ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

well-groomed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *well-groomed*, -well-groomed-

well-groomed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
well-groomed (adj.) ซึ่งสะอาดหมดจด See also: ซึ่งเรียบร้อยดี, ซึ่งแต่งตัวหวีผมอาบน้ำสะอาดหมดจด Syn. clean, neat, tidy Ops. dirty, messy, slovenly
English-Thai: HOPE Dictionary
well-groomed(เวล'กรูมดฺ') adj. สะอาดหมดจด,เรียบร้อยดี,แต่งตัวหวีผมอาบน้ำสะอาดหมดจด, Syn. neat
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes, sir, well-groomed man!ครับท่านเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ
Well-groomed vampires meet in pairs and shave each other-- case closed.พออาบน้ำแต่งตัวเสร็จ/Nแวมไพร์ก็จะมาจับคู่ แล้วโกนหนวดให้กัน -จบประเด็น
They seem sweet and very well-groomed.พวกเขาดูน่ารัก และดูเนี้ยบ เรียบร้อยมาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า well-groomed
Back to top