข้างดี Syn. average
middle (adj.) ปานกลาง See also: พอประมาณ, เป็นกลาง, กลางๆ Syn. average, central, halfway, in-between
middling (adj.) ปานกลาง Syn. mediocre, ordinary, average
moderate (adj.) ปานกลาง See also: พอสมควร, กลางๆ Syn. temperate, average, medium, fair Ops. immoderate, excessive, heavy
pink (n.) คนหัวเอียงซ้ายในทางการเมือง (ปานกลาง)
steerageway (n.) ความเร็วปานกลาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Rain, wintry showers, moderate or full...ฝนที่อาบน้ำหนาว, ปานกลาง หรือเต็มรูปแบบ
Medium, a little larger than yours, proportion to the body natural.ปานกลาง น่าจะใหญ่กว่าของคุณนิดหน่อย สัดส่วนปกติตามธรรมชาติ
Fair to middling.ปานกลางถึงค่อนข้างดี
Ham sand, Miracle Whip, Canadian on the side.แฮม, วิปครีมมิราเคิล มีเครื่องเคียงด้วยนะ สเต๊คสุกปานกลาง
As a result, the grades are all mediocre.คะแนน อยู่ในระดับปานกลาง
I'm picking up a moderate vibration.ฉันหยิบขึ้นมาสั่นสะ เทือนในระดับปานกลาง
This is totally decent, and it's 300. Wow! This shit is top of the line.อันนี้เกรดปานกลาง 300 เหรียญ ไอ้เชี่ยนี่เป็นรุ่นท้อปเลย
So, it's one medium pie, no mozzarella, extra olives and extra anchovies, which amounts to $11.95.ที่สั่ง, สุกปานกลาง ไม่ใส่ โมซซาเรล่า, เพิ่มน้ำมันมะกอกและเพิ่มแอนโชวี่ ทั้งหมดราคา 11.95 ดอลล่า
Seven billy goats gruff, medium rare.เสียงร้องแกะตัวผู้เจ็ดตัว สุกปานกลาง
It's not my fault that so many people are willing to settle for mediocrity.มันก็ไม่ใช่ความผิดของแม่นี่ ที่คนเยอะแยะ ยอมที่จะมีคุณภาพแค่ปานกลาง
Got a big drinker,medium drinker, now I got a no-drinker.ได้คนดืมหนัก กับคนดืมปานกลางแล้ว ตอนนี้ก็ได้คนไม่ดื่มแล้ว
It's an intermediate level move. Watch itยากขึ้นมาอีกหน่อย เป็นท่าระดับปานกลางน่ะ ดูซะ
What I do, I cut this in strips, and then we gonna cut this...กับน้ำมันมะกอก ใช้ความร้อนปานกลาง จากนั้นที่ผมจะทำคือ ตัดออกมาเป็นเส้น
New York steak, medium rare.นิวยอร์คสเต็ค สุกปานกลาง
Judging by the quality of the clothing he put his first victim in, we believe he comes from a middle-class background.พิจารณาจากเสื้อผ้าที่เขาสวม ให้เหยื่อรายแรก เราเชื่อว่าเขามาจากฐานะปานกลาง
He's passing his subjects. He has average grades.ผลการเรียนของเขาอยู่ในระดับปานกลาง
Well...tests have shown that children under moderate trauma have a tendency to apply themselves academically... ..as a method of coping.เอ่อ มีผลการทดสอบแสดงว่าเด็กภายใต้แรงกดดันปานกลาง มีแนวโน้มที่จะ เรียนรู้การปรับตัวเอง ด้วยวิธีทำตามแบบอย่าง
So for lunch I would love a 20 ounce porter steak, medium, maybe a little charred.มื้อกลางวันผมชอบกินสเต็กหมู 20 ออนซ์ สุกปานกลาง หรือย่างไฟอ่อน ๆ
I got dibs on the breast.เรามีทั้งสุกนิดหน่อย สุกปานกลาง และกรอบนอกนุ่มในร้อนๆ
Medium height, medium weight.ความสูงปานกลาง น้ำหนักก็ปานกลาง
Mostly white and middle class.ส่วนใหญ่เป็นคนผิวขาว ฐานะปานกลาง
In his everyday life, With everyone Except his partner.ฉลาดปานกลาง และอารมณ์แปรปรวน
And the guys in the middle are never there.คนฐานะปานกลางไม่เคยได้เข้าไป
Yeah, medium velocity.ใช่ การกระจายตัว อยู่ในอัตราปานกลาง
Produced medium-velocity spatter, average range.เกิดรอยเลือดกระจายตัว อัตราความเร็วปานกลาง, ทิศทางเสมอกัน
You're holding two moderate spell cards, a small rock and a potion of Zancor, which will be about as much help as an air conditioner on the ice planet Hoth.นายถือไพ่คาถาปานกลางสองใบ จุลอัคคีกับยาพิษของซานคอร์ ซึ่งไม่ต่างกับเอาแอร์คอนดิชั่น
Yeah. It's true. Chipmunks are average.ใช่ จริงๆนะ กลุ่มกระรอกปานกลาง
You know, there's nothing wrong with being average.หัวปานกลางก็ไม่เห็นเป็นไรนี่
No, chipmunks are average.ไม่ใช่ กลุ่มกระรอกต่างหากปานกลาง
So, assuming that the figures in the Hazmat suits are of average height, then this structure here must be about four to five meters tall.งั้นสมมติว่ารูปร่างที่อยู่ในชุด ฮาซแมท มีความสูงปานกลาง งั้นโครงร่างที่อยู่ตรงนี้ต้อง สูงประมาณ 4
How he could possibly produce anything other than a mediocre product at best.การที่เขาอาจจะสามารถผลิตสิ่งอื่น ได้ระดับปานกลางที่ดีที่สุดยังไง
* That's good, bad or mediocre ** ทั้งดี,ไม่ดี และปานกลาง *
Could I get a steak, medium, please?ผมขอสเต็ก สุกปานกลาง
Medium drip. BLAINE: Me.แบบบดปานกลาง ของฉัน ขอบใจมาก
Second-class students have average talent, but work hard.นักเรียนห้องสองมีความสามารถปานกลาง แต่ต้องฝึกหนัก
He's average height, kind of on the skinny side...เขาสูงปานกลาง ค่อนข้างผอม...
Billie is a gifted medium. She can help.บิลลี่มีพรสวรรค์ปานกลาง เธอช่วยได้
Although the grades aren't particularly high in shooting and martial arts, they are still average, however.ถึงแม้ว่าเกรดในเรื่องการยิงปืนและศิลปะการต่อสู้ ไม่ได้สูงเป็นพิเศษนัก อย่างไรก็ตามพวกมันก็ยังอยู่ในระดับปานกลาง
It's not that kind of mediocre hotel or restaurant.ที่นี่ไม่ใช่โรงแรมหรือร้านอาหารระดับปานกลางนะ
Medium height, medium build, white, 50s.สูงปานกลาง หุ่นปานกลาง ผิวขาว อายุราวๆ 50

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปานกลาง
Back to top