ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คลุม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คลุม*, -คลุม-

คลุม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลุม (v.) cover See also: clothe, envelop, wrap, put on, encase Syn. ปกคลุม, หุ้ม
คลุม (v.) cover See also: spread over Syn. ครอบคลุม, กินพื้นที่
คลุม (adv.) ambiguously See also: vaguely, obscurely, indistinctly Syn. คลุมเครือ
คลุมถุงชน (v.) hold an arranged marriage See also: hold a blind marriage
คลุมเครือ (v.) be ambiguous See also: be vague, be obscure, be indistinct
คลุมเครือ (adv.) vaguely See also: indistinctly, ambiguously, obscurely Syn. กำกวม
คลุมเครือ (v.) be dim See also: be dull, be cloudy, be overcast, be gloomy
คลุมเครือ (adj.) vague See also: ambiguous, obscure, unclear, indistinct Syn. กำกวม
คลุมโปง (v.) cover the body completely
English-Thai: HOPE Dictionary
aba(อะบา' อาบา) n. สิ่งทอขนอูฐหรือขนแกะเสื้อคลุมที่ไม่มีแขนที่ทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว ใช้โดยชาวอาหรับ
adventitia(แอดเวนทิซ' เชีย) ส่วนคลุมอวัยวะหรือโครงสร้าง -adventitial, adj.
alb(แอลบ) n. เสื้อคลุมแขนยาวขาดบาทหลวง abbr. albumin
ambiguity(แอมบิกิว' อีที) n., (pl. -ties) ความมีสองนัย, ความหมายที่คลุมเครือ, คำพูดที่คลุมเครือ, ภาวะกำกวม, Syn. vagueness, deceptiveness ###A. clearness, certainty)
ambiguous(แอมบิก' กิวเอิส) adj. คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ.
amphibolic(แอมฟิบอล' ลิค) adj. ไม่แน่นอน, มีความหมายสองนัย, การพูดจาคลุมเคลือ (uncertain)
amphibology(แอมฟิบอล' โลจี) n. การที่มีความหมายสองนัย, ความหมายที่คลุมเคลือ, ประโยคที่มีความหมายสองนัยฐ การพูดจาเหลวไหล. -amphibolical, amphibolous adj.
amphibolous(แอม' ฟิบะลัส) adj. ซึ่งมีความหมายสองนัย, คลุมเคลือ (ambiguous)
anorak(อา' นะราค) n. เสื้อกันหนาวที่มีส่วนที่เป็นหมวกคลุม
antimacassar(แอนทีมะแคส' ซา) n. ผ้าหรือผนังหรือปลาสติกคลุมที่พิงหลัง หรือแขนเพื่อกันเปื้อนหรือให้ใช้ทน (a tidy)
arboreous(อาร์บอ'เรียส) adj. ปกคลุมไปด้วยต้นไม้,คล้ายต้นไม้
arch 1(อาร์ค) n. ส่วนโค้ง,ประตูโค้ง,โค้งชัย,ประตู,เส้นโค้ง -vt.,vi. ทำให้โค้ง,โก่ง,ใช้ของหรือสิ่งที่โค้งคลุม (ogive, vault,arc,curve)
ashy(แอช'ชี) adj. สีเถ้าถ่าน,ซีด,คล้ายเถ้า,คลุมด้วยขี้เถ้า, Syn. ashen)
athetic supporterที่ปกคลุมอวัยวะสืบพันธุ์ของนักกีฬา., Syn. jockstap
bare(แบร์) adj. เปลือย,เปล่า,ไร้สิ่งตกแต่ง,โกร๋น,น้อยมาก,นิดเดียว,เปิดเผย,แท้ ๆ ,ไม่ปิดบัง vt. เปิดเผย,เปิดออก,เอาสิ่งคลุมออก,เปลือย, Syn. naked
barefaced(แบร์'เฟสทฺ) adj. ซึ่งมีใบหน้าที่ไม่ได้ปกคลุม,เปิดเผย,กล้า,ไม่อาย,หน้าด้าน, Syn. bold ###A. shy
bathing capn. หมวกคลุมผมว่ายน้ำหรืออาบน้ำของสตรี
bathroben. เสื้อคลุมสำหรับเดินไปอาบน้ำหรือใส่หลังอาบน้ำ
batik(บะทีค') n. เทคนิคการย้อมสีสิ่งทอด้วยมือโดยใช้ขี้ผึ้งเป็นตัวปกคลุมส่วนที่ไม่ต้องการย้อม,สิ่งทอที่ย้อมสีโดยวิธีดังกล่าว, Syn. battik
becloud(บิเคลาดฺ') {beclouded,beclouding,beclouds} vt. ทำให้มืดมนด้วยเมฆ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ปกคลุม
bedspreadn. ผ้าคลุมเตียง
bespangle(บิสแพง'เกิล) {bespangled,bespangling,bespangles} vt. ปกคลุมไปด้วย,ประดับ
