ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wealthiness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wealthiness*, -wealthiness-

wealthiness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wealthiness (n.) ความมั่งคั่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความรวย (n.) wealthiness See also: richness, opulence, affluence Syn. ความร่ำรวย, ความมั่งคั่ง Ops. ความจน, ความยากจน

wealthiness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความรวย[n.] (khwām rūay) EN: wealthiness ; richness ; opulence FR: richesse [f] ; opulence [f] ; aisance [f]

wealthiness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reichtum {m}wealthiness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wealthiness
Back to top