ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทาง*, -ทาง-

ทาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทาง (n.) way Syn. ช่อง, โอกาส
ทาง (n.) way See also: path, road, route, trail, passage Syn. เส้นทาง
ทาง (n.) palm leaf
ทาง (n.) side Syn. ฝ่าย, ข้าง, ส่วน
ทาง (prep.) by Syn. โดย
ทาง (clas.) qualifier for palm leaves
ทาง (prep.) from Syn. แถว, แถบ, ถิ่น
ทางกฎหมาย (adj.) legislative Syn. ตามกฎหมาย
ทางกรรมพันธุ์ (adj.) hereditary Syn. ทางพันธุกรรม
ทางกระสุน (n.) trajectory See also: range Syn. วิถีกระสุน
ทางกันดาร (n.) extremely arid route See also: barren route, route through arid/infertile/waste land Syn. ทางทุรกันดาร
ทางกันดาร (n.) extremely arid route See also: barren route, route through arid/infertile/waste land Syn. ทางทุรกันดาร
ทางกันดาร (n.) extremely arid route See also: barren route, route through arid/infertile/waste land Syn. ทางทุรกันดาร
ทางกาย (adj.) physical Syn. ทางร่างกาย
ทางกายภาพ (adj.) physical
ทางการ (n.) government authorities See also: government Syn. ทางราชการ
ทางการค้า (adj.) commercial Syn. เชิงพาณิชย์
ทางการทหาร (n.) military See also: armed forces, army force
ทางการเงิน (adj.) financial
ทางการเมือง (adj.) political
ทางการแพทย์ (adj.) medical
ทางขวา (n.) right Syn. ด้านขวา, ทางขวามือ Ops. ทางซ้าย
ทางขวามือ (adv.) on the right See also: to the right Syn. ด้านขวามือ, ด้านขวา Ops. ทางซ้ายมือ
ทางข้าม (n.) crosswalk Syn. ทางม้าลาย
ทางขึ้น (n.) ascent See also: runway Ops. ทางลง
ทางคมนาคม (n.) road See also: way, path, course, thoroughfare, track, passage Syn. ทางสัญจร, ถนน, ถนนหนทาง
ทางจราจร (n.) roadway
ทางจิต (adj.) mental Syn. ทางจิตใจ, ทางใจ Ops. ทางกาย
ทางจิตวิทยา (adj.) psychological
ทางจิตใจ (adj.) spiritual See also: mental Syn. ทางจิต Ops. ทางร่างกาย, ทางกาย
ทางช้างเผือก (n.) milky way Syn. ทางน้ำนม, กาแลคซี่ทางช้างเผือก
ทางชีววิทยา (adj.) biological
ทางซ้าย (n.) left Syn. ด้านซ้าย Ops. ทางขวา
ทางด่วน (n.) expressway See also: superhighway
ทางดำเนิน (n.) mode of practices See also: way, path, behavior, conduct, course, procedure Syn. ความประพฤติ, วิถีปฏิบัติ, นฤติการณ์
ทางตรง (n.) direct way Ops. ทางอ้อม
ทางตะวันตก (adj.) west See also: West Ops. ทางตะวันออก
ทางตัด (n.) (newly-) laid road See also: (newly-) built road
ทางตัด (n.) (newly-) laid road See also: (newly-) built road
ทางตัด (n.) (newly-) laid road See also: (newly-) built road
English-Thai: HOPE Dictionary
alimentary canalทางเดินอาหาร
crossroadทางแยก,สี่แยก,ทางตัด,ถนนขวาง
aar(อาร์) n. ชื่อแม่น้ำสายหนึ่งในสวิทเซอแลนด์มันไหลไปทางเหนือของแม่น้ำไรน์
abaft(อะแบฟทฺ', อะบาฟทฺ') prep.,adv. ไปทางข้างหลัง, ไป ทางท้าย,ไปทางท้ายเรือ
aboard(อะบอร์ด') adv. ,prep. บนเรือ,บนเครื่องบิน,บนรถ,ไปทางข้าง, Syn. on board, on aboard
absentee voteการลงคะแนนของผู้ไม่อยู่ (ทางไปรษณีย์) -absentee voter., n.
absolute value(คณิต) n. ปริมาณที่ไม่เกี่ยวกับเครื่องหมาย, ระยะทางจากศูนย์ (molulus)
abuse(อะบิวซ) vt.,n. ใช้ในทางผิด, ใช้มากเกินไป, ใช้เป็นโทษ, หลอกลวง,ข่มขืน, ชำเรา, กล่าวร้าย. -abusive adj., -abuser n.
access(แอค' เซส) n. ทางเข้า, การเข้าไปได้, วิธีเข้า,อารมณ์รุนแรงและกระทันหัน, Syn. way
acclivity(อะคลิฟ' วิที) n. ที่ชันขึ้น,ทางขึ้น.