bespread(บิสเพรด') {bespread,bespread,bespreading} vt. แผ่ออก,ปกคลุม
bestrew(บิสทรู') {bestrewed,bestrewn/bestrewed} vi. ปกคลุม,โปรย,ทำเกลื่อนกลาด, See also: bestrewing n. ดูbestrew, Syn. strew
blanket(แบลง'คิท) n. ผ้าห่ม,ผ้าห่มขนสัตว์,ผ้าขนสัตว์,ผ้าไหมพรม,พรม,แผ่นชั้น vt. ห่ม,คลุม,ขัดขวาง,ยุ่ง,ดับไฟ,ติดลม adj. ซึ่งปกคลุม, Syn. coverlet,cover,robe
blouse(เบลาซฺ) n. เสื้อครึ่งตัวของสตรี,เสื้อคลุมที่สั้น
borderlandn. พรมแดน,ภาวะที่ไม่แน่นอน,เขตแดนที่คลุมเครือ,ความก้ำกึ่ง, Syn. border
box coatn. เสื้อคลุมหนา
braze(เบรซ) {brazed,brazing,brazes} vt. ทำด้วยทองเหลือง,ปกคลุมหรือประดับด้วยทองเหลือง,ใช้ทองแดงหรือสังกะสีเชื่อม
bread(เบรด) n. ขนมปัง,อาหาร,เครื่องประทังชีวิต,ชีวิต,ความเป็นอยู่,เงินทอง vt. ปกคลุมด้วย,เศษขนมปัง
bristle(บริส'เซิล) {bristled,bristling,bristles} n. ขนแข็งของสัตว์,สิ่งที่คล้ายขน,ขนแปรง,หนวดเคราของคน vt. ตั้งชัน,ขนลุก,โกรธ vt. แข็งหรือตั้งชันเหมือนขนสัตว์,ประดับหรือปกคลุมด้วยขน,ทำให้ตั้งชัน, See also: bristleness n., Syn. r
buffet(บัฟ'ฟิท) {buffetted,buffetting,buffets} n. การทุบ,การตี,การต่อย,การกระทบอย่างแรง. ตู้เก็บตู้ชามผ้าคลุมโต๊ะและอื่น,ห้องอาหารเครื่องดื่ม,เคาน์เตอร์บริการอาหารและเครื่องดื่มเอง. vt. ทุบ,ตี,ต่อย,กระทบอยู่เรื่อย. vi. ต่อสู้ด้วยหมัดมือ,ต่อสู้. adj. ประกอบด้วยอ
burnoose(เบอ'นัส,เบอ'นุช) n. เสื้อคลุมที่มีผ้าโพกหัวเช่นของชาวอาหรับ, See also: burnoused,burnoosed adj.
burnous(เบอ'นัส,เบอ'นุช) n. เสื้อคลุมที่มีผ้าโพกหัวเช่นของชาวอาหรับ, See also: burnoused,burnoosed adj.
bush(บู?ช {bushed,bushing,bushes} n. พุ่มไม้,ต้นไม้เตี้ย vi. เป็นพุ่ม vt. ปกคลุมด้วยพุ่มไม้
butt platen. แผ่นโลหะคลุมท้ายปืน
canonic(คะนอน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับวินัยศาสนา,เป็นที่ยอมรับ,แท้จริง,เกี่ยวกับแบบที่ง่ายที่สุดหรือได้มาตรฐาน, See also: cannonicals n. เสื้อคลุมพิธีศาสนา, canonicity n. ดู canonic
canonical(คะนอน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับวินัยศาสนา,เป็นที่ยอมรับ,แท้จริง,เกี่ยวกับแบบที่ง่ายที่สุดหรือได้มาตรฐาน, See also: cannonicals n. เสื้อคลุมพิธีศาสนา, canonicity n. ดู canonic
cap(แคพ) {capped,capping,caps} n. หมวก,หมวกเครื่องแบบ,หมวกผ้าไม่มีปีก,หมวกคนขี่ม้า,ฝาครอบ,ที่คลุม,สายฉนวน vt. ปกคลุม,ครอบ,ทำให้สมบูรณ์,ทำให้ดีกว่า, See also: capper n. ดูcap, Syn. headgear,headdress surpass,
cape(เคพ) n. แหลม,ผ้าคลุมไหล่, See also: caped adj. ดู cape
English-Thai: Nontri Dictionary
ambiguity(n) ความกำกวม,ความคลุมเครือ,ความเคลือบคลุม
ambiguous(adj) กำกวม,คลุมเครือ,เคลือบคลุม,มีสองนัย
bathrobe(n) เสื้อคลุมอาบน้ำ
bedspread(n) ผ้าปูที่นอน,ผ้าคลุมเตียง
befog(vt) ปกคลุมด้วยหมอก,ทำให้ไม่ชัด
bespread(vt) ปกคลุม,แผ่ออก
blanket(n) ผ้าห่ม,ผ้าคลุม,ผ้าขนสัตว์,พรม
bristly(adj) มีขนแข็ง,ปกคลุมด้วยขน
cape(n) ผ้าคลุมไหล่,แหลม
chesterfield(n) เสื้อคลุม,เก้าอี้นวมยาว
cloak(n) เสื้อคลุม,สิ่งปกคลุม,สิ่งปิดบัง
coat(n) เสื้อคลุม,เสื้อนอก,สิ่งปกคลุม,ชั้นผิวหน้า
coating(n) สิ่งปกคลุม,เครื่องห่อหุ้ม
comforter(n) คนปลอบโยน,ผ้าพันคอ,ผ้าคลุมเตียง
comprehensive(adj) เกี่ยวกับความเข้าใจ,กินวงกว้าง,กว้างขวาง,ครอบคลุม
counterpane(n) ผ้าคลุมเตียง,ผ้าปูเตียง
