ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*volunteer*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น volunteer, -volunteer-

*volunteer* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
volunteer (n.) อาสาสมัคร See also: ผู้สมัคร, ผู้กระทำโดยใจสมัคร, ทหารอาสาสมัคร, ผู้กระทำโดยเจตนา, พืชตามธรรมชาติ Ops. conscript
volunteer (vt.) เลือกที่จะทำโดยสมัครใจ See also: รับอาสา, เสนอตัวโดยสมัครใจ, อาสาสมัคร Syn. offer
volunteer (vi.) เลือกที่จะทำโดยสมัครใจ See also: รับอาสา, เสนอตัวโดยสมัครใจ, อาสาสมัคร
volunteer (adj.) อาสาสมัคร See also: ใจสมัคร, เกิดขึ้นเอง, เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (พืช)
volunteer for (phrv.) อาสา See also: สมัครใจทำ (บางสิ่ง)
English-Thai: HOPE Dictionary
volunteer(วอล'เลินเทียร์) n.,adj.,vt. อาสาสมัคร
English-Thai: Nontri Dictionary
volunteer(n) ทหารอาสา,อาสาสมัคร,ผู้สมัคร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
volunteerผู้อาสาสมัคร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Volunteer workers in agricultureอาสาสมัครในงานเกษตรกรรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขันอาสา (v.) volunteer Syn. อาสา, อาสาสมัคร
ค่ายอาสาพัฒนา (n.) volunteer for rural development camp
รับอาสา (v.) volunteer See also: step forward, offer Syn. อาสา
สมัคร (v.) volunteer See also: enlist
สมัครใจ (v.) volunteer See also: be willing to Syn. เต็มใจ, ยินยอม Ops. บังคับ
อาสา (v.) volunteer Syn. สมัครใจ
อาสาสมัคร (n.) volunteer
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Not a man volunteered to do the jobไม่มีใครสักคนอาสาทำงานนี้
Not a man volunteered to do the jobไม่มีใครสักคนรับอาสาทำงานนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I put a brave face on it and we were soon sent to Egypt, it seemed at the time, where I volunteered myself.แต่ฉันใส่ใบหน้ากล้าหาญกับ มัน และเราได้ส่งเร็ว ๆ นี้ใน ต่างประเทศไปยังประเทศอียิปต์ มันดูเหมือนในเวลานั้น
I don't want no volunteers. I don't want no mates.ผมไม่ต้องการอาสาสมัคร ไม่ต้องการคู่หู
You volunteered to be a tunnel rat.เธออาสาจะทำงานกวาดล้างในอุโมงค์
I've spoken to Gerst and he thinks that if you volunteer for a 28-day observation you might be able to avoid criminal charges.ฉันคุยกับเกิร์สแล้ว... ...และเขาก็คิดว่าถ้าคุณอาสา เข้าร่วมการปฏิบัติ 28 วัน ...คุณอาจจะพ้น การจับกุม
It's a pleasure. Emilie has volunteered to work in the clinic.เราต้องคุยกันซักนิด...
They've taken good care of us. And they do volunteer for theirjobs.พวกเขาดูแลเราอย่างดี และพวกเขาใช้วิธีเลือกอาสาสมัครทำงาน
Always volunteering for difficult missions, both in the swarming mountains and the maze-like Casbah, he was, and a ways will be, an example for everyone who ever met him.เขามักจะอาสาในภารกิจที่ยากลำบาก ไม่ว่าจะขึ้นเขา ลงห้วยดั่งคาสบาฮ์
I need a dozen volunteers for a week's work.ฉันต้องการอาสาสมัครโหลสำหรับการทำงานของสัปดาห์
More than a hundred men volunteered for the job.มากกว่าร้อยคนอาสาสำหรับงาน
As a scientist I must concede that. I must volunteer that.ในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ฉัน ต้องยอมรับว่า ฉันต้องเป็นอาสาสมัครที่
That means that for our first-wave test enclave, we need 1 2 volunteers who will port into these slave units with the game-pod goddess herself.นั่นหมายถึงคลื่นลูกแรกของเราสำหรับวงล้อมทดสอบ เราต้องการอาสาสมัคร 12 ท่าน ผู้ซึ่งมีพอร์ทในหน่วยรอง ด้วยเกม-พอด
He wants to volunteer for the Forces in East Africa.เขาอาสาเข้าร่วมกองทัพ ที่อาฟริกาตะวันออก

