ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปรามาส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปรามาส*, -ปรามาส-

ปรามาส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรามาส (v.) insult See also: contempt, defame, slander, condemn, affront Syn. ดูถูก, สบประมาท, ดูแคลน, ดูหมิ่น, หยาม
English-Thai: Nontri Dictionary
abuse(n) การปรามาส,การเหยียดหยาม,การดูถูก,การด่าว่า
abusive(adj) ที่ถูกปรามาส,ที่ถูกเหยียดหยาม,ที่ถูกด่าว่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
affront (n.) คำปรามาส See also: คำดูแคลน Syn. insult, indignity, offense
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That worm of a stock boy has created an affront to the dignity of this store.เจ้าทึ่มไร้สมองนั่นได้กระทำการปรามาส ความภูมิฐานอันสูงส่งของห้างนี้
In high school, you were quite overweight, hence the derision from the other students.สมัยมัธยมปลาย คุณค่อนข้างน้ำหนักเกิน ถูกปรามาสจากนักเรียนคนอื่นๆ
You're an affront to the balance of the universe, and you cause disruption on a global scale.พวกเธฮเป็นเหมือน คำปรามาส \ ต่อความสมดุลของจักรวาล และพวกเธอก่อให้เกิดความยุ่งยาก \ ระดับโลกเลยทีเดียว
This kind of abuse and teasing will bring back all those childhood memories.การปรามาสและรังแก จะกลับมาเหมือนความทรงจำวัยเยาว์อีกครั้ง
Look, I don't mean to devalue the two and a half weeks you've had as a father.ฉันไม่ได้ตั้งใจจะปรามาสความเป็นพ่อของเธอในเวลาสองสัปดาห์ครึ่ง
Many, like the Protestant reformer Martin Luther took this idea as a scandalous affront to scripture.จำนวนมากเช่นปฏิรูป โปรเตสแตนต์มาร์ตินลูเธอร์ เอาความคิดนี้เป็น ปรามาสอื้อฉาวคัมภีร์
In recognizing that symmetry, if you were him, could you allow such a personal disgrace and affront to go unanswered?ในการตระหนักถึงความสมมาตรที่ ถ้าคุณมีเขา คุณสามารถช่วยให้บุคคลดังกล่าว อับอายและปรามาสไปยังไม่ได้ตอบ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปรามาส
Back to top