ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

weather

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *weather*, -weather-

weather ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
weather (n.) สภาพอากาศ See also: อากาศ, ภูมิอากาศ
weather (n.) สภาพอากาศที่ไม่ดี See also: สภาพอากาศที่เลวร้าย
weather (adj.) ต้านลม (เกี่ยวกับการเดินเรือ)
weather (vt.) รอดพ้นจากอุปสรรค See also: รอดพ้นจากความยากลำบาก Syn. endure, overcome
weather eye (n.) ความตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ See also: (คำไม่เป็นทางการ)
weather eye (n.) การเฝ้ามองอย่างระวังต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
weather forecast (n.) การพยากรณ์อากาศ
weather forecast (n.) การพยากรณ์อากาศทางวิทยุหรือโทรทัศน์
weather forecaster (n.) ผู้พยากรณ์อากาศ See also: ผู้รายงานสภาพดินฟ้าอากาศ Syn. meteorologist
weather forecaster (n.) ผู้พยากรณ์อากาศ See also: ผู้รายงานสภาพดินฟ้าอากาศ Syn. meteorologist
weather station (n.) สถานีตรวจและบันทึกการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ See also: สถานีอุตุนิยมวิทยา
weather through (phrv.) ผ่านพ้น See also: ทำให้ได้ลุล่วง
weather vane (n.) กันหันสำหรับชี้ทิศทางลม See also: เครื่องมือสำหรับชี้ทิศทางลม Syn. anemometer, weathercock, wind gauge
weather-beaten (adj.) เสียเพราะถูกอากาศ See also: สึกกร่อน, ผ่านการตากแดดตากฝนมา, คล้ำแดดคล้ำฝน Syn. weatherworn
weather-bound (n.) ล่าช้าเพราะสภาพอากาศเลวร้าย
weather-strip (vt.) ใส่แผ่นกันสาด
weather-wise (adj.) ซึ่งเก่งในการพยากรณ์อากาศ
weather-wise (adj.) ซึ่งเก่งในการคาดเดาปฏิกิริยาหรือความคิดเห็นสาธาณชน
weatherboard (n.) กันสาด Syn. clapboard
weatherboarding (n.) การใส่กันสาด
weathercast (n.) การพยากรณ์อากาศทางวิทยุหรือโทรทัศน์ Syn. weather forecast
weathercoat (n.) สิ่งป้องกันการถูกทำลายจากสภาพแวดล้อม
weathercock (n.) บุคคลที่เปลี่ยนแปลงความคิดบ่อยๆ
weathergirl (n.) ผู้รายงานข่าวพยากรณ์อากาศหญิง (คำไม่เป็นทางการ)
weatherglass (n.) เครื่องมือที่ใช้บอกสภาพของอากาศ
weatherize (vt.) ป้องกันตึกหรืออาคารจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น
weatherliness (n.) การต้านลม
weatherly (adj.) ต้านลมเล็กน้อย (การแล่นเรือ)
weatherman (n.) ผู้พยากรณ์อากาศ See also: ผู้รายงานสภาพดินฟ้าอากาศ Syn. meteorologist, weather forecaster
weatherperson (n.) ผู้พยากรณ์อากาศ See also: ผู้รายงานสภาพดินฟ้าอากาศ Syn. meteorologist, weather forecaster
weatherproof (vt.) ทำให้สามารถทนแดดทนฝนได้ See also: ทำให้ทนต่อสภาพอากาศทุกชนิด
weatherproof (adj.) ซึ่งสามารถทนแดดทนฝนได้ See also: ซึ่งทนต่อสภาพอากาศทุกชนิด
weatherproofness (n.) การทนต่อสภาพอากาศ
weathervane (n.) ใบกังหัน See also: ใบพัด Syn. weathercock
weatherworn (adj.) สึกกร่อน See also: เสื่อมหรือเสียเนื่องจากถูกแดดถูกฝนหรือสภาพอากาศอื่นๆ Syn. weather-beaten
