ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crosswise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crosswise*, -crosswise-

crosswise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crosswise (adj.) ซึ่งตัดขวาง Syn. transverse
crosswise (adv.) ตามขวาง
English-Thai: HOPE Dictionary
crosswise(ครอส'ไวซ) adj. ข้าม,ตัดข้าม,ขวาง,ทแยง,ในรูปกากบาท,ซึ่งตรงกันข้าม., Syn. crossways,across,transversely
English-Thai: Nontri Dictionary
crosswise(adv) ข้าม,ทแยงมุม,เป็นรูปกางเขน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามขวาง (adv.) crosswise See also: transversely, obliquely
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's devastating, but not completely, because it turns out I like sleeping crosswise in the bed and not having to shave my legs.มันเต็มไปด้วยความสิ้นหวัง แต่ก็ไม่ทั้งหมด เพราะว่ามันทำให้ฉันกลับมานอนพาดเต็มเตียงได้ โดยที่ไม่ต้องโกนขนขา
There are so many crosswise slashes in the middle.มีรอยเฉือนมากมายขวาง อยู่ตรงกลาง

crosswise ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
横棱纹[héng léng wén, ㄏㄥˊ ㄌㄥˊ ㄨㄣˊ, 横棱纹 / 橫稜紋] crosswise pattern
横向[héng xiàng, ㄏㄥˊ ㄒㄧㄤˋ, 横向 / 橫向] horizontal; orthogonal; perpendicular; lateral; crosswise

crosswise ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
十字に[じゅうじに, juujini] (adv) crosswise
十文字に[じゅうもんじに, juumonjini] (adv) crosswise
横に[よこに, yokoni] (adv) (1) horizontally; flat; (2) across; crossways; crosswise; sideways; abreast
横糸;緯糸;緯;よこ糸[よこいと;ぬきいと(緯糸), yokoito ; nukiito ( i ito )] (n) weft; woof (crosswise threads on a loom)
縦横[じゅうおう(P);たてよこ(P), juuou (P); tateyoko (P)] (n) (1) length and width; length and breadth; lengthwise and crosswise; longitude and latitude; vertical and horizontal; (2) (じゅうおう only) four cardinal points; every direction; (3) (じゅうおう only) as one wishes; as one pleases; at will; (4) (たてよこ only) (See 経緯・たてよこ・3) warp and weft; warp and woof; (P)

crosswise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บั้ง[n.] (bang) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off FR:
ไขว่[v.] (khwai) EN: place crosswise ; be placed crosswise FR:
ไขว้[v.] (khwai) EN: cross ; intersect ; crisscross ; alternate ; place crosswise FR: croiser ; entrelacer
ตามขวาง[adv.] (tām khwāng) EN: crosswise ; transversely ; obliquely ; along the diagonal ; on the skew FR: transversalement ; obliquement ; en travers
หั่นเป็นแว่น[v. exp.] (han pen wae) EN: couper en rondelles FR: cut crosswise
หั่นเป็นแว่น ๆ = หั่นเป็นแว่นๆ[v. exp.] (han pen wae) EN: couper en rondelles FR: cut crosswise
ตามขวาง[adv.] (tām khwāng) EN: crosswise; transversely ; obliquely ; across FR: en diagonale ; transversalement ; en travers

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crosswise
Back to top