ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*workmanship*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น workmanship, -workmanship-

*workmanship* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
workmanship (n.) ฝีมือของช่างหรือคนงาน See also: ทักษะการทำงานของช่างหรือคนงาน Syn. craft, skill
English-Thai: HOPE Dictionary
workmanship(เวิร์ค 'เมินเชิพ) n. ฝีมือ,ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,คุณภาพของงาน,ผลิตผลของแรงงาน,ผลงานที่ทำ, Syn. craftsmanship
English-Thai: Nontri Dictionary
workmanship(n) ฝีมือ,ความชำนาญ,ความเชี่ยวชาญ,ผลงาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's lousy workmanship, that's what it is.งานฝีมือห่วยๆ, นั่นอะไร.
Thirty-five, thirty-five, excellent workmanship and delivery times respected.30 เวลา 30 วัน เงียบๆ
The only place you'd find workmanship of this quality... is the royal forge of Camelot.ที่เดียวที่จะทำดาบคุณภาพเยี่ยมขนาดนี้ได้ มีแต่เพียง... โรงหล่อแห่งราชวงศ์คาเมลอตเท่านั้น
Looks like some pretty shoddy workmanship on the cap flange.มันเหมือนงานฝีมือกระจอกๆเลยนะ
The workmanship is undeniable.ช่างมีฝีมือดีทีเดียว
Well, it's the same material and the same workmanship too.เป็นวัสดุเหมือนๆ กัน ฝีมือเหมือนกันด้วย
Now, this is workmanship.นี่ไง, นี่แหละงานฝีมือ.
Swords of the best workmanship.ดาบจากสุดยอดช่างตีเหล็ก

*workmanship* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
手艺[shǒu yì, ㄕㄡˇ ㄧˋ, 手艺 / 手藝] craft; workmanship; one's cooking
神工鬼斧[shén gōng guǐ fǔ, ㄕㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄟˇ ㄈㄨˇ, 神工鬼斧] supernaturally fine craft (成语 saw); the work of the Gods; uncanny workmanship; superlative craftsmanship
鬼斧神工[guǐ fǔ shén gōng, ㄍㄨㄟˇ ㄈㄨˇ ㄕㄣˊ ㄍㄨㄥ, 鬼斧神工] supernaturally fine craft (成语 saw); the work of the Gods; uncanny workmanship; superlative craftsmanship
品级[pǐn jí, ㄆㄧㄣˇ ㄐㄧˊ, 品级 / 品級] workmanship

*workmanship* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
作り方[つくりかた, tsukurikata] (n) (1) (See 作る・1) style of building; construction; workmanship; way of making; (2) (See 作る・2) recipe; (3) (See 作る・3) how to grow (something)
出来[でき, deki] (n) (1) workmanship; craftsmanship; execution; finish; (2) grades; results; score; record; (3) quality (e.g. of a crop); (4) dealings; transactions; (P)
出来が悪い[できがわるい, dekigawarui] (exp,adj-i) (1) (having) bad marks or results (e.g. in school); (2) of poor quality or workmanship
出来栄え;出来映え;出来ばえ[できばえ, dekibae] (n) (1) result; effect; performance; success; (2) workmanship; execution; shape and quality of (an article); finishing touches
出来過ぎ[できすぎ, dekisugi] (adj-na,adj-no) too good (in performance, workmanship, etc.)
巧を誇る[こうをほこる, kouwohokoru] (exp,v5r) to be of excellent workmanship
巧技[こうぎ, kougi] (n) skill; fine workmanship
巧拙[こうせつ, kousetsu] (n) tact; skill; workmanship; (P)
[て, te] (n) (1) (occ. pronounced た when a prefix) (See お手・おて・1) hand; arm; (2) (col) (See お手・おて・3) forepaw; foreleg; (3) handle; (4) hand; worker; help; (5) trouble; care; effort; (6) means; way; trick; move; technique; workmanship; (7) hand; handwriting; (8) kind; type; sort; (9) (See 手に入る) one's hands; one's possession; (10) (See 手に余る) ability to cope; (11) hand (of cards); (12) (See 山の手・1) direction; (P)
施工[せこう(P);しこう, sekou (P); shikou] (n,vs) construction; constructing; carrying out; work; formation; workmanship; execution; (P)

*workmanship* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝีมือ[n.] (fīmeū) EN: skill ; manual skill ; ability ; craftsmanship ; workmanship ; proficiency ; knack FR: adresse [f] ; habileté [f] ; maîtrise [f] ; exécution [f] ; facture [f]
ฝีมือชั้นสวะ[n. exp.] (fīmeū chan ) EN: trashy workmanship FR:
น้ำมือ[n.] (nāmmeū) EN: handiwork ; workmanship FR:

*workmanship* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wertarbeit {f}high-class workmanship
Mannschaft {f}workmanship

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *workmanship*
Back to top