English-Thai: HOPE Dictionary
weather(เวธ'เธอะ) n. สภาพบรรยากาศ (ลม,ผน,ฟ้า,อุณหภูมิ,ความชื้น,เมฆ,หมอก,ความกดดันเป็นต้น) ,อากาศ,ลมแรง,พายุ vi. มีการเปลี่ยนแปลง (เมื่อปล่อยให้ถูกอากาศ) ,ทนต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอากาศ. adj. ต้านลม,under the weather ไม่สบาย,ป่วย,สถานการณ์,สภาวะ,สภาพ
weather stationสถานีติดตั้งเครื่องมือตรวจสภาพอากาศและทำนายการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ,สถานีอุตุนิยมวิทยา
weather strippingn. แผ่นกันลาด, Syn. weather strip
weather vanen. กังหัน -S .vane
weather-beaten(เวธ'เธอะบีท'เทิน) adj. เสื่อมเสียเนื่องจากถูกอากาศ,สึกกร่อน,ผ่านการตากแดดตากฝน,คล้ำแดดคล้ำฝน
weather-bound(เวธ'เธอะเบาดฺ) adj. ทำให้ล่าช้าหรือถูกสกัดเพราะอากาศเลวร้าย
weather-strip(เวธ'เธอะสทริพ) vt. ใส่แผ่นกันสาด,n. แผ่นกันสาด
weatherboard(เวธ'เธอะบอร์ด) n. กันสาด,แผ่นไม้ชายคา,กราบเรือต้านลม vt. จัดให้มีกันสาดหรือแผ่นไม้ชายคาหรือกราบเรือต้านลม
weathercock(เวธ'เธอะคอค) n. กังหัน,สิ่งที่ลู่ตามลม,บุคคลที่ลู่ตามลม,บุคคลที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
weatherglass(เวธ'เธอะกลาส) n. เครื่องมือบอกสภาพของลมฟ้าอากาศ,บารอมิเตอร์, Syn. barometer,hygroscope
weatherly(เวธ'เธอะลี) adj. ต้านลมเล็กน้อย,ถูกลม, See also: weatheriness n.
weatherproof(เวธ'เธอะพรูฟ) adj. vt. (ทำให้) ทนต่อสภาพลมฟ้า อากาศทุกชนิด, See also: weatherproofness n.
weathertight(เวธ'เธอะไททฺ) adj. กันลมกันฝน, See also: weathertightness n.
weatherworn(เวธ'เธอะวอร์น) adj. สึกกร่อน,เสื่อมเสียเนื่องจากถูกแดดถูกฝนหรือสภาพอากาศอื่น ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
weather(n) ลมฟ้าอากาศ
WEATHER-weather-beaten(adj) คล้ำแดดคล้ำฝน,สึกกร่อน
weathercock(n) กังหัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
weather insuranceการประกันภัยสภาพลมฟ้าอากาศ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Weatherกาลอากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภูมิอากาศ (n.) weather See also: climate Syn. อากาศ
ลมฟ้าอากาศ (n.) weather See also: climate, condition Syn. ดินฟ้าอากาศ, อากาศ
สภาพอากาศ (n.) weather Syn. สภาพภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ (n.) weather atmosphere Syn. สภาพอากาศ
สภาพภูมิอากาศ (n.) weather atmosphere Syn. สภาพอากาศ, ลักษณะภูมิอากาศ
การพยากรณ์อากาศ (n.) weather forecast See also: forecast, weather prediction
รายงานอากาศ (n.) weather report
ปลอดโปร่ง (v.) be clear (of the weather) See also: be fine, be sunny bright Syn. สดใส, แจ่มใส
ฟ้าหลัว (n.) dim weather
เพื่อนกิน (n.) fair-weather friend See also: false friend Ops. เพื่อนตาย
แพ้อากาศ (v.) be allergic to weather
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Have you heard the weather forecast?คุณได้ฟังพยากรณ์อากาศไหม
What is the weather like in Chiangmai?อากาศที่เชียงใหม่เป็นอย่างไรบ้าง?