cover(n) ปก,ที่ปิด,ฝาครอบ,ปลอก,ผ้าคลุมเตียง,เงินประกัน
covering(n) เครื่องคลุม,เครื่องปกปิด
coverlet(n) ผ้าคลุมเตียง,ผ้าปูเตียง
cryptic(adj) ลึกลับ,ลับ,ซ่อนเร้น,คลุมเครือ
dark(adj) มืด,ดำ,มืดมน,มืดมัว,คล้ำ,แก่,ลึกลับ,เคลือบคลุม
darken(vt) ทำให้มืด,ดำลง,มัวลง,ทำให้คล้ำ,ทำให้คลุมเครือ
darkness(n) ความมืด,ความมืดมัว,ความดำ,ความคลุมเครือ,ความชั่วร้าย
indefinable(adj) ไม่แน่นอน,ไม่มีกำหนด,คลุมเครือ,วินิจฉัยไม่ได้
dim(adj) ทึบ,หมอง,มัว,สลัว,ไม่สว่าง,ไม่แจ่มใส,คลุมเครือ,มืดมัว
dubious(adj) น่าสงสัย,น่าแคลงใจ,คลุมเครือ
dusty(adj) เต็มไปด้วยฝุ่น,ซึ่งปกคลุมไปด้วยฝุ่น
encrust(vt) หุ้ม,บุ,ประดับ,ปกคลุม,พอก
enshroud(vt) ซ่อน,ห่อหุ้ม,ปกคลุม,ปิดบัง,คลุมไว้
extensive(adj) กว้างใหญ่,แพร่หลาย,ครอบคลุม,กว้างขวาง
filmy(adj) มีเยื่อบาง,คลุมด้วยฟิล์ม,เกี่ยวกับภาพยนตร์,เยิ้ม,อย่างเลือนๆ
fog(n) หมอก,ควัน,ฝ้า,ความคลุมเครือ,ความมัว,ความยุ่งใจ
foggy(adj) เต็มไปด้วยหมอก,คล้ายหมอก,มีหมอกลง,คลุมเครือ,สลัว
frock(n) เสื้อนอก,เสื้อกระโปรงติดกัน,เสื้อคลุมของบาทหลวง
gabardine(n) เสื้อคลุมยาว
gaiter(n) ผ้าคลุมรองเท้า,สนับแข้ง
garment(n) เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งหุ่ม,เครื่องแต่งกาย,เครื่องปกคลุม
generalization(n) การพูดคลุม,การกล่าวอย่างกว้างๆ,ลักษณะทั่วไป
hairnet(n) ตาข่ายคลุมผม
hood(n) ผ้าคลุมศีรษะ,ผ้าคลุมไหล่เสื้อครุย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fuzzyคลุมเครือ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clamberingการเลื้อยคลุม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cope๑. ส่วนคลุม [มีความหมายเหมือนกับ coping ๑]๒. สิ่งคลุม [มีความหมายเหมือนกับ coping ๒] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
coping๑. ส่วนคลุม [มีความหมายเหมือนกับ cope ๑]๒. สิ่งคลุม [มีความหมายเหมือนกับ cope ๒]๓. ครอบฟันชั้นใน [มีความหมายเหมือนกับ primary coping; primary thimble; thimble] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
footprint๑. พื้นที่ฐานเครื่อง๒. เขตคลุมสัญญาณ, เขตสัญญาณบริการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fuzzy logicตรรกศาสตร์คลุมเครือ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
globalครอบคลุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
illusoryลวง, กำกวม, เคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
latent ambiguityข้อความเคลือบคลุม, ข้อความกำกวม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obscureเคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obscurityความเคลือบคลุม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
sweepingครอบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
umbrella coverความคุ้มครองแบบครอบคลุม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
uncertaintyความไม่แน่นอน, ความเคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unequivocalปราศจากความเคลือบคลุมสงสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vagueเลื่อนลอย, เคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vagueness doctrineหลักว่าด้วยกฎหมายที่เคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
