ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-waylay-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น waylay, *waylay*,

-waylay- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดัก[v.] (dak) EN: trap ; entrap ; ambush ; ambuscade ; waylay ; intercept ; block ; snare FR: prendre ; attraper ; piéger ; capturer ; prendre au piège ; tendre une embuscade ; intercepter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -waylay-
Back to top