How's the weather?อากาศเป็นอย่างไรบ้าง
Terrible weather, isn't it?อากาศแย่มากเลยจริงไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Good evening, Robert. Not very good weather for the ball.สวัสดี โรเบิร์ต อากาศไม่เหมาะกับจัดงานเต้นรําเลยนะ
I called the Weather Bureau this morning.ฉันเรียกว่าสำนักสภาพอากาศในเช้าวันนี้
They spoke about the currents... ... and the depths they'd drifted their lines at... ... and the steady, good weather and of what they had seen.และความลึกที่พวกเขาต้องการ ลอยสายของพวกเขาที่ และคงสภาพอากาศที่ดี และสิ่งที่พวกเขาได้เห็น
What wretched, filthy, glorious, disappointing weather we are having.อะไรอนาถสกปรกรุ่งโรจน์ สภาพอากาศที่น่าผิดหวังที่เรามี
I want the weather on every available landing field.ผมต้องการรายงาน สภาพอากาศเหนือทุกสนามบิน
What weather are you in?ตอนนี้คุณอยู่ในสภาพอากาศแบบไหน
This weather bulletin just came off the wire.ข่าวสภาพอากาศนี่เพิ่งแจ้งมาครับ
Through rain and wind and weather Hell-bent for leatherผ่านพ้นฝนและลมและอากาศ ไม่เคยยอมแพ้
Except for early morning clouds the weather for the Greater Philadelphia area should remain the same....ยกเว้นในช่วงเช้า จะมีเมฆมาก... ...อากาศในตอนเหนือของฟิลาเดเฟีย จะยังคงเหมือนเดิม...
Look at the local weather for this vicinity as it stands at this hour.ดูสภาพอากาศในท้องถิ่นสำหรับบริเวณใกล้เคียงนี้มันอยู่ที่เวลานี้
Especially now when our weather has turned so beautiful.โดยเฉพาะตอนนี้ เมื่ออากาศที่เมืองเรากำลังจะสดใสอีกครั้ง
Cold weather endurance is vital to building a successful sled team.การทนทานต่ออากาศหนาว เป็นสิ่งสำคัญ ต่อความสำเร็จของทีมสเลด

weather ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抗旱[kàng hàn, ㄎㄤˋ ㄏㄢˋ, 抗旱] drought-resistant; to weather a drought
风调雨顺[fēng diào yǔ shùn, ㄈㄥ ㄉㄧㄠˋ ㄩˇ ㄕㄨㄣˋ, 风调雨顺 / 風調雨順] favorable weather (成语 saw); good weather for crops
天有不测风云[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, 天有不测风云 / 天有不測風雲] fortune as unpredictable as the weather (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment
气象台[qì xiàng tái, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄊㄞˊ, 气象台 / 氣象台] meteorological office; weather forecasting office
风向标[fēng xiàng biāo, ㄈㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧㄠ, 风向标 / 風向標] vane; propellor blade; weather vane; windcock
风雨无阻[fēng yǔ wú zǔ, ㄈㄥ ㄩˇ ˊ ㄗㄨˇ, 风雨无阻 / 風雨無阻] regardless of weather conditions; rain, hail or shine
天气预报[tiān qì yù bào, ㄊㄧㄢ ㄑㄧˋ ㄩˋ ㄅㄠˋ, 天气预报 / 天氣預報] weather forecast
气象局[qì xiàng jú, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄩˊ, 气象局 / 氣象局] weather bureau; meteorological office
气象站[qì xiàng zhàn, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄓㄢˋ, 气象站 / 氣象站] weather office; meteorological desk
气象卫星[qì xiàng wèi xīng, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ, 气象卫星 / 氣象衛星] weather satellite
秋令[qiū lìng, ㄑㄧㄡ ㄌㄧㄥˋ, 秋令] autumn; autumn weather
不快[bù kuài, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, 不快] be unhappy; be displeased; be in low spirits; be indisposed; feel under the weather; be out of sorts
炎热[yán rè, ㄧㄢˊ ㄖㄜˋ, 炎热 / 炎熱] blistering hot; sizzling hot (weather)
崭晴[zhǎn qíng, ㄓㄢˇ ㄑㄧㄥˊ, 崭晴 / 嶄晴] clear weather
冷天[lěng tiān, ㄌㄥˇ ㄊㄧㄢ, 冷天] cold weather; cold season
