ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-violence-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น violence, *violence*,

-violence- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This boy has been hit so many times that violence is practically...เด็กคนนี้ได้รับการตีหลายครั้งความรุนแรงที่เป็นจริง ...
Not with violence that will inflame their will but with a firmness that will open their eyes.ไม่ใช่ด้วยความรุนแรงที่จะ ส่งเสริมความต้องการของเขา แต่ด้วยความแน่วแน่ ที่จะเปิดตาของเขา
The question was intended to discover if there was any violence on their side.ผมหมายถึงมีการใช้กำลังจากฝ่ายนั้นมั้ย
... random acts of violence committed by people in a trance.'เคลื่อนไหวสะเปสะปะ มีอาการเหมือนถูกสะกดจิต'
The military has been mobilized, but the violence is so widespread that it is impossible for the rescue services to respond.'กำลังทหารกำลังเคลื่อนพล แต่เหตุร้ายก็ขยายตัวกว้างขึ้น' 'จนเป็นไปไม่ได้ ที่หน่วยกู้ภัยจะทำงานได้ทั่วถึง'
Riots and violence are not the answer to nothing.การจลาจล กับ การนองเลือด ไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกอย่าง.
Sporadic riots continue to hit Eastern cities... and reports of violence from Boston and Philadelphia... are now coming in.เหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นอย่าต่อเนื่อง ทางด้านตะวันออกของเมือง และมีรายงานการจลาจลที่บอสตันและฟิลลาเดลเฟีย เกิดในขณะนี้เช่นกัน
It is why we are a peaceful people who reject violence on principle.เราจึงอยู่อย่างสันติ ปฏิเสธความรุนแรงทุกประการ
"is violence in movies and sex on TVมีแต่ความรุนแรงในหนังและเซ็กส์ในทีวี
You know, it's too much about violence, and I don't want violence in my life.มันมีความรุนแรงมากไป ฉันไม่ต้องการความรุนแรงในชีวิต
Okay, you have to say that I still support the recent decision in the wake of all the violence we've experienced to ban any games with ninjas or guns.โอเค ฉันแค่อยากจะบอกว่า ฉันยังสนับสนุนการตัดสินใจล่าสุด ในการใช้ความรุนแรงทั้งหลายดังที่เราได้สัมผัสมา
What about the outbreak of violence since the shooting down of the president's plane?แล้วเกี่ยวกับการหยุดยั้งความรุนแรงละ ? ตั้งแต่ประธานาธิบดีถูกยิงเครื่องบินตก

-violence- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おやじ狩り[おやじがり, oyajigari] (n) street violence against middle-aged men
ゲバルト[, gebaruto] (n) (political) violence (ger
ドメスティックバイオレンス[, domesuteikkubaiorensu] (n) domestic violence
バイオレンス[, baiorensu] (n) violence
家庭内暴力[かていないぼうりょく, kateinaibouryoku] (n) household violence; domestic violence
居直り強盗[いなおりごうとう, inaorigoutou] (n) thief who threatens violence when detected
手を出す[てをだす, tewodasu] (exp,v5s) (1) to turn one's hand to; to reach out one's hand; (2) to get involved in; to make a move on; (3) to start a fight; to make a move in violence
水晶の夜[すいしょうのよる, suishounoyoru] (n) Kristallnacht (night of concerted violence against Jews in Germany and Austria from November 9-10, 1938)
落花狼藉[らっかろうぜき, rakkarouzeki] (n) running amok (amuck); committing violence on; in utter disorder

-violence- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้กำลัง[v. exp.] (chai kamlan) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle ; use violence ; force FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
เฮือก[adv.] (heūak) EN: with violence ; violently ; abruptly FR: brutalement ; brusquement
ความรุนแรง[n.] (khwām runra) EN: violence ; force FR: violence [f] ; dureté [f] ; intensité [f] ; sévérité [f] ; rigueur [f]
ความรุนแรงภายในครอบครัว ; ความรุนแรงในครอบครัว[n. exp.] (khwām runra) EN: domestic abuse ; domestic violence FR: violences conjugales [fpl]
ความรุนแรงทางการเมือง[n. exp.] (khwām runra) EN: FR: violence politique [f]
ก่อการร้าย[v.] (køkānrāi) EN: terrorize ; cause terrorism ; cause violence ; commit acts of terror FR: causer des violences ; commettre un attentat
กระทำประทุษร้ายต่อ[v. exp.] (kratham pra) EN: commit an act of violence against FR:
มิคสัญญี[n.] (mikkhasanyī) EN: violence and turmoil ; calamity ; doomsday FR:
ผู้ถูกทำร้ายในครอบครัว[n. exp.] (phū thūk th) EN: victim of domestic violence FR: victimesde violences conjugales [f]
ทำร้าย[v.] (thamrāi) EN: harm ; do harm ; hurt ; injure ; attack ; do violence to ; assault FR: faire du mal ; nuire ; blesser ; attaquer ; molester ; persécuter
อย่างรุนแรง[adv.] (yāng runraē) EN: severely FR: violemment ; avec violence ; avec virulence ; durement ; avec dureté

-violence- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Androhung {f} | unter Androhung von Gewalt | durch die Androhung seines Rücktrittesthreat | with the threat of violence | by threatening to resign
Gewaltverherrlichung {f}glorification of violence
Massenausschreitungen {pl}mob violence
Gewaltverherrlichung {f} in den Medienoverexposure of violence in the media

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -violence-
Back to top