ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ค่าตอบแทน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ค่าตอบแทน*, -ค่าตอบแทน-

ค่าตอบแทน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่าตอบแทน (n.) pay See also: recompense, compensation, reward, remuneration, repayment, payment Syn. ค่าจ้าง, ค่าแรง
ค่าตอบแทนรายเดือน (n.) salary See also: monthly wage, pay Syn. ค่าจ้างรายเดือน
English-Thai: HOPE Dictionary
cost(คอสทฺ) {cost,cost,costing,costs} n. ทุน,ต้นทุน,ทุนที่ซื้อมา,ค่าโสหุ้ย,ค่าใช้จ่าย,ค่าตอบแทน,ค่าเสียหาย,ค่าฤชาธรรมเนียม,ค่าธรรมเนียมฟ้องร้อง. -at all costs โดยทุกวิถีทาง vt. เป็นมูลค่า,เป็นราคา,ต้องใช้,ต้องเสีย vi. หมดเปลือง,สิ้นเปลือง,หาค่าประเมิน -Conf.
emolument(อิมอล'ลิวเมินทฺ) n. เงินค่าตอบแทน,เงินเดือน,รายได้
fee(ฟี) {feeed,feeing,fees} n. ค่าธรรมเนียม,ค่าเล่าเรียน,เงินรางวัล,ค่าตอบแทน,ค่าบริการ. vt. ให้ค่าธรรมเนียม, Syn. stipend
guerdon(เกอ'ดัน) n. รางวัล,ค่าตอบแทน vt. ให้รางวัล,ให้ค่าตอบแทน, See also: guerdoner n.
meed(มีด) n. ค่าตอบแทน,รางวัล
override(โอ'เวอะไรดฺ) vt. ขี่ม้าข้าม,เอาชนะ,ข่ม,ครอบงำ,ขี่ม้ามากเกินไป n. ค่าตอบแทนการขาย,ค่านายหน้า
price(ไพรซฺ) n. ราคา,เงินรางวัล,รางวัล,ค่า,คุณค่า,มูลค่า,สิ่งที่แลกมา,ค่าตอบแทน. -Phr. (at any price) ไม่ว่าจะเสียเท่าไรก็ตาม -Phr. (beyond (without) price ซึ่งคำนวณค่าไม่ได้) vt. กำหนดราคา,ตั้งราคา,สอบถามราคา, See also: priceable adj. pricer n.
recompense(เรค'เคิมเพนซฺ) v. ตอบแทน,ชดเชย,ชดใช้,ตอบสนอง n. การชดเชย,การชดใช้,ค่าชดเชย,ค่าชดใช้,รางวัล,ค่าตอบแทน,, See also: recompensable adj. recompenser n., Syn. reimburse,recoup,amends
remuneration(รีมิว'นะเร'เชิน) n. การจ่ายเงิน,การให้รางวัล,การตอบแทน,การชดเชย,รายได้,สินน้ำใจ,ค่าตอบแทน, Syn. payment
remunerative(รีมิว'นะเรทิฟว) adj. เป็นรางวัลเป็นค่าตอบแทน,มีกำไร,เป็นสินน้ำใจ, See also: remunerativeness n., Syn. rewarding
unfeed(อัน'ฟีด) adj. ไม่ได้ค่าตอบแทน
unrequited(อันรีควิท'ทิด) adj. ไม่มีค่าตอบแทน,ไม่มีการตอบแทน
value(แวล'ลิว) n. ค่า,คุณค่า,มูลค่า,ราคา,ค่าเป็นเงิน,ค่าตอบแทน,หน่วยเงินตรา,ขนาด,ปริมาณ,ความนิยม,ความพอใจ,ความหมาย,ระดับ,คุณภาพของเสียง. vt. ประเมินค่า,ประมาณค่า,คำนวณค่าเป็นเงิน,ให้ความสำคัญ,ให้เกียรติ,นับถืออย่างสูง, Syn. merit,wort
wage(เวจฺ) n. ค่าจ้าง,เงินเดือน,ค่าแรง,ค่าตอบแทน,ความมั่นคง vt. ดำเนินต่อไป,ว่าจ้าง,ให้คำมั่น vi. ต่อสู้,ดิ้นรน, Syn. earnings,emolument
well-paid(เวล'เพด) adj. มีค่าตอบแทนมาก,ให้เงินเดือนสูง
English-Thai: Nontri Dictionary
compensation(n) ค่าทดแทน,ค่าชดเชย,ค่าตอบแทน,การตอบแทน
emolument(n) ผลกำไร,ค่าตอบแทน,ผลตอบแทน,รายได้,เงินเดือน
fee(n) ค่าบริการ,ค่าตอบแทน,ค่าธรรมเนียม,ค่าเล่าเรียน
guerdon(n) รางวัล,ค่าตอบแทน
pay(n) ค่าตอบแทน,ค่าจ้าง,เงินเดือน
payment(n) การชำระเงิน,การจ่ายเงิน,ค่าตอบแทน
price(n) ราคา,ค่า,โทษ,รางวัล,ค่าตอบแทน
recompense(n) สินน้ำใจ,ค่าตอบแทน,ค่าชดใช้,การชดเชย,รางวัล
remuneration(n) ค่าจ้าง,รางวัล,รายได้,สินน้ำใจ,ค่าตอบแทน
requital(n) การแก้แค้น,การชดเชย,การตอบสนอง,รางวัล,ค่าตอบแทน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