ach indexดัชนีทางโภชนาการ
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียงหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนี่งที่ใช้เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณจากดิจิตอลของคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณโทรศัพท์ หรือจากสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีการสื่อสารกันได้ ใช้วางอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ มีลักษณะเป็นโมเด็มชนิดหนึ่ง ดู MODEM ประกอบ
acoustician(แอคคูทิซ' เชียน) n. ผู้ชำนาญทางโสตศาสตร์, ผู้ชำนาญเกี่ยวกับเสียง
actinism(แอค' ทินิสซึม) n. คุณสมบัติการแผ่รังสีซึ่งมีผลทางเคมี
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
activism(แอค' ทิฟวิซึม) n. ทฤษฎีที่ว่าความจริงคือการดำเนินการที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะทางจิต, ทฤษฎีที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตและวัตถุ การดำเนินการหรือขบวนการของจิต, ลัทธิดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง (essence of reality)
adit (แอด' ดิท) n. ทางตามแนวนอนเช้าสู่เหมือง, การเข้าหา, ทางเข้า
admiralty(แอด' มิแรลที) n. กระทรวงกองทัพเรืออังกฤษ, ศาลทางทะเล, Syn. marine court)
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
adverse(แอดเวอส', แอด' เวอส) adj. ตรงกันข้าม, เป็นปฏิปักษ์, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, หันไปทางแกน, ในทิศทางตรงข้าม. -adverseness n., Syn. opposing, damaging)
aerial perspectiveเทคนิคการวาดให้เห็นรยะทางโดยการปรับสีและความชัดของส่วนของภาพ
aerogram(me) (แอ' โรแกรม) n. จดหมายทางอากาศ, โทรเลขทางอากาศ
aeromedicine(แอโรมิแมค' ดิซิน) n. วิชาแพทย์ทางอากาศ. -aeromedical adj.
affect(vi.,vt. อะเฟคทฺ'; -n. เอฟ' แฟคทฺ, อะเฟคท'ฺ) -vt.,vi. มีผลต่อ, ส่งผลต่อ, กระทบกระเทือน, ทำให้เสียใจ, ทำให้สงสาร, เป็น (โรค) , เสแสร้ง, ชอบ, โน้มเอียงไปทาง-n. ความรู้สึก, อารมณ์
affectation(แอฟเฟคเท' เชิน) n. การเสแสร้ง, การทำท่าทาง, Syn. artificiality,pretension)
affected(อะเฟค' ทิด) adj. ได้รับผล, ได้รับอิทธิพล, กระทบกระเทือน (จิตใจ) , เสียใจ, สงสาร, แกล้ง, เสแสร้ง, โน้มเอียงไปทาง, Syn. supurious, artificial ###A. spontaneous, real, moved)
affectionate(อะเฟค' เชินเนท) adj. เมตตา, ชอบ, รัก, โน้มเอียงไปทาง. -affectionate-ness n., Syn. caring, loving, devoted)
afferent(แอฟ' เฟอเรนท) adj. ไปทางอวัยวะ, ส่งเข้า
afflux(แอฟ' ฟลัคซฺ) n. สิ่งที่ไหลไปทางจุดหนึ่ง, การไหลไปทาง (that which flows)
afield(อะฟีลดฺ') adv. จากบ้าน, ไปนอก, นอกลู่นอกทาง, จากสิ่งที่คุ้นเคย, ไปบ้านนอก, ไปนา
aft(แอฟทฺ, อาฟทฺ) adj.,adv. ทางท้ายเรือ, ไปทางท้ายเรือ, อยู่ทางท้ายเรือ (at the stern)
agee(อะจี') adv. ไปทางข้าหนึ่ง, เฉไป, เบี้ยว,, Syn. ajee (to one side, awry)
agent(เอ' เจินทฺ) n. ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย, แรงหรือสิ่งตามธรรมชาติที่ใช้เพื่อผลเฉพาะอย่าง, ยา, น้ำยา, พนักงานเจ้าหน้าที่, สายลับ, สารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี, Syn. performer)
agora(แอก' โกระ) n., (pl. -orae) การชุมนุมทางการเมืองที่มีชื่อเสียง , สถานที่ ๆ มีการชุมนุมดังกล่าว (popular political assembly)
ai(เอไอ) abbr. 1. ย่อมาจากคำว่า aortic insufficiency 2. ย่อมาจากคำว่า artificial intelligence แปลว่า ปัญญาประดิษฐ์ หมายถึงแขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์
air(แอร์) vt.,vi.,n. เผย, กินอากาศ, ผึ่งอากาศ, ทำให้ลมเข้าออกได้สะดวก,ออกความคิดเห็น, ออกอากาศ, ออกโทรทัศน์, การหายใจ, ลมที่พัดเบา, อากาศ, ลักษณะท่าทาง, อาการกลืนอากาศ, เพลง, อาการ. -airless adj. -airlike adj.
