ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-wurst-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น wurst, *wurst*,

-wurst- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Rest in peace, brother. Alles hat ein ende, nur die wurst hat zwei. That sounded really beautiful.สู่สุคติเถอะนะ,น้องชาย นั่นฟังไพเราะมาก

-wurst- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヴルスト[, vurusuto] (n) wurst (ger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -wurst-
Back to top