emolumentค่าตอบแทนในการทำงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inadequate considerationค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพอ, สินจ้างที่ไม่เพียงพอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compensation๑. ค่าตอบแทน๒. ค่าทดแทน๓. ค่าสินไหมทดแทน๔. ค่าชดเชย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gratisทำให้เปล่า, ไม่เรียกค่าตอบแทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gratuityเงินรางวัล, เงินบำเหน็จ, ค่าตอบแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remunerationสินจ้าง, บำเหน็จ, ค่าตอบแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broker นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทนายหน้า การประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่นเป็นการตอบแทน ดังนั้น หากบุคคลใดแสดงตนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปว่า ตนประกอบธุรกิจโดยพร้อมที่จะให้บริการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อดำเนินการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่นหรือลูกค้า จึงถือเป็นการประกอบธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
payment (n.) ค่าตอบแทน See also: เงินตอบแทน Syn. cost
gratuity (n.) เงินค่าตอบแทนพิเศษ See also: เงินทิป, โบนัส Syn. reward, tip
pro bono (n.) งานที่ปราศจากค่าตอบแทน
proffered (adj.) ซึ่งอาสาทำโดยไม่ได้ค่าตอบแทน
remuneration (n.) การจ่ายค่าตอบแทน See also: การจ่ายเงิน Syn. payment
well-paid (adj.) ซึ่งมีค่าตอบแทนมาก See also: ซึ่งให้เงินเดือนสูง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The reward shall be total surrender."ค่าตอบแทน,จะเป็นการยอมแพ้
With many times its weight to follow.ค่าตอบแทนก็จะตามไป ดังเช่นทุกครั้ง
They were going to pay him $100,000. Just another fantasy.ค่าตอบแทนก็ไม่มากไม่มาย ทั้งหมดประมาณ 100,000ดอลล์.
Money you owe me.ค่าตอบแทนของเงินทั้งหมด ฉันครวไปเก็บจาก กัมจันดี
A price I'm not willing to pay.ค่าตอบแทนที่ฉันไม่เต็มใจจ่าย
The cash we got kept my parents high for about a month.ค่าตอบแทนที่เราได้ช่วยให้ พ่อและแม่ฉันอยู่ได้อย่างสบายได้สักเดือน
Saving people costs money!ค่าตอบแทนนิดหน่อยไม่ได้หรอ
The money was really good, but he had to be overseas for a couple of years.ค่าตอบแทนมันดีจริงๆ แต่เขาต้องไปอยู่ต่างประเทศสองปี
The six-fingered man returned and demanded it, but at one-tenth his promised price.ชายที่มีหกนิ้วกลับมาและเอาดาบไป แต่จ่ายค่าตอบแทนแค่ 1 ใน 10 ของราคาที่ตกลงไว้
I gave Jimmy the tip and he gave me some Christmas money.ผมให้คำแนะนำจิมมี่ และเขาให้ค่าตอบแทนนิดหน่อบ
) And to view them, he charges no fee! (He's generous, so generous)ถ้าจะให้วิจารณ์เขา เขาไม่เคยคิดค่าตอบแทน เขาช่างใจกว้าง เขาช่างใจกว้าง
I think you will find that His Majesty's Ordnance Survey will provide equitable remuneration.คุณคงรู้อยู่แล้วว่านักสำรวจหลวง จะให้ค่าตอบแทนอย่างเพียงพอ
Is this pro bono work that you do?นี่คือ Pro Bono (งานที่ปราศจากค่าตอบแทน) ที่คุณทำ?
