ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การเหยียดหยาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การเหยียดหยาม*, -การเหยียดหยาม-

การเหยียดหยาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเหยียดหยาม (n.) despising See also: looking down upon Syn. การดูหมิ่น, การดูถูก Ops. การยกย่อง
English-Thai: HOPE Dictionary
boo(บู) {booed,booing,boos} interj.,n. (การ) คำอุทานแสดงการเหยียดหยามการไม่เห็นด้วย,โห่ฮิ้ว vt. ร้องเสียงอุทานดังกล่าว
despite(ดิสไพทฺ') prep. ถึงอย่างไรก็ตาม,โดยไม่คำนึงถึง. n. ความเกลียดชัง,การดูหมิ่น,การเหยียดหยาม-Phr. (in despite of ถึงแม้ว่า)
indignity(อินดิก' นิที) n. ความเสียเกียรติ, ความเสื่อมเสีย, การเหยียดหยาม, การสบประมาท,การดูถูก, Syn. insult,dishonour
English-Thai: Nontri Dictionary
abuse(n) การปรามาส,การเหยียดหยาม,การดูถูก,การด่าว่า
despite(n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การเหยียดหยาม,ความชั่ว,ความเกลียดชัง
disdain(n) การดูถูก,การรังเกียจ,การเหยียดหยาม,ความไม่ชอบ
flow(n) การเหยียดหยาม,การเยาะเย้ย,การดูถูก,การหมิ่นประมาท
indignity(n) การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การเหยียดหยาม
trample(n) การเหยียบย่ำ,การกระทืบ,การเหยียดหยาม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sacrilegeการลบหลู่ศาสนา, การเหยียดหยามศาสนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
contemptibility (n.) การเหยียดหยาม See also: การดูถูก Syn. scorn, disdain
scorn (n.) การเหยียดหยาม See also: การดูถูก Syn. contempt, disdain, mockery, sarcasm
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Father's insults, it's because of me that Sun Geum put up with it.การเหยียดหยามของพ่อ ที่ซุนกึมยอมทนก็เพื่อผม
Now, I want you to feel what it's like to be on the wrong end of your grand disdain.ตอนนี้, ชั้นยังต้องการที่จะรู้สึกอะไรอีก มันเหมือนตอนจบที่ผิดพลาด ของการเหยียดหยามจากคุณ
That means that your days of flaunting the law are over.นั่นหมายถึง วันแห่งการเหยียดหยามกฏหมาย ณ ที่แห่งนี้
And that they deserve to be despised and hated?และนั่นพวกมันสมควรได้รับ การเหยียดหยามและเกลียดชัง
I don't know what is more insulting.ฉันไม่รู้ว่าอะไรเป็นการเหยียดหยามมากกว่ากัน
You were the only person who never treated me like one,ที่ไม่เคยแสดงอาการเหยียดหยามฉันเลยจนกระทั่งตอนนี้
I mean, that's the bigger insult to marriage than two gay guys getting hitched.ชั้นหมายถึง นั่น เป็นการเหยียดหยามมากในการแต่งงาน ยิ่งกว่าจับเกย์สองคนผูกติดกัน ทั้งหมดนั่น มันเหมือน
The way you live is an insult to the empire they've built.ทางที่นายเดิน เป็นการเหยียดหยาม อาณาจักร ที่พวกเขาสร้างขึ้น
To him, the way you live is an insult to the empire they've built.สำหรับเขา เส้นทางที่นายเดิน เป็นการเหยียดหยาม อาณาจักร ที่พวกเขาสร้างขึ้น
Born stout of heart, but large of bone, his adolescent years were shadowed by scorn and mockery.ผู้เกิดมาพร้อมใจที่เข้มแข็งแต่กระดูกใหญ่ ชีวิตช่วงวัยรุ่นของเขาถูกทอดเงา ด้วยการเหยียดหยามและหัวเราะเยาะ
The same thing you have for us... contempt.สิ่งเดียวกับที่คุณมีให้เรา... การเหยียดหยาม
Now, that's an ungrateful thank-you from the cynical eyes of the law.นายคิดว่าเขาจะทรยศหรือไง.. ขอบคุณ สำหรับการเหยียดหยามของกฎหมาย
Didn't take long for people to start abusing ludes, of course.ใช้เวลาไม่นานสำหรับคนที่จะ เริ่มต้นการเหยียดหยามยาของหลักสูตร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การเหยียดหยาม
Back to top