air cargoสินค้าท่ขนส่งทางอากาศ
air cavalryหน่วยทหารราบหรือลาดตระเวนที่ถูกขนไปทางอากาศสู่แนวรบ
air defenseการป้องกันภัยทางอากาศ
air laneเส้นทางการบิน, สายการบิน
English-Thai: Nontri Dictionary
aback(adv) ทางด้านหลัง,ผงะ,งง,ถอยหลัง
acclivity(n) เนิน,ทางขึ้น
affectation(n) การเสแสร้ง,การออกท่าออกทาง,การแสดงท่า
aft(adv) ไปทางท้ายเรือ,ข้างท้ายเรือ
air(n) อากาศ,ท่าทาง,อาการ,ทำนอง
AIR air raid(n) การโจมตีทางอากาศ
airfreight(n) ค่าขนส่งทางอากาศ,การขนส่งทางอากาศ
airmail(n) จดหมายทางอากาศ
aisle(n) ทางเดินระหว่างแถว,ทางเดินระหว่างที่นั่ง
aphasia(n) ความพิการทางสมอง
aport(adj) ไปทางซ้าย
arcade(n) ทางเดินมีหลังคาเป็นรูปโค้ง
archway(n) ทางเดินมีหลังคาเป็นรูปโค้ง
artery(n) เส้นเลือดแดง,ทางสำคัญ
ascent(n) การขึ้น,ทางขึ้น,เนินลาด
aside(adv) ไปทางหนึ่ง,ไปด้านหนึ่ง,เลี่ยงไป
askew(adv) เฉ,เฉียง,เบี่ยง,เห,ออกนอกทาง
aspect(n) ท่าทาง,รูปร่างหน้าตา,ลักษณะ,รูปการ,เกณฑ์,ทิศทาง
astern(adv) ท้ายเรือ,ไปทางข้างหลัง
astray(adj) ผิดทาง,หลงผิด,เหลวไหล,ออกนอกลู่นอกทาง,หลงทางไป
atmosphere(n) บรรยากาศ,อากาศ,ท่าทาง,อาการ
attitude(n) อาการ,ท่าที,ท่าทาง
autobus(n) รถเมล์,รถประจำทาง
awry(adv) เห,เฉไป,เบี้ยว,ผิดทาง
baggage(n) หีบห่อ,กระเป๋าเดินทาง,หญิงโสเภณี,หญิงก๋ากั่น
bearing(n) การหาม,การทำให้เกิดผล,กิริยาท่าทาง
harbinger(n) ผู้ไปล่วงหน้า,ผู้นำ,ผู้เบิกทาง,ลางสังหรณ์,ลาง
binoculars(n) กล้องส่องทางไกล,กล้องสนาม
biological(adj) เกี่ยวกับชีววิทยา,ทางชีววิทยา
blind(adj) ตาบอด,มองไม่เห็น,เข้าใจยาก,ไม่มีทางออก
boardwalk(n) ทางเดินริมทะเล,ถนนกระดานไม้
boatman(n) คนแจวเรือ,ผู้ชำนาญทางเรือ
BON bon voyage(int) ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ
bottleneck(n) ทางแคบ,คอคอด
boundary(adj) ซึ่งเกี่ยวพันกัน,ซึ่งผูกพันกัน,มีพันธะ,พร้อมที่จะ,ไปทาง,กำลังจะ
branch(n) กิ่งไม้,สาขา,แขนง,แถว,ปลีกย่อย,แผนก,ทางแยก,วิชาย่อย
bus(n) รถเมล์,รถบัส,รถโดยสารประจำทาง
BY THE by the way(adv) ในระหว่างทาง
bypass(n) ทางผ่าน,ทางอ้อม,ทางแยก
bypath(n) ตรอก,ซอย,ทางแยก,ทางอ้อม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acousticทางเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alimentary canal; tract, alimentary; tract, digestiveทางเดินอาหาร [มีความหมายเหมือนกับ enteron; gut ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alternativeทางเลือก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bypassทางเลี่ยง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
communicationทางสื่อไฟ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
concordant drainage; accordant drainageทางน้ำร่วมแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
demographicทางประชากรศาสตร์, ทางประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
discordanat drainageทางน้ำไม่ร่วมแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
entrenched meander; incised meanderทางน้ำโค้งตวัดอยู่ตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
financialทางการคลัง, ทางการเงิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hereditaryทางพันธุกรรม, ทางกรรมพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
highwayทางหลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ingrown meanderทางน้ำโค้งตวัดงอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
inletทางเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
meanderทางน้ำโค้งตวัด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
moralทางศีลธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
outletทางออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
penalทางอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tract, alimentary; canal, alimentary; tract, digestiveทางเดินอาหาร [มีความหมายเหมือนกับ enteron; gut ๒ และ tract, gastrointestinal ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
waterwayทางน้ำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wayทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
