ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

harmlessness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *harmlessness*, -harmlessness-

harmlessness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
harmlessness (n.) ความไม่เป็นอันตราย See also: ความไม่เป็นพิษเป็นภัย Syn. innocence, innocuousness Ops. damage, danger, harmfulness

harmlessness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
無害[むがい, mugai] (adj-na,n,adj-no) harmlessness; (P)

harmlessness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Harmlosigkeit {f}harmlessness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า harmlessness
Back to top