ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ข่มใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ข่มใจ*, -ข่มใจ-

ข่มใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข่มใจ (v.) control oneself See also: restrain one´s passion/oneself, suppress one´s feeling Syn. ข่มจิตข่มใจ, ข่มอารมณ์
ข่มใจ (v.) restrain See also: curb, repress, check, suppress, hold back, control Syn. หักห้ามใจ
ข่มใจ (v.) control oneself See also: suppress one´s emotion, restrain one´s desires, repress oneself Syn. สะกด, ข่มจิต, บังคับใจ
ข่มใจ (v.) force See also: constrain, oblige, control one´s mind Syn. ห้ามใจ, อดกลั้น
ข่มใจ (v.) restrain See also: be cautious, be careful, be guarded, be prudent, be careful Syn. ไตร่ตรอง, ใคร่ครวญ
ข่มใจ (v.) restrain oneself See also: bear, control oneself, be patient Syn. ห้ามใจ, ยั้งใจ, สะกดใจ, ระงับใจ
ข่มใจ (v.) restrain oneself See also: suppress/control one´s feeling Syn. ระงับใจ, ยับยั้งใจ Ops. ปล่อยใจ, ตามใจ
ข่มใจ (v.) restrain See also: repress, hinder, hold, constrain, confine Syn. ยับยั้งใจ, ระงับ, อดกลั้น
English-Thai: HOPE Dictionary
forbear(ฟอแบร์') v. อดีตกาลของforbid,อดทน,อดกลั้น,หักห้าม,บังคับจิตใจ,ข่มใจ,ละเว้น. -forbearer n.
forbearance(ฟอแบ'เรินซฺ) n. การอดทน,การอดกลั้น,การข่มใจ,ขันติ, Syn. restraint
inhibition(อินฮิบิช'เชิน) n. การขัดขวาง,การยับยั้ง,การสะกดกลั้น,การข่มใจ,หิริโอตัปปะ, Syn. constraint ###A. freedom
possessed(พะเซสทฺ') adj. ถูกครอบงำทางจิตใจ,ถูกผีเข้า,เสียสติ,ข่มใจ., See also: possessed of มีครอบครอง.
restrain(รีสเทรน') vt. ยับยั้ง,หยุดยั้ง,หักห้าม,อดกลั้น,กลั้น,ดึงบังเหียน,รั้ง,จำกัด,คุม,ควบคุม,ข่มใจ, See also: restrainability n. restrainable adj. restrainedly adv. restrainingly adv., Syn. repress,hinder
restraint(รีสเทรนทฺ') n. การยับยั้ง,การหยุดยั้ง,การหักห้าม,การอดกลั้น,การกลั้น,การห้ามปราม,การดึงบังเหียน,การหน่วงเหนี่ยว,วิธีการยังยั้งดังกล่าว,การข่มใจ, Syn. constraint,rein
self-possessed(เซลฟฺ'พะเซสทฺ) adj. ควบคุมตัวเอง,มีสติ,สามารถข่มใจตัว เองได้,สามารถข่มอารมณ์ตัวเองได้,สุขุม,ไม่หวั่นไหว,เยือกเย็น., See also: self-possessedly adv., Syn. composed,poised
smother(สมัธ'เธอะ) vi. ทำให้หายใจยาก,ทำให้หายใจหอบ,ดับ,ทำให้ตาย,ขจัด,ทำลายล้าง,ข่มอารมณ์,ข่มใจ,อดกลั้น,กลบ,กลั้น,ปิดมิดชิด,ปกปิด,ปกคลุม. vi.หายใจออก,หายใจหอบ,ถูกข่ม,ถูกปิดบัง. n.. ควันหนาจนหายใจลำบาก,สภาพที่หายใจลำบาก,สภาพที่ถูกข่มเอาไว้,หมอกหนาจัด,ความยุ่งเหยิง
English-Thai: Nontri Dictionary
forbear(vi,vt) อดกลั้น,หักห้าม,ระงับ,ละเว้น,อดทน,ข่มใจ
forbearance(n) การข่มใจ,การหักห้าม,การระงับ,ความอดทน,การละเว้น
repress(vt) กลั้น,กดไว้,ระงับ,ควบคุม,ข่มใจ,ปราบปราม
repression(n) การปราบปราม,การระงับ,ความอดกลั้น,การข่มใจ,การควบคุม
restrain(vt) รั้ง,งดเว้น,ยับยั้ง,ผูกมัด,ควบคุม,ข่มใจ,อดกลั้น
SELF-self-restraint(n) ความข่มใจตนเอง,ความอดกลั้น,ความระงับใจตนเอง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fight down (phrv.) พยายามกลั้น (น้ำตา) หรือข่มใจ Syn. fight back
self-control (n.) การข่มใจตนเอง See also: การควบคุมตัวเอง, การสะกดกลั้นใจตนเอง, การควบคุมอารมณ์, การครองตัว Syn. self-discipline, self-restraint, temperance
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Try and sublimate.พยายาม และข่มใจไว้ก่อน
But right now, we're just going to eat shit, smile, and bide our time.แต่ตอนนี้ เราต้องข่มใจ แหกยิ้ม เพื่อซื้อเวลาไปก่อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ข่มใจ
Back to top