zebra crossingทางม้าลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aberration๑. การออกนอกทาง๒. (จักษุ.) การพร่า, ความพร่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abuse๑. ดูหมิ่น๒. หยาบหยาม๓. กระทำในทางที่ไม่ถูกต้อง๔. ใช้อำนาจโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accord๑. ตกลง, ยินยอม, ข้อตกลง๒. ข้อตกลงทางการระหว่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
administrative actการกระทำทางปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aerial photograph; air photographรูปถ่ายทางอากาศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
agent provocateurสายลับเพื่อก่อกวนทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agnateญาติทางบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
air pollutionมลพิษทางอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
airtimeเวลาสื่อสารทางอากาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
airway๑. ทางเดินอากาศหายใจ [มีความหมายเหมือนกับ passage, air; tract, respiratory]๒. ท่อหายใจทางปาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aisleช่องทางเดิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
optical crystallographyผลิกศาสตร์ทางแสง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
anatomical crownตัวฟันทางกายวิภาค [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
angulate drainage patternแบบรูปทางน้ำเชิงมุม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
annulmentการลบล้างการกระทำในทางปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appointee, politicalผู้ได้รับแต่งตั้งทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
arrived demaged valueมูลค่า ณ ปลายทางหลังเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Activelyทางตรง [การแพทย์]
Airwayทางเดินหายใจ, ทางหายใจ, ทางเดินของการหายใจ [การแพทย์]
Aisleทางเดินระหว่างตู้หนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Alimentary Canalทางเดินอาหาร [การแพทย์]
Anatomicalทางกายภาพ, กายภาพ [การแพทย์]
By-Passทางข้าม [การแพทย์]
Chemicalทางเคมี [การแพทย์]
Conductive Systemทางนำอากาศ [การแพทย์]
Drain ทางระบายน้ำ, ท่อระบายน้ำ ทางน้ำสำหรับระบายน้ำออกจากพื้นที่; ท่อระบายน้ำฝนหรือน้ำเสียจากอาคาร [สิ่งแวดล้อม]
Guyon's Canalทางผ่านในข้อมือระหว่างกระดูกข้อมือ [การแพทย์]
Left-Handedทางซ้าย [การแพทย์]
Meander ทางน้ำโค้งตวัด ลำน้ำที่โค้งไปโค้งมาแลดูคล้ายเส้นเชือกที่วาง ขดไว้เป็นหยัก ๆ เป็นลักษณะของลำน้ำที่มักพบอยู่ในบริเวณที่ธารน้ำไหลผ่านไปในพื้นที่ค่อน ข้างราบ การกัดเซาะในทางลึกมีน้อยกว่าในทางข้าง กระแสน้ำที่ไหลมาปะทะตลิ่งด้านหนึ่งจะค่อยๆ กัดเซาะตลิ่งด้านนั้นให้พังทลายไปทีละน้อยๆ ในขณะเดียวกันตลิ่งด้านที่อยู่ตรงข้ามจะเกิดการทับถมงอกออกมา นานๆเข้าทางน้ำจึงโค้งมากขึ้น บางครั้งก็โค้งตวัดจนเกือบจะประชิดกัน ซึ่งถ้าหากประชิดกันมาก กระแสน้ำอาจเซาะตรคอคอดให้ขาดเป็นลำน้ำตัดตรงไป ส่วนที่โค้งอ้อมนั้นกลายเป้นบึงโค้งหรือทะเลสาบรูปแอก [สิ่งแวดล้อม]
Mediallyทางส่วนกลาง, ทางด้านใน [การแพทย์]
Parellel port ทางเข้า/ออกแบบขนาน [คอมพิวเตอร์]
Sanctionทางบังคับ [เศรษฐศาสตร์]
serial portทางเข้า/ออกแบบขนานตัวเชื่อมต่อบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ยอมให้ส่งข้อมูลผ่านไปมาได้ทีละหนึ่งบิต [คอมพิวเตอร์]
Text alternativeทางเลือกที่เป็นข้อความการใช้ข้อความแทนเนื้อหาสาระที่อยู่ในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้อความ เป็นการกำหนดด้วยโปรแกรม หรือการใช้ข้อความเพื่อเสริมสร้างเนื้อหาสาระอื่นที่ไม่ใช้ข้อความ [Assistive Technology]
Toll roadsทางหลวงที่มีค่าผ่านทาง [TU Subject Heading]
Trail ทางเดินเท้า ทางเดินเล็กๆ ที่วกเวียนไปมาในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เป็นทางเดินที่นำไปสู่สถานที่ท่องเที่ยว หรือบริเวณที่เป็นจุดเด่นตามธรรมชาติ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด การเดินทางไกลตามทางเดินเท้าในป่านับเป็น วิธีการพักผ่อนหย่อนใจที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Trajectoryทางโคจร [อุตุนิยมวิทยา]