velar๑. -เยื่อ๒. -เยื่อหุ้ม, -เยื่อคลุม๓. -เยื่อห้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bare Areaบริเวณที่ไม่มีเนื้อเยื่อบุช่องท้องมาคลุม,ไม่มีเยื่อบุช่องท้องหุ้ม [การแพทย์]
Containmentอาคารคลุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, อาคารหรือสิ่งก่อสร้างชั้นนอกที่ออกแบบให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อป้องกันเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จากอุบัติภัยภายนอก และเพื่อไม่ให้สารกัมมันตรังสีแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมกรณีเกิดอุบัติเหตุภายในอาคารหรือสิ่งกักกั้นชำรุดหรือเสียหาย
Costต้นทุน, ต้นทุน, ค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปหมายถึงค่าของสิ่งของใดก็ตามที่ต้องเสียไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอีกสิ่งหนึ่งโดยการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือการผลิต ทางเศรษฐศาสตร์มันจะใช้แนวคิด "ต้นทุนค่าเสียโอกาส" เพื่อใช้วัดต้นทุนต่างๆ โดยจะครอบคลุมทั้งต้นทุนที่ต้องจ่ายออกไปเป็นตัวเงินจริงๆ และจ่ายออกไปโดยไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ค่าเสียเวลา [เศรษฐศาสตร์]
cover croppingการปลูกพืชคลุมดิน, การปลูกพืชที่มีใบหนาหรือรากแน่นเพื่อคลุมดินหรือยึดดิน เช่น พืชตระกูลถั่วหรือตระกูลหญ้า เป็นต้น เป็นการอนุรักษ์ดินวิธีหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Coverageการครอบคลุม [การแพทย์]
Coveringปกคลุม [การแพทย์]
Deltoidกล้ามเนื้อรูปสามเหลี่ยมคลุมอยู่ที่หัวไหล่,ต้นแขน,กล้ามเนื้อหัวไหล่,กล้ามเนื้อรูปสามเหลี่ยม,กล้ามเนื้อขนาดใหญ่ตั้งต้นจากปลายกระดูกทำมุมฉาก,กลุ่มกล้ามเนื้อเดลทอยด์,กล้ามเนื้อโคนแขน [การแพทย์]
Deviation Wellหลุมเจาะเอียงไปจากแนวตรง หลุมเจาะเอียงไปจากแนวตรง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำมันหรือก๊าซมากที่สุด หรือเพื่อหลีกเลี่ยงอุปกรณ์การเจาะที่ติดค้างอยู่ในหลุมเดิม [ปิโตรเลี่ยม]
Dune ; Sand Dune เนินทราย ; สันทราย เนินที่เกิดขึ้นในบริเวณทะเลทราย หรือบริเวณใกล้ฝั่งทะเล เนื่องจากลมได้พัดพาเอาทรายละเอียดมากองทับถมกันไว้ และเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อย ๆ จนมีขนาดโตเป็นเนินทรายหรือ สันทรายเตี้ยๆ และมักเกิดขึ้นในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวางทิศทางลม จึงกั้นทรายที่ถูกลมพัดหอบมาเอาไว้ และตกลงมาทับถมกันเป็นกองโตปกคลุมสิ่งกีดขวางนั้นจนมิด ด้านของเนินที่อยู่ทางต้นลมจะมีลักษณะลาด ส่วนด้านที่อยู่ทางปลายลมจะชัน [สิ่งแวดล้อม]
Gownเสื้อคลุม, [การแพทย์]
Mulchingการคลุมดิน [TU Subject Heading]
Overburden ดินหน้าแร่ ดินและหินที่ปกคลุมอยู่บนชั้นของแร่ ในการทำเหมืองชนิดที่ขุดจากผิวหน้าดินลงไป จะต้องเอาดินและหินเหล่านี้ออกไปเสียก่อน จนถึงชั้นของแร่ จึงจะขุดเอาแร่ออกมาได้ [สิ่งแวดล้อม]
Unused Land ที่ว่าง พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งปลูกสร้างปก คลุม เช่น บ่อน้ำ สระว่ายน้ำ หรือที่จอดรถ และให้หมายความรวมถึง พื้นที่ของสิ่งก่อสร้างหรืออาคารที่สูงระดับพื้นดินไม่เกิน 1.20 เมตร และไม่มีหลังคาหรือสิ่ง ก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Veilsผ้าคลุมหน้า [TU Subject Heading]