天有不测风云,人有旦夕祸福[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, ren2 you3 dan4 xi1 huo4 fu2, 天有不测风云,人有旦夕祸福 / 天有不測風雲,人有旦夕禍福] fortune as unpredictable as the weather, every day may bring fortune or calamity (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment
霜天[shuāng tiān, ㄕㄨㄤ ㄊㄧㄢ, 霜天] freezing weather; frosty sky
[qì, ㄑㄧˋ, 气 / 氣] gas; air; smell; weather; vital breath; to anger; to get angry; to be enraged
暑热[shǔ rè, ㄕㄨˇ ㄖㄜˋ, 暑热 / 暑熱] hot (summer) weather
沉闷[chén mèn, ㄔㄣˊ ㄇㄣˋ, 沉闷 / 沉悶] oppressive (of weather); heavy; depressed; not happy
[yīn, , 阴 / 陰] overcast (weather); cloudy; shady; Yin (the negative principle of Yin and Yang); negative (electric.); feminine; moon; implicit; hidden; pudenda
风化作用[fēng huà zuò yòng, ㄈㄥ ㄏㄨㄚˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, 风化作用 / 風化作用] weathering (of rocks); erosion (by wind etc)
油鞋[yóu xié, ㄧㄡˊ ㄒㄧㄝˊ, 油鞋] waterproof shoes; oiled shoes (for wet weather)
天气[tiān qì, ㄊㄧㄢ ㄑㄧˋ, 天气 / 天氣] weather
饱经风霜[bǎo jīng fēng shuāng, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄥ ㄈㄥ ㄕㄨㄤ, 饱经风霜 / 飽經風霜] weather-beaten; having experienced the hard ship of life

weather ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
WWW[ダブリューダブリューダブリュー, daburyu-daburyu-daburyu-] (n) (1) world wide web; WWW; (2) World Weather Watch; WWW
ウエザー;ウェザー;ウェザ[, ueza-; ueza-; ueza] (n) weather
ウエザーマーチャンダイジング[, ueza-ma-chandaijingu] (n) weather merchandising
タオルケット;タウルケット(ik)[, taoruketto ; tauruketto (ik)] (n) type of bed linen resembling a large beach towel and used to cover oneself in hot weather (wasei
てるてる坊主;照る照る坊主;照照坊主;照々坊主[てるてるぼうず, teruterubouzu] (n) paper doll to which children pray for fine weather (usu. white, and shaped like a Buddhist priest)
一時[いちじ, ichiji] (n-t) (1) one o'clock; (n-adv,n-t) (2) once; at one time; formerly; before; (n-adv,n-t,adj-no) (3) (in weather forecasts, indicates that a given condition will hold for less than one-quarter of the forecast period) for a time; for a while; for the time being; for the present; for the moment; temporarily; (n) (4) (See 一時に) a time; one time; once; (P)
停滞前線[ていたいぜんせん, teitaizensen] (n) stationary weather front
処暑[しょしょ, shosho] (n) (See 二十四節気) "limit of heat" solar term (approx. Aug. 23, when the weather is said to start cooling down)
四気[しき, shiki] (n) weather of the four seasons (warmth of spring, heat of summer, cool of autumn, and cold of winter)
大時化;大しけ[おおしけ, ooshike] (n) (1) very stormy weather (at sea); (2) very poor catch of fish (due to stormy seas)
天候不順[てんこうふじゅん, tenkoufujun] (n) unseasonable weather; fickle weather; bad weather
天気の崩れ[てんきのくずれ, tenkinokuzure] (n) break (change for the worse) in the weather
天気祭;天気祭り[てんきまつり, tenkimatsuri] (n) ceremony held to pray for good weather (during long periods of rain)
天気輪[てんきりん, tenkirin] (n) (1) weather wheel; pillar found near graveyards and temples with a wheel attached to it that can be used to communicate with the dead, as well as for divination; (2) (See 太陽柱) sun pillar
定まらない天気[さだまらないてんき, sadamaranaitenki] (n) changeable weather
定めなき空[さだめなきそら, sadamenakisora] (exp) (arch) changeable weather
干ばつ;旱魃;干魃[かんばつ, kanbatsu] (n) drought; long spell (period) of dry weather
干天;旱天[かんてん, kanten] (n) drought; dry weather
平年[へいねん, heinen] (n-adv,n) (1) non-leap year; (2) normal year (esp. as pertains to weather patterns, vegetative growth, harvest yields, etc.); (P)