Way of necessityทางจำเป็น [TU Subject Heading]
Abatement (of Pollution) การลดมลพิษ การทำให้ผลกระทบหรือเหตุรำคาญด้านสิ่งแวด ล้อมลดลง โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย หรือโดยใช้อุปกรณ์ หรือทั้งสองอย่าง [สิ่งแวดล้อม]
Abductกลอกไปทางด้านข้าง, การอ้าแขนขึ้น [การแพทย์]
Abuseการใช้ในทางที่ผิด, ในทางที่ผิด [การแพทย์]
Academic achievementผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Acarology, Medicalไรวิทยาทางแพทย์ [การแพทย์]
Acculturationการผสมผสานทางวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
accumulatorหม้อสะสมไฟฟ้า, เซลล์ไฟฟ้าแบบทุติยภูมิซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าชนิดอาศัยปฏิกิริยาเคมี  หลังจากใช้ไฟฟ้าไปบ้างแล้วก็สามารถประจุไฟฟ้ากลับคืนได้ โดยการผ่านไฟฟ้ากระแสตรงจากแหล่งกำเนิดอื่นที่มีความต่างศักย์สูงกว่าเข้าไปในทิศทางตรงข้าม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Achondroplasiaอคอนโดรเพลเซีย; ความผิดปกติของกระดูก; โรคทางพันธุกรรมโดยมีแขนขาสั้นตัวเตี้ย; อะคอนโดรเพลเซีย; อะคอนโดรเพลเซีย, โรค [การแพทย์]
Acceptable Daily Intakeปริมาณที่สามารถบริโภดได้ต่อวันปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง (carcinogenic) การก่อกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูปหรือตัวอ่อนที่ผิดปกติ (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity)
Act on Consular Privileges and Immunities B.E. 2541พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางกงสุล พ.ศ. 2541 [การทูต]
Additive สารปรุงแต่ง สารซึ่งนำไปผสมกับผลิตภัณฑ์อื่นในปริมาณเพียง เล็กน้อย เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเคมีหรือทางกายภาพของสินค้า สารปรุงแต่งถูกนำมาใช้เพื่อทำให้อาหารดูน่าทานยิ่งขึ้น เพื่อถนอมอาหาร เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามสารปรุงแต่งอาจเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น เตตระเอทิลลีด (teraethyl lead) ที่ใช้เติมในน้ำมันเพื่อป้องกันการน็อคของเครื่องยนต์ (anti-knock) โดยเพิ่มค่าออกเทนในเครื่องยนต์ที่มีแรงขับเคลื่อนสูง [สิ่งแวดล้อม]
Adhesionลักษณะการยึดติดของสองสิ่งที่แตกต่างกัน เกิดจากแรงทางเคมีหรือทางกายภาพหรือทั้งสองอย่าง เช่น ยางคงรูปยึดติดกับโลหะ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Adsorbate สารถูกดูดซับ สารถูกดูดแนบ ดู Adsorption (Adsorption หมายถึง กระบวนการที่ทำให้อะตอมหรือโมลกุลหรือไอออน ต่างๆ ถูกดูดยึดไว้ที่ผิวของวัสดุด้วยแรงทางเคมีหรือทางฟิสิกส์ เช่น การดูดแนบของไอออนบวกบนผิวอนุภาคดินเหนียวซึ่งมีประจุเป็นลบ ) [สิ่งแวดล้อม]
Adversity Intelligence/Quotientความสามารถฝ่าฝันอุปสรรคความสามารถของบุคคลในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทางลบที่เกิดขึ้นกับตน ด้วยความอดทนทางกาย และความอดกลั้นทางจิตใจ เพื่อเผชิญและเอาชนะเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่มีความแน่นอน สถานการณ์หรือปัญหานั้นอาจจะดูเล็กน้อย [สุขภาพจิต]
Aerated Lagoon สระเติมอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบเติมอากาศลงสระ และไม่มีการหมุนเวียนสลัดจ์ [สิ่งแวดล้อม]
Aerial operationsปฏิบัติการทางอากาศ [TU Subject Heading]
aerial photographaerial photograph, ภาพถ่ายทางอากาศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Affirmative action programmeแผนงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม [เศรษฐศาสตร์]
Agreementการที่รัฐที่ผู้จะไปประจำตำแหน่งในรัฐนั้นได้ตกลง เห็นชอบกับบุคคลที่รัฐผู้ส่งเสนอชื่อให้เป็นผู้แทนทางการทูต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
anything (adv.) ในทุกๆ ทาง (มักใช้ในเชิงปฏิเสธ) Syn. in any way, at all
in any way (adv.) ในทุกๆ ทาง (มักใช้ในเชิงปฏิเสธ) Syn. at all
by (prep.) ทาง See also: ไปทาง
pathway (n.) ทาง See also: ทางเดิน, เส้นทาง Syn. course, path, route, way
on (prep.) ทาง (ทิศทาง)
trace (n.) ทาง (ที่มนุษย์หรือสัตว์เดินผ่านไป)