*volunteer* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公益[gōng yì, ㄍㄨㄥ ㄧˋ, 公益] public welfare; public good; volunteer health or relief work; civic-minded; commonwealth
义勇军进行曲[Yì yǒng jūn Jìn xíng qǔ, ㄧˋ ㄩㄥˇ ㄐㄩㄣ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄩˇ, 义勇军进行曲 / 義勇軍進行曲] March of the Volunteer Army
聂耳[Niè Ěr, ㄋㄧㄝˋ ㄦˇ, 聂耳 / 聶耳] Nie Er (1912-1935), musician and composer of the PRC national anthem March of the Volunteer Army 義勇軍進行曲|义勇军进行曲
义警[yì jǐng, ㄧˋ ㄐㄧㄥˇ, 义警 / 義警] vigilante; volunteer (police)
志愿军[zhì yuàn jūn, ㄓˋ ㄩㄢˋ ㄐㄩㄣ, 志愿军 / 志願軍] volunteer army
义勇军[yì yǒng jūn, ㄧˋ ㄩㄥˇ ㄐㄩㄣ, 义勇军 / 義勇軍] volunteer army
义务[yì wù, ㄧˋ ˋ, 义务 / 義務] volunteer; voluntary; duty; obligation
义工[yì gōng, ㄧˋ ㄍㄨㄥ, 义工 / 義工] volunteer worker
义军[yì jūn, ㄧˋ ㄐㄩㄣ, 义军 / 義軍] volunteer army
自告奋勇[zì gào fèn yǒng, ㄗˋ ㄍㄠˋ ㄈㄣˋ ㄩㄥˇ, 自告奋勇 / 自告奮勇] volunteer for; offer to undertake
志愿[zhì yuàn, ㄓˋ ㄩㄢˋ, 志愿 / 志願] aspiration; wish; ideal; volunteer
志工[zhì gōng, ㄓˋ ㄍㄨㄥ, 志工] volunteer
志愿者[zhì yuàn zhě, ㄓˋ ㄩㄢˋ ㄓㄜˇ, 志愿者 / 志願者] volunteer
自愿者[zì yuàn zhě, ㄗˋ ㄩㄢˋ ㄓㄜˇ, 自愿者 / 自願者] volunteer

*volunteer* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シルバーボランティア[, shiruba-boranteia] (n) silver volunteer
ボランティア(P);ボランテァ;バランティア[, boranteia (P); borantea ; baranteia] (n,vs) volunteer; (P)
ボランティア活動[ボランティアかつどう, boranteia katsudou] (n) volunteer activities; volunteerism
善意通訳[ぜんいつうやく, zen'itsuuyaku] (n) goodwill guide; volunteer guide and interpreter for foreign residents and tourists
女子挺身隊[じょしていしんたい, joshiteishintai] (n) (See 従軍慰安婦) women's volunteer corps (groups of young female workers organized on Japanese territory during WWII, sometimes mistakenly associated with comfort women)
志願[しがん, shigan] (n,vs,adj-no) aspiration; volunteering; desire; application; (P)
志願兵[しがんへい, shiganhei] (n) volunteer soldier
無償行為[むしょうこうい, mushoukoui] (n) gratuitous act; volunteering
義勇兵[ぎゆうへい, giyuuhei] (n) volunteer soldier
義勇軍[ぎゆうぐん, giyuugun] (n) volunteer army
進み出る[すすみでる, susumideru] (v1,vi) to step forward; to volunteer

*volunteer* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาสา[v.] (āsā) EN: volunteer ; enlist FR: être volontaire ; se proposer ; se porter volontaire ; s'engager
อาสาสมัคร[n.] (āsāsamak) EN: volunteer FR: volontaire [m]
อาสาสมัคร[v.] (āsāsamak) EN: volunteer FR: se porter volontaire
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน[n. prop.] (Āsāsamak Pǿ) EN: Civil Defense Volunteer FR:
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)[n. exp.] (āsāsamak sā) EN: village health volunteer (VHV) FR:
จิตอาสา[n. exp.] (jit āsā) EN: volunteer spirit FR:
ค่ายอาสาพัฒนา[X] (khāi-āsāpha) EN: volunteer for rural development camp ; volunteer development group FR:
ขันอาสา[v.] (khan-āsā) EN: volunteer FR: se proposer
กองอาสาสมัคร[n. exp.] (køng āsāsam) EN: volunteer corps FR:
กองอาสารักษาดินแดน[org.] (Køng Āsā Ra) EN: Volunteer Defense Corps (VDC) FR:
อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน)[abv.] (øsømø. (āsā) EN: VHV (village health volunteer) FR:
ผู้อาสาสมัคร[n. exp.] (phū āsāsama) EN: volunteer FR: volontaire [m]
ผู้สมัคร[n.] (phū samak) EN: candidate ; applicant ; contender ; volunteer FR: candidat [m] ; candidate [f] ; volontaire [m, f] ; postulant [m] ; postulante [f]
รับอาสา[v.] (rap-āsā) EN: volunteer FR: être volontaire
สมัคร[v.] (samak) EN: volunteer ; enlist ; apply (for) ; enroll ; be a candidate ; apply ; make application ; offer one's services ; be enrolled ; join willingly ; be willing FR: offrir ses services ; se proposer ; s'engager ; postuler ; poser sa candidature ; être candidat ; être volontaire ; s'enrôler
ทหารอาสา[n. exp.] (thahān āsā) EN: volunteer FR:
วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ[n. prop.] (Wan Āsāsama) EN: Village Health Volunteer Day FR:
วันอาสารักษาดินแดน [n. prop.] (Wan Āsā Rak) EN: Territorial Volunteer Day FR:

*volunteer* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entwicklungshelfer {m}development aid volunteer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *volunteer*
Back to top