ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

godown

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *godown*, -godown-

godown ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
godown (adv.) มีความกล้าหาญมาก (คำไม่เป็นทางการ) Syn. courageously
godown (n.) โกดัง See also: คลังสินค้า, โรงเก็บของ Syn. warehouse
English-Thai: HOPE Dictionary
godown(โก'เดาน์) n. โกดัง,ที่เก็บของ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลังสินค้าทัณฑ์บน (n.) a godown to keep imported goods which do not pay tax yet
โกดัง (n.) godown See also: storehouse, warehouse Syn. กุดัง, โรงเก็บของ, คลังพัสดุ, คลังสินค้า
โรงเก็บของ (n.) godown See also: storehouse, warehouse Syn. กุดัง, คลังพัสดุ, คลังสินค้า

godown ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
内倉[うちぐら, uchigura] (n) godown within a building or compound
土蔵[どぞう, dozou] (n) storehouse with thick (earthen) walls; godown
倉庫[そうこ, souko] (n) storehouse; warehouse; godown; (P)
蔵(P);倉(P);庫[くら, kura] (n) warehouse; cellar; magazine; granary; godown; depository; treasury; elevator; (P)

godown ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โกดัง[n.] (kōdang) EN: godown ; storehouse ; warehouse FR: entrepôt [m] ; hangar [m]
กุดัง[n.] (kudang) EN: godown ; warehouse ; storage FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า godown
Back to top