Weapon of Mass Destructionอาวุธทำลายล้างมวลมนุษย์หรืออาวุธทำลายล้างสูง คืออาวุธอุปกรณ์ใดๆ ที่มีความสามารถในการสังหารหรือทำให้มีผู้บาดเจ็บได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งมักจัดให้ครอบคลุมทั้งอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพ [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Fault Plane ระนาบรอยเลื่อน หน้าประกบของหินสองฟากรอยเลื่อนปรากฏ เป็นหน้าเรียบพอสมควร ระหว่างหน้าประกบ มักมีเศษหินที่ครูดไถกันและกันประจุอยู่เต็มช่องว่างจนวัดได้ว่าระนาบ นี้มีแนวระดับไปทิศใด และมีแนวเทรวมทั้งมุมเทเท่าใด เมื่อทราบแล้ว ก็สามารถติดตามและกำหนดขอบเขตของระนาบได้ ถึงแม้จะมีสิ่งอะไรปกคลุมจนมองไม่เห็น [สิ่งแวดล้อม]
Fish ปลา ตามพจนานุกรมไทยได้ให้ความหมายว่า ปลาคือสัตว์ที่อยู่ในน้ำ มีกระดูกสันหลัง หายใจทางเหงือก เคลื่อนไหวด้วยครีบ บางชนิดมีเกล็ด บางชนิดไม่มีเกล็ด แต่ในทางด้านชีววิทยานั้น ลักษณะของปลาจะเป็น สัตว์เลือดเย็นที่หายใจด้วยเหงือก มีกระดูกสันหลัง อาศัยอยู่ในน้ำเท่านั้น ลำตัวปกคลุมด้วยเกล็ด เมือกหรือแผ่นกระดูก เคลื่อนไหวไปมาโดยอาศัยครีบและกล้ามเนื้อลำตัว มีหัวใจสองห้อง มีขากรรไกรครบ มีการผสมพันธุ์กันภายนอกร่างกาย และมีลำตัวซีกซ้ายและขวาเท่ากัน จัดเป็นเนคตอนชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มปลาตามที่อยู่อาศัยได้ 2 กลุ่ม คือ Pelagic Fishes และ Demersal Fishes [สิ่งแวดล้อม]
Grey Area Measures มาตรการคลุมเครือ มาตรการที่อยู่นอกกรอบของข้อตกลงแกตต์ (ดู GATT) ได้แก่ การทำความตกลงทั้งด้านราคาและปริมาณเพื่อจำกัดการส่งออก (ดู Export Restriant Agreement) การจัดระเบียบการตลาด (ดู Orderly Marketing Agreement) ซึ่งถือเป็นมาตรการที่มีลักษณะเลือกปฏิบัติและมีผลบิดเบือนการค้าเสรี ระหว่างประเทศ ในการเจรจารอบอุรุกวัยของแกตต์ (ดู Uruguay Round) ได้ยกเอาเรื่องมาตรการคลุมเครือขึ้นมาพิจารณา และได้กำหนดไม่ให้ประเทศภาคีใช้มาตรการคลุมเครือที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งมาตรการที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้า สำหรับมาตรการคลุมเครือต่างๆ ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่จะต้องมีการแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อตกลงแกตต์ หรือจะต้องยกเลิกไปภายใน 4 ปี นับตั้งแต่ผลการเจรจารอบอุรุกวัยมีผลใช้บังคับในกลางปี พ.ศ. 2538 [สิ่งแวดล้อม]
Mist หมอกน้ำค้าง เป็นน้ำในอากาศหรือไฮโดรมีทิเออร์ (hydrometeor) ซึ่งประกอบ ด้วยละอองเล็กมากจนไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือละอองน้ำ ดูดความชื้น (hydroscopic water droplets) ลอยอยู่ในอากาศ หมอกน้ำค้างมีลักษณะเช่นเดียวกับหมอกแต่บางกว่า เมื่อมีหมอกน้ำค้างเกิดขึ้นเหนือที่ใดมักจะแลดูคล้ายม่านบาง สีเทาคลุมอยู่เหนือภูมิประเทศแห่งนั้น ทำให้ทัศนวิสัยที่ผิวพื้นดินลดลงน้อยกว่าหมอก แต่ยังเห็นได้ใกล้เกินกว่า 1 กิโลเมตร ความชื้นสัมพันธ์ในหมอกน้ำค้างมักจะน้อยกว่า 95% หมอกน้ำค้างเป็นสภาพอากาศที่อยู่ระหว่างฟ้าหลัวชื้น (damp haze) กับหมอก [สิ่งแวดล้อม]
mobile phone communicationการสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่, ใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงส่งสัญญาณสื่อสารกันระหว่างเครื่องโทรศัพท์และเสารับส่งสัญญาณ ที่อยู่ในรัศมีการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเรียกบริเวณที่แต่ละเสาสัญญาณครอบคลุมว่าเซล สัญญาณการสื่อสารระหว่างโทรศัพท์ในแต่ละเซล จะถูกส่งต่อจากเสารับส่งสัญญาณเข้าสู่เครือข่ายระบบโทร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Multinational