ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wurst

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wurst*, -wurst-

wurst ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wurst (n.) ไส้กรอก (โดยทั่วๆ ไป) Syn. sausage
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Rest in peace, brother. Alles hat ein ende, nur die wurst hat zwei. That sounded really beautiful.สู่สุคติเถอะนะ,น้องชาย นั่นฟังไพเราะมาก
That odd little ritual with the liverwurst and apple every day.การทำอะไรเดิมๆ เหมือนกันทุกอาทิตย์
I was joking with the lunch lady. It was a bratwurst.ผมแค่ล้อเล่นกับป้าแม่ครัว มันก็แค่ไส้กรอก
Now, first, remove the liver and fry it up with some onions for a little snack or perhaps a delicious Iiverwurst which you can spread on a cracker, a Ritz cracker, a saltine.ขั้นแรก เอาตับออกมา แล้วทอดกับหัวหอม สำหรับอาหารว่าง หรือจะใช้ตับบด มาทาบนขนมปังกรอบ ขนมปังกรอบ Ritz a saltine
And that bratwurst is saying,และนั่นกล่าวได้จากไส้กรอกหมู
[chuckles] Who knew bratwurst could even say all that?ใครจะรู้ล่ะว่าไส้กรอกหมู บอกทั้งหมดนั้นได้
Well, William, I'm sure you don't dispute that legendary bratwurst gobbler April Rhodes is in town and you're helping her get back to Broadway.เอาล่ะ วิลเลียม ฉันแน่ใจว่านายคงไม่แย้ง เรื่องที่ยัยนักร้องเสียงเหมือนไก่งวง ผู้เป็นตำนาน เอพริลโรห์ดมาที่นี่ และนายกำลังช่วยหล่อนเพื่อ ให้กลับไปโชว์บรอดเวย์
Hopefully, it'll be more of a bratwurst by the time he's a teenager...ซึ่งหวังว่าจะกลายเป็นไส้กรอกเยอรมัน เมื่อเขาเป็นวัยรุ่นแล้วนะ
Caught me making some Baddenwurst.ฉันกำลังทำไส้กรอกเยอรมันอยู่พอดี
I had a bratwurst from this rolling outhouse last week, hit me worse than a master cleanse.ฉันกินแบร็ทเวิร์สไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มันกัดไส้พุงฉันรุนแรงยิ่งกว่า กรดมะนาวซะอีก
Will Eisenbud Wurstner please come forward and introduce our guest?ไอเซ่นบัดด์ เวิสท์เนอร์ กรุณาออกมาข้างหน้า และช่วยแนะนำแขกของเราด้วย
Nick, it's a guy named Bud Wurstner.นิค นี่เป็นผู้ชาย เขาชื่อบัด วูสเน่อร์

wurst ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヴルスト[, vurusuto] (n) wurst (ger
レバーソーセージ[, reba-so-se-ji] (n) liver sausage; liverwurst

wurst ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไส้กรอกขาว[n. exp.] (saikrøk khā) EN: Weisswurst FR:

wurst ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blutwurst {f}; Rotwurst
Bratwurst {f} [cook.] | Bratwürste
Leberwurst {f} [cook.]liver sausage; liverwurst [Am.]
Wurst {f} | Würste
Hanswurst {m} | Hanswürste

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wurst
Back to top