vertebrally (adv.) ทางกระดูกสันหลัง
microscopically (adv.) ทางกล้องจุลทรรศน์
other way round (idm.) ทางกลับกัน See also: ทางตรงข้าม
port (adj.) ทางกาบซ้าย (ของเรือหรือเครื่องบิน) Syn. lefthand, to the left
to the left (adj.) ทางกาบซ้าย (ของเรือหรือเครื่องบิน) Syn. lefthand
material (adj.) ทางกาย See also: ทางกายภาพ Syn. physical
mercenarily (adv.) ทางการค้าขาย
managerially (adv.) ทางการจัดการ
typographically (adv.) ทางการพิมพ์
scholastically (adv.) ทางการศึกษา
mineralogically (adv.) ทางการศึกษาแร่
financial (adj.) ทางการเงิน See also: เกี่ยวกับการเงิน, เกี่ยวกับการคลัง Syn. fiscal, monetary
monetarily (adv.) ทางการเงิน
nautically (adv.) ทางการเดินเรือ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I really have no choiceฉันไม่มีทางเลือกจริงๆ
I realize you have been given no choiceฉันเข้าใจว่าคุณไม่มีทางเลือกเลย
There is no way for me to know thatไม่มีทางที่ฉันจะทราบเรื่องนั้น
I'm en route to Londonฉันอยู่ระหว่างทางมาลอนดอน
This is not something to discuss on an open lineนี่ไม่ใช่สิ่งที่จะพูดคุยกันทางโทรศัพท์ได้
I can't discuss it on the phoneฉันไม่สามารถจะสาธยายมันทางโทรศัพท์ได้
Do you like travelling?คุณชอบการเดินทางท่องเที่ยวไหม
I had my breakfast on the wayฉันทานข้าวเช้าระหว่างทาง
Go along the corridorเดินไปตามทางเดินนั่น
It's on your right sideมันอยู่ทางขวามือของคุณ
Thank you for directionsขอบคุณที่บอกทาง
I buy some food on my way homeฉันซื้ออาหารบางอย่างระหว่างทางมาบ้าน
I want to make a long distance callฉันอยากจะโทรทางไกล
To make it fast you can send a faxเพื่อให้เร็วขึ้นคุณสามารถส่งทางแฟกซ์ได้
There's not a lot of choiceมีทางเลือกไม่มากนัก
You can discuss this on the wayคุณสามารถถกเรื่องนี้ระหว่างทาง
Has he travelled anywhere recently?เขาเดินทางไปที่ไหนเมื่อไม่นานมานี้หรือไม่
I'll meet you at the doorฉันจะไปพบคุณที่ประตูทางเข้านะ
You'll never be rid of meแกจะไม่มีทางกำจัดฉันได้
Get out of my wayหลีกทางฉันไป
I try to behave the way he would like me toฉันพยายามทำตัวตามวิถีทางที่เขาอยากให้ฉันทำ
I would be allowed to travel a lotฉันได้รับอนุญาตให้เดินทางหลายครั้ง
Cause I really like to travelเพราะฉันชอบเดินทางจริงๆ
You leave me no choiceคุณไม่ให้ทางเลือกกับฉันเลย
He couldn't see any way out of his situationเขามองไม่เห็นทางออกใดๆ ต่อสถานการณ์ของตนเองเลย
I've forgotten how to get to your houseฉันลืมทางไปบ้านคุณ
There's a good program on Channel 3มีรายการที่ดีรายการหนึ่งทางช่อง 3
We get on the bus just as it was startingพวกเราขึ้นรถบัสพอดีกับที่รถเริ่มออกเดินทาง
He'd gotten an official warning that…เขาได้รับคำเตือนอย่างเป็นทางการว่า...
How much would it be to get to Pune?ไปถึงเมืองปูเณ่ค่าค่าเดินทางเท่าไหร่หรือ?
I got an official warningฉันได้รับคำเตือนอย่างเป็นทางการ
He might not be very good companyเขาอาจไม่ใช่เพื่อนร่วมทางที่ดีมาก
She got a letter from home this morningเช้านี้เธอได้รับจดหมายจากทางบ้าน
He accompanied them to the entrance hallเขาไปเป็นเพื่อนพวกเขาถึงทางออกห้องโถง
I can't discuss it on the phoneฉันไม่สามารถพูดถึงมันทางโทรศัพท์ได้
This is a problem with no solutionนี่คือปัญหาที่ไม่มีทางแก้ไข
They examined the problem and found a solutionพวกเขาตรวจสอบปัญหาและหาทางแก้ไข
Are you certain of the direction?คุณแน่ใจเรื่องทิศทางนะ?
It's good to have companyดีที่มีเพื่อนร่วมทาง
I don't think we have much choiceฉันไม่คิดว่าพวกเรามีทางเลือกมากนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You said I could not have addressed you in any way that would have induced you to accept me.คุณพูดว่าผมจะไม่สามารถพูดคุยกับคุณในทุกๆ ทาง ที่จะชักชวนให้คุณยอมรับผมได้
There's only three ways to get out of a gang - you get shot. You go to jail.จะออกจากแก๊งได้มี 3 ทาง ถ้าไม่ถูกยิงก็ติดคุก
I'll have to make a 'reservation' with a 'phone call', right?ผมก็จะต้อง 'จอง' ทาง 'โทรศัพท์', ใช่ไหม?