That's why I really appreciate you offering your services free of charge.ฉันถึงซาบซึ้งใจมาก ที่คุณจะทำงานให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน
I'II pay you in returnฉันจะจ่ยเงินเธอเป็นค่าตอบแทน
However, one of them will have a price.คนอื่นมา อีกขวดนึงเป็นค่าจ้าง ยังไงก็ตาม หนึ่งในนั้นต้องมีค่าตอบแทน
It was, rather, my final remittance that I was interested in.มันเป็นค่าตอบแทนสุดท้ายน่ะ ที่ฉันสนใจ.
Of course I'll reward your consideration properlyไม่ๆ ผมจะให้ค่าตอบแทนคุณด้วย
Unfortunately, this... rectification does not come without a price.โชคร้าย, ที่... การคืนกลับของเจ้าต้องจ่ายค่าตอบแทน
And now someone else is gonna have to pay for it.และตอนนี้มีบางคนต้องจ่ายค่าตอบแทน
I believe in a reasonable rate of return.ผมเชื่อในค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผล
He just needs the particulars and payment.เขาแค่ต้องการของที่ว่า ...กับค่าตอบแทน
Using his precious hearing as a cost.ด้วยการใช้การได้ยินเป็นการค่าตอบแทน
What, I shouldn't get paid for my work?อะไรนะ ฉันทำงานไม่ควรได้ค่าตอบแทนหรอ
HOPE: I do all the work. He takes half the profit.ฉันทำงานทั้งหมด เขารับค่าตอบแทนไปครึ่งหนึ่ง ฉันเบื่อกับเรื่องนี้
BUT I'M TALKING ABOUT SOMETHING THAT PAYS.ฉันพูดถึงอะไรก็ได้ที่ได้รับค่าตอบแทนต่างหากล่ะ
Porn site? You'll probably get an improper response unless the investment keeps up.ตัดสินใจให้ดี คุณอาจจะได้รับค่าตอบแทนที่ไม่คุ้มค่า นอกจากการลงทุนจะก้าวหน้าขึ้นมาก
She was known to offer food in exchange for work around the house.เธอให้อาหารเป็นค่าตอบแทนกับคนที่มาทำงานบ้านให้เธอ
As high as they go.งานยิ่งเสี่ยงค่าตอบแทนก็ยิ่งสูง.
Maybe they've offered him a... a new debt-free life.บางทีพวกเขาอาจจะเสนอค่าตอบแทนให้เขา...
I know a couple of guys last year, made six figures each.เมื่อปีที่แล้วฉันพอรู้จักสองสามคน ได้ค่าค่าตอบแทนหกเท่า
WHICH IS WHY I'M OFFERING CARLOS $50,000.ฉันถึงจะเสนอจ่ายค่าตอบแทนให้ 50,000 เหรียญ
I prefer to get my reward in cash.ข้าต้องการค่าตอบแทน เป็นเงินสด
You certainly earned your fee this time.คราวนี้ เจ้าจะได้ค่าตอบแทนอย่างแน่นอน
"Payments made to Soho and West End division officers""ค่าตอบแทนมาจากโซโฮกับเวสท์เอ็นด์ แบ่งกันระหว่างพวกตำรวจ"
If you're given compensation, you can ask of any amount.ถ้าคุณจะได้ค่าตอบแทน, คุณสามารถเรียกได้มาก เท่าที่ต้องการได้เลย
I need to go and pay another visit to my good friendฉันต้องออกไปและจ่ายค่าตอบแทน กับเพื่อนที่ดีของฉัน
Eight hundred items in two months, is our request.คุณเห็นแบบแล้ว ค่าตอบแทนดี
Very well written, brilliantly constructed. Jeremiah wouldn't take money for doing a good deed.เจอราไม จะไม่รับเงินเป็นค่าตอบแทนความดี
They've learned to put their determination and focus to better use, and with far greater compensation.พวกเขาเรียนรู้ที่จะ ใช้ความมุ่งมั่นของเขาในเรื่องที่ดีกว่าเรื่องนี้ และได้รับค่าตอบแทนอย่างมหาศาล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ค่าตอบแทน
Back to top