Companyบริษัทข้ามชาติบริษัทที่มีฐานการผลิตหรือการลงทุนโดยตรงอยู่ในต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งประเทศและครอบคลุมกิจการระดับโลก ตัวอย่างของบริษัทประเภทนี้ อาทิ บริษัทน้ำมันเอสโซ่ (Esso) หรือ เอกซอน (Exxon) ของสหรัฐอเมริกา บริษัทข้ามชาติได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 และมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศที่บริษัทข้ามชาตินั้นๆ เข้าไปดำเนิน กิจการโดยเฉพาะการจ้างงาน การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศนั้น อย่างไรก็ตามบทบาทในแง่ลบของบริษัทข้ามชาติต่อประเทศที่เข้าไปลงทุน ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่โดยเฉพาะในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมขาติอย่างมากของของบริษัทข้ามชาติ ซึ่งเป็นต้นทุนของประเทศในระยะยาว [ปิโตรเลี่ยม]
Non-fiction bookหนังสือสารคดี หนังสือสารคดี (Non-fiction book) คือ หนังสือที่แต่งขึ้นจากเรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจากความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งให้สาระความรู้แก่ผู้อ่านเป็นสำคัญ ไม่ได้เจาะจงให้ความเพลิดเพลิน ถึงแม้ว่าเนื้อหาในหนังสือบางเล่มจะให้ทั้งสาระความรู้ ความเพลิดเพลินและความจรรโลงใจในการอ่านด้วยก็ตาม ซึ่งครอบคลุมวิชาการสาขาต่างๆ เช่น หนังสือเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การรักษาสุขภาพอนามัย ศาสนา ปรัชญา การศึกษา วรรณกรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีวประวัติ เป็นต้น
Reactor containmentอาคารคลุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, อาคารหรือสิ่งก่อสร้างชั้นนอกที่ออกแบบให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อ ป้องกันเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จากอุบัติภัยภายนอก และเพื่อไม่ให้สารกัมมันตรังสีแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมกรณีเกิด อุบัติเหตุภายในอาคารหรือสิ่งกักกั้นชำรุดหรือเสียหาย [นิวเคลียร์]
Release Cutting การตัดฟันไม้ป้องกันการแย่งอาหาร การตัดฟันไม้เพื่อที่จะให้หมู่ไม้ชนิดที่ต้อง การ ซึ่งยังไม่พ้นสภาพลูกไม้ (sapling stage) ได้รอดพ้น จากการแก่งแย่งของไม้ชนิดอื่นที่ไม่ต้องการ เพื่อให้หมู่ไม้พวกนี้ได้รับแสงสว่างอย่างเพียงพอที่จะเจริญเติบโต ปกคลุมพื้นที่นั้นต่อไป ประกอบด้วย Cleaning และ Liber [สิ่งแวดล้อม]
Uruguay Round การเจรจารอบอุรุกวัย การเจรจารอบที่ 8 ของแกตต์ เริ่มการเจรจาเมื่อ พ.ศ. 2529 และสิ้นสุดการเจรจาเมื่อ พ.ศ. 2536 มีประเทศเข้าร่วมเจรจา 117 ประเทศ ได้จัดประชุมระดับรัฐมนตรี จากประเทศภาคี เพื่อเปิดการเจรจาที่เมืองปุนต้า เดล เอสเต้ ประเทศอุรุกวัย จึงได้ใช้ชื่อการเจรจาเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศเจ้าภาพ การเจรจารอบนี้ถือได้ว่าเป็นการเจรจาที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆ อย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่แกตต์ (ดู GATT) ได้เคยขยายการเจรจาออกไปยังเรื่องใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน ได้แก่ เรื่องการค้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา การค้าที่เกี่ยวกับมาตรการลงทุน และการค้าสินค้าบริการ ผลทางการเจรจาครอบคลุมกว้างขวางถึงการเปิดเสรีในการค้าสินค้าและการค้า บริการ รวมทั้งการปฏิรูประบบและกลไกของแกตต์ อาทิ ข้อตกลงเปิดตลาดสินค้าเกษตรโดยเปลี่ยนรูปแบบจากการห้ามนำเข้าหรือการจำกัด การนำเข้ามาเป็นภาษีศุลกากร (ดู Tariffication) การลดการอุดหนุนการส่งออก การปรับปรุงกระบวนการยุติข้อพิพาทของแกตต์ การกำหนดกรอบของการเปิดเสรีการค้าบริการการค้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทาง ปัญญา (ดู IPRs) การเปลี่ยนรูปแบบข้อตกลงแกตต์เป็นสถาบันที่เรียกว่า องค์การการค้าโลก (ดู World Trade Organization) เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cover (vt.) คลุม See also: ครอบ, ครอบคลุม, ปกคลุม Syn. cover up, put on