I'll do whatever it takes to recover my son.ฉันจะทำทุกๆ ทาง เพื่อให้ได้ลูกฉันกลับมา
This is Erica Bain, and you've been listening to Street Walk on WNKW.นี่คือเอริก้า เบน คุณกำลังฟัง "สตรีท วอคล์" ทาง WNKW
They gave me a choice. Stay in prison or join the Army.พวกเขาให้ผมเลือกแค่ 2 ทาง ติดคุกหรือไม่ก็ไปรบ
This can only end two ways, and jail is your best option.เรื่องนี้จบได้ 2 ทาง และคุกเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ
So how did it go with the Scottish Grand Council? Great.แล้ว พวก ทาง สก๊อต ประชุมกัน ว่ายังไง
He's the only one who can get to her.มีแค่ 2 ทาง เข้ากับเรา
The Bureau's putting together a case we'll want Patty to take.ความเดิมตอนที่แล้วของ Damages ทาง FBI มีคดีที่เราอยากให้แพตตี้รับทำ
[rush]: There should be an elevator directly ahead.รัส พวกเขากำลังไป ทาง ลิฟท์นะ
At least we have this-- everyone who's ever contacted the FBI about aliens or visitors.ทุกคนที่เคยติดต่อกับ ทาง FBI เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาว หรือผู้มาเยือน
You won't get a- fucking-way with this.คุณ จะไม่ได้รับ ร่วมเพศ ทาง นี้
Look, baby, I'm in a 3-way here with you and your computer,ดูสิ,ที่รัก ผมใน3 ทาง ที่นี่กับคุณและคอมพิวเตอร์ของคุณ
This building has 3 exits-- north, south, and west.ตึกนี้ออกได้ 3 ทาง ด้านเหนือ ด้านใต้ และด้านตะวันตก
It's 2 ways, and none of the chats are logged, so there's no way to tell how much it's been used or what's been said.มี 2 ทาง และที่เหลือก็ถูกล็อกหมด เลยไม่มีทางบอก ว่าใช้ไปมากเท่าไหร่ หรือถูกใช้คุยอะไรกัน
Hey Gil Tang Ja! (pun: a bitter citrus orange, similar to Lime, her name)กิล ทาง จา (เป็นไม้จำพวกมะนาม ซึ่งพ้องกับชื่อของเธอ)
What kind of dog is barking, "Hey, Gil Tang Ja"?หมาพันธุ์อะไรเห่าว่า "นี่, กิล ทาง จา"
We have no choice as the budget is so tight for the special class.เรา มี ทาง เลือก เป็น งบประมาณ \ N เพื่อ ให้ แน่น สำหรับ ชั้น พิเศษ ใด
His platoon sergeant's on leave, so you're gonna have to suck it up.นี่คือร้อยโท ทาง 1 และ 6 นาฟิกา
Alliance thing has to work both ways, ok?แบบสัมพันธภาพนี้ ต้องทำงานไปใน 2 ทาง เข้าใจไหม?
Now, the apartment has three emergency exits located here, here, and here.อพาร์ตเมนต์ มีทางออกฉุกเฉิน 3 ทาง ตรงนี้ ตรงนี้และตรงนี้
So after the portal opens both ways, what then?ถ้าประตูเปิดได้ 2 ทาง จะเกิดอะไรต่อไป
Okay, I get how you tracked the drive -- straight GPS -- but it's still at the office.โอเค ฉันรู้คุณตามไดรฟ์-- ทาง GPS-- แต่มันยังอยู่ที่ออฟฟิศ
Now that Jimmy Kemper's confessed, the R.D. want to try a different tactic.ตอนนี้จิมมี่ เคมเปอร์ สารภาพแล้ว ทาง RD ต้องการลอง ยุทธวิธีอื่น
I can't get through to you on your CMR.ผมไม่สามารถ ติดต่อกับ กับ คุณ ทาง CMR ได้เลย
So... the ME said both suicide killers had amphetamines in their system.นี่นะ ทาง ชันสูตรบอกว่า การฆ่าตัวตายของ มือสังหารเกิดจาก ยาบ้า ในระบบของพวกเขา
Did you see that off to the left?เห็นอะไร ทาง ซ้ายไหม
This place is a treasure trove of literature.ที่นี่คือขุมทรัพย์ ทาง วรรณกรรม
I count three thresholds, each wired by Mercury switches to Semtex charges.ของศาลเตี้ย ถึงแม้ว่าเดดไลน์ 1 ชั่วโมงใกล้จะหมดแล้วก็ตาม ผมเจอทางเข้า 3 ทาง แต่ละอันมีระเบิดเซมเท็กส์ ต่อเข้าด้วยกันด้วยสารปรอท
Fuck, I lost my med kit.ฟัก ฉันหายไปชุด ทาง การแพทย์ ของฉัน คุณได้รับการตีในขาโอเค?