日本晴れ;日本晴[にほんばれ, nihonbare] (n) beautiful weather; clear and cloudless sky; clear Japanese weather
春陰[しゅんいん, shun'in] (n) cloudy spring weather
晴曇[せいどん, seidon] (n) fine weather and cloudy
気象予報[きしょうよほう, kishouyohou] (n) weather forecasting; weather forecast; meteorological forecasting; meteorological forecast
気象予報士[きしょうよほうし, kishouyohoushi] (n) weather forecaster; (P)
気象情報[きしょうじょうほう, kishoujouhou] (n) weather (meteorology) information
泥鰌;鰌[どじょう;ドジョウ, dojou ; dojou] (n) (1) (uk) loach (any fish of family Cobitidae); (2) weather loach (Misgurnus anguillicaudatus)
狐日和[きつねびより, kitsunebiyori] (n) changing weather; fickle weather
異常気象[いじょうきしょう, ijoukishou] (n) abnormal weather
目張り;目貼り[めばり, mebari] (n,vs) (1) weather stripping; (2) putting on eyeliner
花冷え[はなびえ, hanabie] (n) chilly spring weather
花曇り;花曇[はなぐもり, hanagumori] (n) hazy weather in spring
荒天[こうてん, kouten] (n) stormy weather
観測気球[かんそくききゅう, kansokukikyuu] (n) (1) weather balloon; sounding balloon; (2) observation balloon; espionage balloon; spy balloon; (3) trial balloon
逆潮[ぎゃくちょう;さかしお, gyakuchou ; sakashio] (n) weather tide; adverse current
陰晴[いんせい, insei] (n) unsettled (fine and cloudy) weather
雨奇晴好[うきせいこう, ukiseikou] (n) scenery being beautiful in both rainy and sunny weather
雨曇;雨曇り[あまぐもり, amagumori] (n) overcast weather
雪模様[ゆきもよう, yukimoyou] (n) (1) weather portending snow; (2) (See 雪輪) snowflake pattern
風見[かざみ, kazami] (n) weather vane
風見鶏[かざみどり, kazamidori] (n) (1) weather vane; (2) fence-sitter; opportunist
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
澄む[すむ, sumu] Thai: สดใส English: to clear (e.g. weather)

weather ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศ[n.] (ākāt) EN: weather ; climate FR: temps [m] ; météo [f] ; climat [m]
อากาศดี[n. exp.] (ākāt dī) EN: fine weather ; good weather ; the weather is nice FR: il fait beau ; il fait bon ; le temps est agréable
อากาศเลว[n. exp.] (ākāt lēo) EN: bad weather ; foul weather FR: la météo est médiocre
อากาศหนาว[n. exp.] (ākāt nāo) EN: cold weather ; cold FR: temps froid [m] ; climat froid [m]
อากาศร้อน[n. exp.] (ākāt røn) EN: hot weather ; hot FR: temps chaud [m]
อากาศเย็น[n. exp.] (ākāt yen) EN: cool weather FR: temps frais [m]
ดินฟ้าอากาศ[n.] (dinfā-akāt) EN: climate ; weather ; elements FR: temps [m] ; climat [m] ; éléments (climatiques) [mpl]
ฟ้าหลัว[n.] (fālūa) EN: dim weather FR:
ฝนฟ้า[n. exp.] (fon fā) EN: rain ; weather FR:
ฝนฟ้าอากาศ[n. exp.] (fon fā akāt) EN: weather FR:
กาลอากาศ[n.] (kān ākāt) EN: weather FR:
กังหัน[n.] (kanghan) EN: weather vane ; pinwheel ; wind wheel ; weathercock FR: girouette [f]
การพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (kān phayākø) EN: weather forecast FR: prévisions météorologiques [fpl]
ข่าวพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (khāo phayāk) EN: weather forecast FR: bulletin météorologique [m] ; prévisions météorologiques [fpl]
ขี้ร้อน[adj.] (khī røn) EN: sensitive to heat ; sensitive to hot weather FR: sensible à la chaleur
คลื่นลม[n. exp.] (khleūn lom) EN: sea weather FR:
กรมอุตุฯ[n. exp.] (krom utu) EN: weather bureau FR: institut météorologique [m]
แล้ง[n.] (laēng) EN: drought ; shortage of water ; long period of dry weather ; lack of rain FR: sécheresse [f] ; aridité [f]
