ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดูถูกดูหมิ่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดูถูกดูหมิ่น*, -ดูถูกดูหมิ่น-

ดูถูกดูหมิ่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดูถูกดูหมิ่น (adv.) disparagingly See also: insultingly Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น Ops. ให้กำลังใจ
ดูถูกดูหมิ่น (v.) disparage See also: run someone down Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น Ops. ให้กำลังใจ
ดูถูกดูหมิ่น (v.) insult See also: abuse, affront, call names, slight, look down upon Syn. ดูถูกดูแคลน, ดูถูก, ดูถูกเหยียดหยาม, เย้ยหยัน
ดูถูกดูหมิ่น (v.) disdain See also: belittle, hold in contempt, look down on, scorn, slight Syn. ดูถูก, เย้ยหยัน, เหยียดหยาม
ดูถูกดูหมิ่น (adv.) disdainfully See also: contemptuously, slightly, scornfully Syn. ดูถูก, เย้ยหยัน, เหยียดหยาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
disparagement (n.) การดูถูกดูหมิ่น See also: การวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบ Syn. depreciation, detraction

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดูถูกดูหมิ่น
Back to top