Gipsy, you have movement on your right. Three o'clock! Three o'clock!ยิปซี มีการเคลื่อนไหวด้านขวาของคุณ ทาง 3 นาฬิกา
Striker! Bogeys are stopping. One o'clock.สไตรเกอร์ มันหยุดแล้ว ทาง 1 นาฬิกา
They're gonna give James two choices -- leave or the full hara-kiri.เขาจะให้เจมส์เลือก 2 ทาง ไปซะ หรือ ฮาราคีรี
Wells street down by CNRI.ถนน เวลส์ สตรีท ทาง CNRI
There's seven possible exits, but no matter where we go, they'll see where we're going and cut us off.มีทางออกที่เป็นไปได้ 7 ทาง แต่ไม่ว่าจะไปทางไหน พวกมันก็จะเห็นเรา ทำให้เราต้องแยกกัน
We got eight entrances and exits, all on the ground floor, and a fire escape in the back.เรามีทางเข้าและออกอยู่ 8 ทาง อยู่ชั้นล่างหมดเลย แล้วก็มีทางออกหนีไฟอยู่ด้านหลัง
Nobody bothered to map it since the I-9's always bigger and safer.ไม่มีใคร เข้าไปได้หรอก เพราะว่า ทาง I-9 มันใหญ่ และปลอดภัยกว่า
That Avenue offers 3 different directions to head in lieu of this alleyway, so how did the unsub knowถนนใหญ่มีเส้นทางเดินมาได้ 3 ทาง แทนที่จะเป็นซอยนี้ แล้วอันซับรู้ได้ยังไง
Apparently, we have three options: desertion, unreasonable behavior or adultery.ปรากฏว่า เรามีทางเลือก 3 ทาง ละทิ้งพฤติกรรม ที่ไม่สมเหตุสมผล

ทาง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
会議[かいぎ, kaigi] Thai: การประชุม ค่อนข้างเป็นทางการ English: meeting
伝送先[でんそうさき, densousaki] Thai: ผู้รับสารปลายทาง English: destination (of transmission)
到着[とうちゃく, touchaku] Thai: การเดินทางมาถึง English: arrival (vs)
可能[かのう, kanou] Thai: มีทางเป็นไปได้ English: practicable
品薄[しなうす, shinausu] Thai: สินค้ามีน้อยจนดูท่าทางไม่พอกับความต้องการ
基準[きじゅん, kijun] Thai: แนวทางปฏิบัติ English: norm
堅苦しい[かたくるしい, katakurushii] Thai: เป็นทางการ English: formal
外交官[がいこうかん, gaikoukan] Thai: ผู้เจรจาทางการทูต English: diplomat
学会[がっかい, gakkai] Thai: การประชุมสัมมนาทางวิชาการ English: academic meeting
悪気[わるぎ, warugi] Thai: ความคิดในทางไม่ดีต่อผู้อื่น English: malice
方法[ほうほう, houhou] Thai: หนทาง English: way
旅立つ[たびだつ, tabidatsu] Thai: ออกเดินทาง
日本的[にほんてき, nihonteki] Thai: แบบญี่ปุ่น, แนวทางแบบญี่ปุ่น English: typically Japanese
本日[ほんじつ, honjitsu] Thai: วันนี้, คำที่เป็นทางการ English: today
林道[りんどう, rindou] Thai: ทางเดินในป่า English: path through forest
案内[あんない, annai] Thai: นำทาง
海路[かいろ, kairo] Thai: ทางเดินทะเล English: sea route
生産[せいさん, seisan] Thai: ผลผลิตทางอุตสาหกรรม,ผลิต English: production (vs)
申告[しんこく, shinkoku] Thai: การยื่นความจำนงเพื่อกระทำการทางกฎหมายกับสถานที่ราชการ English: report
申告[しんこく, shinkoku] Thai: แบบแสดงรายการที่เกี่ยวกับทางราชการเช่นการเสียภาษี English: statement
経路[けいろ, keiro] Thai: ช่องทาง English: channel
経路[けいろ, keiro] Thai: เส้นทาง ทางผ่าน English: route
表わす[あらわす, arawasu] Thai: แสดงออกมา(โดยคำพูดหรือท่าทาง) English: to express
補語[ほご, hogo] Thai: หเป็นคำเฉพาะทางไวยากรณ์ใช้เรียกหน่วยเติมเต็ม English: (grammar)complement
迷う[まよう, mayou] Thai: หลงทาง English: to lose one's way
運河[うんが, unga] Thai: ทางน้ำ English: waterway
開催[かいさい, kaisai] Thai: การจัดงานขนาดใหญ่เป็นทางการ English: holding a meeting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทาง
Back to top