ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-workmanship-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น workmanship, *workmanship*,

-workmanship- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thirty-five, thirty-five, excellent workmanship and delivery times respected.30 เวลา 30 วัน เงียบๆ
The only place you'd find workmanship of this quality... is the royal forge of Camelot.ที่เดียวที่จะทำดาบคุณภาพเยี่ยมขนาดนี้ได้ มีแต่เพียง... โรงหล่อแห่งราชวงศ์คาเมลอตเท่านั้น
Looks like some pretty shoddy workmanship on the cap flange.มันเหมือนงานฝีมือกระจอกๆเลยนะ
The workmanship is undeniable.ช่างมีฝีมือดีทีเดียว
Well, it's the same material and the same workmanship too.เป็นวัสดุเหมือนๆ กัน ฝีมือเหมือนกันด้วย

-workmanship- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出来が悪い[できがわるい, dekigawarui] (exp,adj-i) (1) (having) bad marks or results (e.g. in school); (2) of poor quality or workmanship
巧を誇る[こうをほこる, kouwohokoru] (exp,v5r) to be of excellent workmanship
巧技[こうぎ, kougi] (n) skill; fine workmanship

-workmanship- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝีมือ[n.] (fīmeū) EN: skill ; manual skill ; ability ; craftsmanship ; workmanship ; proficiency ; knack FR: adresse [f] ; habileté [f] ; maîtrise [f] ; exécution [f] ; facture [f]
ฝีมือชั้นสวะ[n. exp.] (fīmeū chan ) EN: trashy workmanship FR:
น้ำมือ[n.] (nāmmeū) EN: handiwork ; workmanship FR:

-workmanship- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wertarbeit {f}high-class workmanship

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -workmanship-
Back to top