lay with (phrv.) คลุม See also: ปู Syn. lay on, place on, put on, set on
throw about (phrv.) คลุม
veil (vt.) คลุม See also: โพกไว้, บดบัง, ปกคลุม Syn. cover, disguise, hide, mask Ops. uncover, reveal
face with (phrv.) คลุมด้วย See also: ปูด้วย, ฉาบด้วย
drape with (phrv.) คลุมด้วย (ผ้า, ธง หรืออื่นๆ)
felt (vt.) คลุมด้วยผ้าขนสัตว์
pall (vt.) คลุมด้วยผ้าคลุมหีบศพ
flannel (vt.) คลุมด้วยผ้าสักหลาด See also: สวมด้วยผ้าสักหลาด
carpet (vt.) คลุมด้วยพรม See also: ปูด้วยพรม
turf (vt.) คลุมด้วยหญ้า
hood (vt.) คลุมด้วยหมวกคลุมศีรษะ See also: คลุมด้วยผ้าคลุมศีรษะ Syn. cover
crust (vt.) คลุมด้วยเปลือก
lath (vt.) คลุมด้วยไม้ระแนง
land up (phrv.) คลุมรากด้วยดิน Syn. earth up
veil (vi.) คลุมหน้า See also: โพกศีรษะ Syn. cover, disguise, hide, mask
fog (vi.) คลุมเครือ See also: มืดมน, ไม่ชัดเจน Ops. clear
imprecise (adj.) คลุมเครือ See also: ไม่แน่ชัด, ไม่ถูกต้อง Syn. vague Ops. exact, precise precise
indistinct (adj.) คลุมเครือ See also: มัว, เลือนราง, ไม่ชัดเจน Syn. blurred, fuzzy, unclear Ops. clear
nebulous (adj.) คลุมเครือ See also: ไม่ชัดเจน Syn. unclear, vague
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
One third of this area is covered with forestหนึ่งในสามของพื้นที่นี้ถูกปกคลุมด้วยป่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It covers the house, the yard.คลุมทั่วบ้าน ทั่วสนาม
Cover the car and wait for me.คลุมรถของผม แล้ว ก็รอก่อน
Cover the walls and the... area around the table.คลุมรอบๆกำแพง กับรอบๆโต๊ะ
Throw a sack over his head, drag him outside.คลุมหัวเขา แล้วลากไปข้างนอก
Let's wrap him up in the tarp. Oh, shouldn't have.คลุมเขาด้วยผ้าใบ โอ้,ไม่น่าเป็นอย่างงี้
Vague. So vague. Okay.คลุมเครือ ยังคลุมเครืออยู่ โอเค
(INDISTINCT RADIO CHATTER)คลุมเครือวิทยุ CHATTER)
Reflection panels engaged.คลุมเงาสะท้อน สมบูรณ์แล้วครับท่าน
Don't let anyone see you.คลุมไว้ดีๆล่ะ คนจะได้ไม่เห็นเธอ
Nature had come into her own again, and little by little had encroached upon the drive with long, tenacious fingers.ธรรมชาติได้กลับคืนสู่ตนเองอีกครั้ง ค่อยๆ ปกคลุมทางเข้าทีละน้อย ดั่งนิ้วมืออันเรียวยาวและเหนียวเเน่น
On and on wound the poor thread that had once been our drive, and finally, there was Manderley.แผ่ปกคลุมทางเข้าอันซอมซ่อ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นทางเดินรถของเรา ในที่สุดก็ถึงเเมนเดอเลย์
You'd have liked a bridal veil, wouldn't you?คุณไม่ได้เผอิญอยากได้ ผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวใช่มั้ย
Here. Have this. Put it over your head.- เอ้านี่ คลุมศรีษะไว้
