ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

non-oppression

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *non-oppression*, -non-oppression-

non-oppression ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อวิหิงสา[n.] (awihingsā) EN: non-oppressiveness ; non-violence ; non-oppression FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า non-oppression
Back to top