ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

waterlog

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *waterlog*, -waterlog-

waterlog ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
waterlog (vt.) ทำให้เต็มไปด้วยน้ำ See also: ทำให้เปียก Syn. drench, saturate, soak Ops. dry
waterlogged (adj.) ซึ่งเต็มไปด้วยน้ำ See also: ซึ่งเปียกโชก Syn. saturated, sodden, wet Ops. dry
English-Thai: HOPE Dictionary
waterlog(วอ'เทอะลอก) vt. ทำให้น้ำเข้าเต็ม,มีน้ำท่วม, See also: waterlogged adj.
waterloggingn. การมีน้ำเข้าเต็ม,การมีน้ำนอง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
waterloggingwaterlogging, สภาพน้ำขังใต้ผิวดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did that dip in the river get you waterlogged?หากท่านคิดจะลงน้ำลึก ท่านก็ควรจะมีเรือดำน้ำนะ
Well, so far the only thing we have on arthur curry is that he saved lois from being permanently waterlogged.งั้นสิ่เดียวที่เรารู้เกี่ยวกะ Arthur Curry ก็คือเขาช่วยโลอิ้สจากการติดอยู่ใต้น้ำอย่างถาวร
A waterlogged stick will dojust fine.แค่ไม้แท่งเดียว ก็เพียงพอแล้ว
A bit waterlogged and smells of catfish, but he'll live.ถึงทั้งตัวจะเปียกโชกแถมยังมีกลิ่นปลา แต่เขายังมีชีวิตอยู่
Wet, a little tired, kind of waterlogged. Thanks for asking, but...แค่เปียกกับเหนื่อย โชกเลย ขอบคุณที่ถาม

waterlog ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
水腹[みずばら, mizubara] (n) waterlogged stomach; allaying hunger with water
水船[みずぶね, mizubune] (n) (1) water trough; track pan; cistern; water tank; (2) (See 給水船) boat transporting water (esp. drinking water); water boat; (3) waterlogged boat; (4) coffin

waterlog ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feuchtboden {m}waterlogged deposit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า waterlog
Back to top