A strange grass covers the paths once trod by inmates.ทางเดินที่นักโทษชาวยิวเคยเดินย่ำ ก็แปลกตาไปด้วยหญ้าที่ปกคลุมอยู่
Besides, they got the infield covered.นอกจากนี้พวกเขาได้สนามปกคลุม
He rolled himself in the blanket and slept on the papers... ... that covered the springs of the bed.เขาก็กลิ้งตัวเองอยู่ในผ้าห่ม และนอนบนหนังสือพิมพ์เก่า อื่น ๆ ที่ปกคลุมน้ำพุของเตียง
And the high capes and the great brown mountains.และเสื้อคลุมสูง และเทือกเขาสีน้ำตาลที่ดี
All of the projecting part of the hook... ... the curve and the point, was covered with sardines... ... each sardine hooked through both eyes so they made a garland of the projecting steel.และทุกส่วนที่ยื่นของเบ็ด เส้นโค้งและจุดที่ถูกปกคลุม ด้วย ปลาซาร์ดีนสด แต่ละปลา ซาร์ดีนติดยาเสพติด
How do you know I want that foot covered up?{\cHFFFFFF}คุณจะทำอย่างไรรู้ว่าฉันต้องการ เท้าที่ปกคลุมไปได้หรือไม่
What? Cover all exits.ครอบคลุมออกทั้งหมด มองที่ คมชัด
(all) We shall, under cover of darkness, occupy a position overlooking the enemy encampment.เราจะต้องอยู่ภายใต้ความมืดปก คลุมครอบครอง ตำแหน่งที่สามารถมองเห็นค่าย ศัตรู
More for a laugh, I said "We should have us gas capes on.เราควรจะมีเราเสื้อคลุมก๊าซ มีฝนตกกระสุน
I said "We should have us umbrellas and gas capes, boys.ฉันบอกว่าเราควรจะมีเราร่ม และเสื้อคลุมก๊าซเด็กชาย มีฝน ตกกระสุน
Gripweed, Clapper, cover yourselves.กริปวีด, คแลปเปอครอบคลุม ตัวเอง พวกเขามาจากที่ที่เหมาะสม!
A chemical error and quite imprecise.ข้อผิดพลาดทางเคมีและค่อนข้าง คลุมเครือ
He covered his eyes:เขาครอบคลุมตาของเขา . :
He covered me up, making me lie downเขาครอบคลุมฉันขึ้น, การกระทำที่ฉันนอนลง
I dressed and discovered 25,000 lire in my coatฉันแต่งตัว... ...และที่ค้นพบ 25,000 lire in เสื้อคลุมของฉัน
Ambiguously accepting social standards while transgressing themsocial standards ที่ยอมรับคลุมเครือ ขณะที่ที่ละเมิดที่มัน
Light scattered cover at 20,000, icing around 18.กระจายตัวครอบคลุมที่ความสูง 20,000 ความเย็นราวๆ 18
And those shoes and that coat! Geez!แล้วก็รองเท้ากับเสื้อคลุมนั่นอีก ให้ตายสิ
Mitch, Ward, come here! Shingleton, you cover us.มิทช์ วอร์ด มาที่นี่ ชิงกลทน คุณครอบคลุมเรา
Somewhere in this rugged mountain countryside, possibly above the snow line, shrouded in mist, the fugitive John Rambo, is hiding.ที่ไหนสักแห่งในภูเขาขรุขระนี้ อาจจะเหนือเส้นหิมะ, ปกคลุมไปด้วยหมอก หลบหนี จอห์น แรมโบ้ ซ่อนอยู่
I still think you came out here just to cover your ass.ผมยังคิดว่าคุณมาที่นี่เพียงเพื่อให้ครอบคลุมตูดของคุณ
I covered your ass more than once!ผมครอบคลุมตูดของคุณมากกว่าหนึ่งครั้ง
The building's perimeter's covered. No exits.ปริมณฑลของอาคารครอบคลุม ไม่มีทางออก
It's covered with sulphur.มันปกคลุมไปด้วย กำมะถัน
Indy, cover your heart!อินดีครอบคลุมหัวใจของคุณ!
Cover your heart!ครอบคลุมหัวใจของคุณ!
May I take your coat? It is Colonel Mustard, isn't it?ผมขอเสื้อคลุมของคุณด้วยนะครับ คุณคือผู้พันมัสตาร์ดใช่ไหมครับ

คลุม ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
覆う[おうう, ouu] Thai: ปกคลุม English: to cover

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คลุม
Back to top