ลักษณะภูมิอากาศ [n. exp.] (laksana phū) EN: weather condition FR:
ลมฟ้าอากาศ[n. exp.] (lom fā ākāt) EN: weather ; climate FR: temps [m]
นักพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (nak phayākø) EN: weather forecaster ; forecaster ; weatherman FR: prévisionniste [m]
แพ้อากาศ[v. exp.] (phaē ākāt) EN: be allergic to weather FR:
พยากรณ์อากาศ[n. exp.] (phayākøn āk) EN: weather forecast FR:
พยากรณ์อากาศ[v. exp.] (phayākøn āk) EN: predict the weather ; forecast the weather FR: prédire le temps ; prévoir la météo
ผิดอากาศ[v. exp.] (phit akāt) EN: react badly to a change of weather ; be not acclimatized to the climate FR:
ผู้เชี่ยวชาญด้านอากาศ[n. exp.] (phū chīochā) EN: weather expert FR:
ภูมิอากาศ[n.] (phūmi-akāt) EN: climate ; weather ; atmospheric conditions ; lweather conditions FR: climat [f] ; temps [m] ; conditions atmosphériques [fpl]
ปรับตัวให้ชินกับอากาศ[v. exp.] (prap tūa ha) EN: acclimate ; adjust oneself to the weather FR: s'acclimater
รายงานอากาศ[n. exp.] (rāi-ngān ak) EN: weather report FR:
สภาพอากาศ[n. exp.] (saphāp ākāt) EN: weather ; weather conditions ; climate FR: climat [m] ; conditions météorologiques [fpl]
สภาพภูมิอากาศ [n. exp.] (saphāp phūm) EN: weather ; atmosphere FR:
สถานีอุตุนิยมวิทยา[n. exp.] (sathānī utu) EN: weather station ; meteorological station FR: station météorologique [f]
ตากลมตากฝน[v. exp.] (tāk lom tāk) EN: be exposed to the weather FR: être exposé aux intempéries
ท้องฟ้าแจ่มใส[n. exp.] (thøngfā jaē) EN: clear weather FR: temps clair [m]
อากาศแย่มาก[xp] (ākāt yaē mā) EN: what awful weather! FR: quel temps détestable !
การผุพัง[n. exp.] (kān phu pha) EN: weathering FR: désagrégation [f]
การผุพังทางชีวเคมี[n. exp.] (kān phu pha) EN: biochemical weathering FR:
การผุพังทางกายภาพ[n. exp.] (kān phu pha) EN: mechanical weathering ; physical weathering FR:
การผุพังทางเคมี[n. exp.] (kān phu pha) EN: chemical weathering FR:
การผุพังทางกล[n. exp.] (kān phu pha) EN: mechanical weathering FR:

weather ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hundewetter {n}beastly weather
wegen {prp; +Genitiv} | wegen des schlechten Wetters; des schlechten Wetters wegen | wegen des Regens | nur wegen euch | von Berufs wegenbecause of; owing to | because of the bad weather | owing to the rain | all because of you | for professional reasons
Wetterumschwung {m}break in the weather
Flugwetter {n}flying weather
Witterungseinfluss {m}influence of weather; effect of the weather
Ozonrisse {pl}ozone checking; ozone cracks; weather checking
Schutzdach {n}protective cover; weather cover
Schneewetter {n}snowy weather
Witterungsumschlag {m}sudden change of the weather
Wetterbedingungen {pl} | widrige Wetterbedingungenweather conditions | adverse weather conditions
bedeckt {adj} (Wetter; Himmel)overcast (weather; sky)
luvgierig {adj} [naut.]weather helm
Wetteransage {f}weather outlook
Wetterlage {f}weather situation
Wetterphänomen {n}weather phenomenon
Wettersatellit {m} [meteo.]weather satellite
Wetterscheide {f}weather divide
wetterfest; wetterdicht {adj} | wetterfester | am wetterfestestenweatherproof | more weatherproof | most weatherproof

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า weather
Back to top